Varför vill Miljöpartiet och Socialdemokraterna sälja kärnkraft till 300 000 hushåll i Göteborg?

Motionen jag skrev till fullmäktige om att göra Göteborg Energi fossilfritt och att Din El enbart skall sälja miljömärkt el fick storstryk i kommunstyrelsen för någon timme sedan. Att kärnkraftsfetischisterna i Folkpartiet har invändningar förstår jag. Men miljöpartiet och Socialdemokraterna? Jag trodde att vi var överens om att fasa ut kärnkraften.

Här är Vänsterpartiets yttrande i kommunstyrelsen:
I dagens situation är kraftiga investeringar i förnyelsebar energi nödvändiga av minst två stora skäl. Först och främst måste klimathotet undanröjas. Fullmäktige har antagit ett mål för begränsad klimatpåverkan som säger att år 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid. Det vill säga under 2 ton koldioxid per Göteborgare. Energisektorn är oerhört viktig i detta arbete. Det andra skälet till kraftiga investeringar är att få igång ekonomin i dessa kristider.Kommunfullmäktiges mål gäller samtliga verksamheter oavsett om de bedrivs i nämndform eller i bolagsform. Detta är så viktigt att det påpekas extra tydligt i ägardirektivet för Göteborg Energi AB: ”Verksamheten hos energiverken i Göteborg överfördes den 1 juli 1989 till bolag, Göteborg Energi AB (GKH 39/89). Där framhölls bl a att en överföring av energirörelsen till ett helägt aktiebolag får inte medföra att den kommunala energipolitiken undandras den kommunala beslutsprocessen. Energifrågor måste även fortsättningsvis hanteras och integreras i den kommunala planeringen.”

Göteborg Energi har inget mandat att erbjuda tjänster i strid med stadens budget

Vi delar inte synen som framförs i Göteborg Energis remissvar på motionen: att det ”är kundens val som är avgörande för vad Din El kan och skall erbjuda.” Det är det inte alls. Det är fullmäktiges mål som skall avgöra vad som skall erbjudas av de kommunala bolagen. Visst skall vi erbjuda olika produkter och ta hänsyn till göteborgarnas önskemål men Göteborg Energi har inget mandat att erbjuda produkter som går stick i stäv med fullmäktiges mål och budget.

Låt oss dock säga att ägardirektivet skall tolkas så att Göteborg Energi får erbjuda kunderna produkter som motarbetar fullmäktiges mål. Då är det extra bekymmersamt att man från bolagets sida gör tolkningen att de 300 000 kunder som idag inte aktivt har valt någon av de olika produkterna vill ha något som står i strid med fullmäktiges mål och budget. Den rimliga tolkningen borde vara att eftersom de inte aktivt har valt en produkt som står i strid med budgeten så skall de få den produkt som bäst uppfyller budgetens mål. Det vill säga någon av de miljömärkta.

Det nuvarande ägardirektivet har geografiska begränsningar kopplade till kommungränsen

När det gäller skrivningarna om de geografiska begränsningarna är motionen tyvärr inte tillräckligt klar. Vi, och även motionären, är väl medvetna om att ägardirektivet innehåller en begränsning som gör att energiproduktion kan etableras utanför kommungränsen men bara inom 10–12 mil. Det är den begränsningen som motionären vill avskaffa. Det skall inte finnas några geografiska begränsningar överhuvudtaget på var produktionen sker. Där den största nyttan kan uppnås till minst miljöförstörelse skall produktionen ske.

Kommunallagens lokaliseringsprincip gäller inte energibolagen. Inte heller självkostnadsprincipen. Det är därför Telge Energi kan jaga kunder i hela landet och Skellefteå Energi kan ha produktion i Finland.

Vi tycker inte att Göteborg Energi och Din El skall jaga kunder i hela landet. Vi tycker att det är rimligt att det är göteborgarnas energibehov som är den begränsande faktorn för produktionsvolymen, inte geografiska gränser.

Överenskommelse på riksplanet

Vänsterpartiet kom den 22 mars 2009 överens med Miljöpartiet och Socialdemokraterna på riksplanet hur kärnkraften skall fasas ut och ersättas med förnyelsebar el. Statliga Vattenfall skall vara drivande i omställningsarbetet. Detta bör vara vägledande även för arbetet i Göteborg. Här är några centrala meningar ur inledningen på överenskommelsen:

”Vi vill att Sverige skall visa vägen i klimatpolitiken. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Det är länder som Sverige – som både har resurser att ställa om och dessutom släpper ut mer än andra länder – som främst behöver vidta åtgärder för att minska sina utsläpp. Genom att vara ledande i arbetet med att bryta oljeberoendet kan Sverige fungera som ett föredöme för andra.
Vi vill skapa arbetstillfällen i Sverige genom aktiva klimatinvesteringar. Om svenska företag först utvecklar den fossilfria teknik som hela världen kommer att efterfråga framöver har företagen goda förutsättningar att stärka sin internationella konkurrenskraft. Om företagen redan nu investerar i energieffektivare teknik vinner de kostnadsfördelar gentemot sina konkurrenter. Utformar vi stödet till den svenska industrins omvandling på rätt sätt innebär omställningen inte enbart en kostnad utan också en möjlighet till framtida arbetstillfällen och vinster.
Vi vill även skapa arbetstillfällen i Sverige genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den svenska elintensiva industrin. Investeringar i den svenska förnybara elproduktionen bidrar till att hålla upp sysselsättningen i det svåra ekonomiska läge landet befinner sig i.
Vi vill att investeringarna i det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö- och klimatomställningen. En satsning på den förnybara elproduktionen i form av vind, bioenergi och solkraft är en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle.”

Brist på konsekvensbeskrivningar i underlaget – även ickebeslut får följder

Slutligen saknar vi beslutsunderlaget beskrivningar av jämställdhetskonsekvenser och barnperspektivet. Klimatförändringarna och miljöförstöringen som förstärks av beslutet att inte sälja miljömärkt el till 300 000 kunder leder till ökade flyktingströmmar. Vad får detta för konsekvenser för jämställdheten och för barnen? En fortsatt brytning av kol och uran till följd av beslutet leder till försämrad hälsa i för många människor i gruvornas närområde. Vad får detta för konsekvenser för jämställdheten och för barnen?

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta:

att med detta förtydligande bifalla motionen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: