Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget till trängselskatt

Kommunstyrelsen har idag behandlat ett förslag till trängselskatt som kommunfullmäktige kommer att behandla förslaget i morgon, torsdag. Vänsterparet är positiva till införandet av trängselskatt och grunddragen i det föreslagna systemet. Vi vill dock lyfta fram ett par av våra tidigare ställningstaganden som berör systemet med trängselskatt.

I lagförslaget föreslås ett tidsdifferentierat skattesystem i tre nivåer kombinerat med att flerpassageregel införs. Trängselskatten tas ut under tiden 06.00–18.29 med högsta avgift under tiden 7.00–8.00 på morgonen och 15.30–17.00 på eftermiddagen. Avgiften för att passera en betalstation föreslås till 18 kronor när trängseln är störst och till 13 respektive 8 kronor under övriga avgiftsbelagda tider. I förslaget ligger även en flerpassageregel som gör att man bara behöver betala en gång även om man passerar flera betalstationer under en bestämd tid. I förslaget pratas om 30–60 minuter.

Trängselskatten ska nu ge 14 miljarder i nettointäkter, vilket är två miljarder mer än tidigare för att täcka halva kostnadsökningen för Västlänken.

Ytterligare justeringar av betalstationernas placering kommer sannolikt att behöva göras. Det är också viktigt att regeringen i höst återkommer med ett förslag som innefattar hur utlandsregistrerade fordon kan ingå i trängselskattesystemet.

Vänsterpartiet ensamma om att vilja minska biltrafiken

När målbilden för kollektivtrafiken, K2020, behandlades av kommunstyrelsen den 18 mars 2009 var Vänsterpartiet ensamma om att vilja minska biltrafiken i Göteborg. Alla andra röstade för K2020 trots att det innebär ”en aktiv planering för ökad biltrafik i en stad som inte klarar miljökvalitetsnormen för kvävedioxid” som vi skrev i vårt yrkande. Vi fortsatte: ”En stad som är på gränsen till trafikinfarkt. Det är uppenbart att ambitionerna i K2020 är för låga.”

I stället borde Göteborgsregionen sikta på en minskning av bilismen, i absoluta tal, jämfört med idag. Detta även om befolkningen ökar.  Vi föreslog en ny målsättning i stället för en ökning av biltrafiken och 40 procent resande i kollektivtrafiken: ”Målsättningen bör höjas till hälften resande i kollektivtrafiken och att biltrafiken, i absoluta tal, minskar jämfört med dagens nivåer.”

Det är mot bakgrund av detta vi ser en problematik i att ha som mål att minska trängseln, och inte samtidigt minska trafikmängderna, med skattesystemet. Minskad trängsel är bara en del av syftet. Ett annat syfte måste vara att minska biltrafiken. Det är inte nödvändigtvis samma sak. Trängseln kan minska genom att trafiken totalt sett minskar men också genom att trafiken fördelas annorlunda över dygnet utan att den minskar totalt sett.

Uppdatering: Läser i GP att 80 procent av pendlarna från Kungsbacka tar bilen. Det gör det bara tydligare att Vänsterpartiets hållning är den enda rimliga. Trängselskatterna och K2020 måste syfta till att minska biltrafiken, inte som de andra vill öka biltrafiken.

Jämställdhetsanalys saknas trots fullmäktigebeslut

Vidare saknar vi en jämställdhetsanalys av förslaget. Hur påverkar systemet män respektive kvinnor? Kommunfullmäktige slog, i stadens jämställdhetspolicy den 8 december 2005, fast att man skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”.

Tråkigt att stora viktiga frågor klubbar utan konsekvensanalys för jämställdheten. Nu är det i och för sig belagt att män förstör klimatet mer än kvinnor och att män troligtvis får betala mer trängselskatt och kvinnor använder kollektivtrafiken mer. Samtidigt är det viktigt att få siffror på detta i varje ärende och inte bara generaliseringar hur det brukar vara.

Först trängselskatt och kollektivtrafik sedan ev. motorvägstunnel

När det första förslaget till trängselskatt behandlades i kommunstyrelsen den 27 januari 2010 framförde Vänsterpartiet i ett yttrande att vi gärna hade sett en tvåzonslösning och när en enzonslösning nu är vald att man ser över möjligheten att göra den lite större.

Viktigast för dagens ställningstagande i kommunstyrelsen och morgondagens i kommunfullmäktige är dock formuleringen i yttrandet från i januari: ”Vår förhoppning är att trängselskattesystemet blir så effektivt att en Marieholmstunneln inte behöver byggas och att pengarna kan läggas på utbyggd kollektivtrafik i stället.” När mycket tyder på att tunnelbygget blir kraftigt försenat vill vi inte sinka processen med trängselskatter.

Kvibergs marknad och det mesta annat av vikt bordlades i kommunstyrelsen

Frågan om regler för stadens marknads och torghandel samt borgarnas yrkande om att Kvibergs marknad bör få vara kvar i sina befintliga lokaler i väntan på en långsiktig lösning bordlades till den 31 mars. Läs mina tidigare inlägg om Kvibergs marknad.

Centerpartisten Anders Flankings motion om att sälja ut kommunala bolag bordlades. Vi skall nog kunna skriva ett bra ideologiskt yrkande om motsatsen. Att bolagen snarast borde göras om till nämnder om det går och fler bolag bör startas för att konkurrera ut privata näringsidkare. Ju ber av ekonomin som demokratiseras desto bättre.

Frågan om fördjupad översiktsplan för Backaplan återemitterades till stadskansliet för att se om det skall ingå i uppdraget att se över hela centrala älvstaden.

Miljöpartiets motion om bilfria dagar i Göteborg bordlades till den 31 mars. Det är en bra motion även om det kanske finns skäl i att inte fortsätta med en bilfri dag om året. Det mest intressanta i motionen är den tredje beslutspunkten om att utreda förutsättningen för ett bilfritt city i Göteborg. Spännande. Ett gammalt Vänsterpartikrav. Vi har motionerat om detta tidigare och hade kommit så långt att ett beslutsförslag låg i fullmäktige där kommunstyrelsen föreslog att en projektledare skulle få ett stort mandat att ta fram ett förslag. Problemet var att Göran Johansson (S) hade varit på semester när ärendet passerade kommunstyrelsen. Väl i fullmäktige hade han återkommit från semestern och störde sig på formuleringen ”stort mandat” och fick hela den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att gå emot beslutet deras egna kommunalråd hade fattat i ks och rösta ner förslaget tillsammans med borgarna. Formuleringen ”stort mandat” kom för övrigt från socialdemokraterna i förhandlingarna i KS. Vi hoppas på bättre lycka denna gång.

Traumatiserade barn

Carina Liljesands (KD) motion om korttidsförskola för traumatiserade barn avstyrktes med SDN Tynnereds yttrande. Min kollega Marina Tilderlindt hade skrivit ihop ett välavvägt yttrande som var så bra att S och MP valde att ansluta sig till vårt yttrande där det bland annat står:

Vi delar motionärens synpunkter avseende barns behov av att bli sedda och bekräftade när trygghetsbasen rycks undan vid en traumatisk upplevelse. Vi ser emellertid risker med att avlägsna barn som drabbats av trauma från befintlig miljö, därför avslår vi motionen. I en krissituation kan social samvaro och känsla av sammanhang vara av särskild stor betydelse för att ge barnet trygghet, tillit och kontinuitet i tillvaron. Traumabearbetning är dessutom något som tar tid och som lämpligen sker i den takt den drabbade mäktar med. Det är därför viktigt att kompetensen finns i barnets vardagsmiljö och att bearbetningen får ske på barnets villkor, dvs. att det får ta den tid det tar.

Ozonrening av avloppsvatten är inget för Socialdemokrater och borgare

Miljöpartiet har skrivit en motion om en försöksanläggning för ozonrening av avloppsvatten för att bli kvitt läkemedelsrester. Vi anslöt oss till Miljöpartiets yrkande. S tog stöd av borgarna för att avslå motionen. Det finns indikationer på att läkemedelsrester, troligtvis p-piller, ger upphov till mutationer hos fiskar. Även smärtstillande och lugnande mediciner kan störa vattenlevande organismers beteende. Vissa kan helt enkelt bli slöa och inte hinna undan rovfiskarna.

Miljöpartiet tydliggör inte helt varför man först skall utreda möjligheten till en försöksanläggning. Jag kan tycka att man kan gå på en utredning om fullskalig ozonrening direkt. Den utredningen kanske kommer fram till att man behöver en försöksanläggning. Ingen stor fråga. Det viktiga är att vi tar tag i frågan.

Motionens viktigaste poäng är dock att tillskriva regeringen för att få fram ett producentansvar för läkemedel som används som de skall. Där svarar remissinstanserna lite fegt. Producentansvaret handlar inte bara om att samla in läkemedel som inte används. De stora mängderna läkemedel kommer ju ut i naturen för att de används som de skall. Människor stoppar i sig dem och kissar sedan ut resterna. Det är problemet och ansvaret är läkemedelsindustrins inte kommunernas. Vi bygger gärna reningsanläggningar men läkemedelsindustrin skall stå för notan.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet stod upp för den personliga integriteten mot kameraövervakning

Kommunstyrelsen yttrade sig om kameraövervakning i två fall. I Biskopsgården och på Vinga. Socialdemokraterna tog stöd av moderaterna för att Bostadsbolaget skall få filma boende i Biskopsgården. Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för integriteten. I fallet Vinga var Vänsterpartiet och Miljöpartiet ensamma.

Avslutningsvis fick kommunstyrelsen information av stadsdirektören om vattenläckorna i staden. Problemen är stora men stabila i den meningen att situationen inte förvärras. Göteborgarna har hörsammat uppmaningen att minska vattenkonsumtionen. Förburkningen har minskat med 5–10 procent. Det är ovanligt, enligt erfarenheter från andra kommuner att medborgarna hörsammar en sådan uppmaning så bra.

Alla handlingar och protokoll från dagens KS hittar du här. Morgondagens fullmäktige har i princip bara en handling och det är trängselskatten.

Läs även på partidistriktets hemsida.

Media: GT, GP, GPGP, GP, GP, GP, GP, GP, GT, GT, GT, GT, DN, MT,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer

Lägg till →

  1. Ja ja vi får väl se vad utfallet av en kommande folkomröstning blir. Än är INTE sista ordet sagt i detta ämne!

  2. ”Tråkigt att stora viktiga frågor klubbar utan konsekvensanalys för jämställdheten.”

    Snarare otroligt att stora viktiga frågor klubbas helt utan konsekvensanalys. Var finns konsekvenserna utredda för de som drabbas av trängselskatterna? Ingenstans. Man tar sig för pannan!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: