Miljönämnden förordar lite oväntat ett gammalt vänsterkrav: bilfritt city

Vi möttes av årets julklapp på bordet när vi kom till dagens sammanträde. Ett Lisebergsort. Ganska klimatsmart. Ännu mer klimatsmart blir det om min motion om Liseberg självförsörjande på el får bifall.

Det blev ett gammalt vänsterkrav som blev dagens skräll: miljönämnden förordar ett bilfritt city. Några miljöpartister har framfört förslaget i en motion till fullmäktige. Eftersom kritik har framförts mot motionens två första förslag om att arrangera bilfria dagar i Göteborg trodde jag inte att vi skulle få fram en kompromiss om det tredje förslaget att uppdra åt trafiknämnden att utreda ett bilfritt city.

Vi får hoppas att det räcker ända fram förbi fullmäktige. Jag hyser mina tvivel. Vi lyckades ju 2006 baxa Kent Österbergs (V) motion, från 1995, om bilfritt city genom kommunstyrelsen ända fram till kommunfullmäktige. Vi hade då en kompromiss med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i kommunstyrelsen med följande formulering:

uppdra åt byggnadsnämnden att utse en projektledare med stort mandat med speciell hänsyn till att minska biltrafiken i city och undvika konfliktsituationer mellan gående, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik. Projektledaren skall kunna ta initiativ och samverka med övriga förvaltningar och många andra intressenter.

Nu visade det sig att kommunstyrelsens dåvarande ordförande Göran Johansson (S) var på semester när ärendet gick igenom kommunstyrelsen och var tillbaka från semestern när det var uppe i kommunfullmäktige. Göran Johansson invände mot formuleringen stort mandat och fick hela den socialdemokratiska gruppen att gå emot sina kommunalråd i KS, även kommunalråden själva röstade emot. Rakt av. Ingen återremiss, inga ändringsyrkanden, bara avslag.

Därför tar jag inget ut i förskott. Vi får se vad som händer framgent. I en av de tre frågor jag, inför mötet, förutspådde skulle bli de stora frågorna fick jag fram en godtagbar kompromiss. Miljönämnden menar nu att byggnationen av bostäder på skeppsbron,Ärende 7, skall bidraga till att att bryta den skeva fördelning av upplåtelseformer som råder i centrum. Kompromissen S och MP presenterade på mötet fokuserade på blandade upplåtelseformer inom området, vilket jag beskrev problemen med här på bloggen inför mötet. Kompromissen var långt från mitt yrkande att samtliga bostäder skall upplåtas med hyresrätt av allmännyttan och inte lika bra som det Miljöpartiet presenterade förra mötet med tydlig fördelning: 50 procent hyresrätter, 25 procent kooperativ hyresrätt och 25 procent bostadsrätt. Nå, när S meddelade att de var beredda att kompromissa tog jag chansen. Vi får sedan se vad det räcker till när ärendet kommer tillbaka till byggnadsnämnden och fullmäktige.

Ingen kompromiss om det gravt segregerade Örgryte

Svårare var det att hitta en kompromiss om de nya bostäderna i Örgryte, ärende 12, som planeras där TV-huset låg. Förslaget innehåller både hyresrätter, friköpta småhus och bostadsrätter vilket gör att blandningen i området försämras. Om blandningen skall förbättras kan endast allmännyttiga hyresrätter komma på tal. Jag avstyrkte fortsatt planarbete med samma motivering som jag hade när miljönämnden yttrade sig i programskedet i februari 2008:

Jöran Fagerlund (v): Jag delar förvaltningens bedömning men vill göra ett tillägg rörande de stora sociala problem som finns Örgryte, ett av Göteborgs mest segregerade områden. I området finns väldigt låg andel hyresrätter och allmännyttiga bostäder. Mot bakgrund av detta ser jag inte poängen med att sälja ut den kommunala marken till ett konsortium. Det behövs fler bostäder i området och i princip allt som byggs där måste vara hyresrätter för att fullmäktiges mål om blandat boende.
I fullmäktiges budget står: ”Man ska kunna välja olika typer av boende i sin egen stadsdel, därför är det viktigt att det finns hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus i alla stadsdelar. För att öka integrationen ska stadsdelarna i första hand kompletteringsbebyggas med de boendeformer som idag saknas i området.” Vidare kan man läsa: ”Segregation skapar orättvisor och klasskillnader. Arbetet med att motverka detta kräver att alla nämnder, styrelser och kommunala bolag tar sitt ansvar.”
Bolag och nämnder tar lättast det ansvar fullmäktige kräver genom att låta allmännyttan bygga de 400 lägenheterna i planförslaget. Då minskas risken för att lägenheterna säljs. Enbart en ny politisk majoritet som vill öka bostadssegregationen kan orsaka detta.
Fullmäktige påpekar att samtliga nämnder har detta ansvar. Följaktligen även miljönämnden. Vi har även fått ett utökat ansvar för Agenda-21 i och med budget 2008 då resursnämndsuppdraget gått direkt till oss. Agenda-21 vilar på tre ben för hållbar utveckling: ekologisk utveckling, ekonomisk utveckling samt social utveckling. Följaktligen skall även de sociala aspekterna beaktas i miljönämndens svar. Det kräver såväl fullmäktiges budget som grundtanken i Agenda-21 av oss.
Förslag till beslut i miljönämnden att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: ”Då Örgryte är en av Göteborgs mest segregerade stadsdelar och andelen allmännytta och hyresrätter i området är för låg kan inte fullmäktiges mål om blandad bebyggelse nås på annat sätt än att allmännyttan ensamt får bygga på området. Miljönämnden avstyrker därför planerna på att bilda ett konsortium och sälja marken till dem. I stället förordar miljönämnden att uppdraget att bygga på området riktas direkt, och enbart, till Framtiden AB. Huruvida marken skall säljas till Framtiden AB eller upplåtas via tomträttsavgäld har miljönämnden inga synpunkter på.”

I diskussionerna var positionerna låsta. S och MP försvarade förslaget. De vill helt enkelt att Göteborgs klasstruktur skall cementeras i gatubilden.

13–4 till bilismen när S och MP sluter upp bakom borgarnas yrkande om ny Göta Älv-bro

På sittande möte presenterade FP, M, C, S och MP ett gemensamt yrkande om planerna på ny Göta Älv-bro, ärende 5 och ärende 6.  I samtliga förslagligger två bilkörfält och ett kollektivtrafikfält i vardera riktningen. Precis som i förvaltningens tjänsteutlåtande innehöl regnbågsyrkandet formuleringen att det kan ifrågasättas att fyra av sex körfält reserveras för bilismen. Jag menar att det skall ifrågasättas. Och det redan när bron eller tunneln skall byggas.

Av tre körfält i vardera riktningen bör maximalt ett gå till biltrafik. I synnerhet som det har beslutats att byggas en tunnel under älven med två nya bilfiler i vardera riktningen och en för kollektivtrafik. Med de nya älvförbindelserna som nu föreslås blir det 13–4 till bilismen när det gäler körfält över älven. I det sluter S och MP upp bakom borgarna.

Med mitt ändringsförslag blir det 11–6 vilket även får räknas som storstryk det med men det är trots allt ett betydligt bättre resultat. Läs yrkandet om älvförbindelsen här.

De yrkanden de övriga partierna hade lästes upp på mötet. Mina var utskickade redan innan förra mötet. Det är klart att det vore enklare att göra kompromisser om jag fick dem inför mötet, eller i alla fall på papper på mötet.

Helena Holmberg (FP) och Franziska Osterberger Gustafsson (C) har skrivit en intressant motion om vattenbruk. Miljönämnden avstyrkte motionen. Mitt skäl att avtyrka är helt enkelt att den kommer ur en statlig utredning och att vi bör vänta till efter riksdagens behandling av förslagen. Vattenbruket kan få stor betydelse för framtidens mat och energiproduktion. Det skall bli intressant att se vad som händer när motionen kommer till kommunstyrelsen och fullmäktige.

Årets julklapp och efterföljande lättare julbuffé redovisas under ”Gratis kalorier och andra förmåner”. I övrigt hänvisar jag till förvaltningens pressmeddelande:

Ny älvförbindelse bör vara en bro som gynnar kollektivtrafiken När Göta älvbron ska ersättas bör det vara med en ny bro, som placeras nära den nuvarande bron. Det svarar miljönämnden i remissyttrande över program för ny älvförbindelse som ska ersätta Göta älvbron. Miljönämnden betonar att det är viktigt att bron utformas så att den underlättar kollektivtrafikens utveckling för att möta framtidens behov. Förbindelsen ska vara gen, snabb och så fri från konflikter med andra trafikslag som möjligt. Valet att ha fyra bilkörfält och endast två kollektivtrafikkörfält kan ifrågasättas. Det bör vara möjligt att konvertera två av bilkörfälten till kollektivtrafik.

I programmet finns även planer på förbindelse över eller under bangården i syfte att binda samman resecentrum och city och frigöra området kring Drottningtorget och Nils Ericssonsplatsen från genomgående biltrafik. Miljönämnden förordar här alternativet en viadukt, därför att det skapar en förbindelse för flera trafikslag inklusive gång- och cykeltrafik.

Ja till hållbar stadsutveckling kring Skeppsbron

Miljönämnden är positiv till förslaget till detaljplan för Skeppsbron som syftar till att förena staden med vattnet efter att Götatunneln tagits i bruk. En utbyggnad av området med bostäder, verksamheter, utomhusbad och kollektivtrafikknutpunkt har många goda förutsättningar i ett hållbarhetsperspektiv.

Det anser miljönämnden och säger ja till fortsatt planarbete på vissa villkor. Bland annat anser nämnden att en helhetsbedömning av ljudnivån i området måste göras, så att riktvärdena för både utomhus- och inomhusmiljö klaras i bostäderna. Bullerstörningar orsakas bland annat av Rosenlundsverket, framförallt nattetid. Det är också av största vikt att utreda hur gnissel ska undvikas från ny spårvägstrafik genom området. Dessutom vill miljönämnden se flera olika upplåtelseformer för boende i området, där hyresrätter och kooperativa hyresrätter prioriteras så långt möjligt.

Nya bostäder nära Delsjövägen förutsätter att riktvärdet för buller klaras

I en detaljplan föreslår byggnadsnämnden att 400-500 lägenheter ska byggas längs Delsjövägen där före detta TV-huset låg. Miljönämnden säger ja till detta, med undantag för de bostäder som planerats närmast Delsjövägen där ljudnivåerna ligger över riktvärdet 55 dB(A). För att få bygga bostäder även i dessa lägen kräver nämnden att en utredning görs som visar hur man ska klara riktvärdet för buller i utomhusmiljön.

Kartläggning av sandödlor och andra skyddsvärda småkryp

Miljöförvaltningen arbetar med att kartlägga känsliga och skyddsvärda arter för att få ett underlag för beslut om särskild hänsyn behöver tas när nya områden planeras och exploateras. Under 2009 har sandödla, citronfläckad kärrtrollslända samt skalbaggarna bred paljettdykare, bred gulbrämad dykare och källsnabblöpare inventerats. Resultatet visar på enstaka säkerställda observationer av de olika arterna. Kartläggningen redovisas i rapporten R 2009:13 Sandödlor och småkryp – fyra undersökningar i Göteborg 2009.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här. Mina tidigare inlägg om miljönämnden i Göteborg hittar du här.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: