EU:s marknadsfundalism är ett av de största hoten mot kommunalt miljöarbete

Christian Baarlid, VD Renova. På bilden syns EU:s avfalls hierarki. En bra utgångspunkt. Ett av de största hoten mot kommunernas miljöarbete är EU:s marknadsfundamentalism.

Dagens sammanträde med miljönämnden hölls på Elyseum och inleddes med information från tre av våra kommunala bolag: Göteborgs Hamn, Göteborg Energi och Renova. Vi hade förmånen att ha de tre bolagens verkställande direktörer på plats.

Renova planerar att ersätta komposteringsanläggningen i Marieholm med en rötningsanläggning. Kort kan man säga att kompostering är ett sätt att återföra mineraler och näring till jorden medan rötning innebär att man först tar tillvara energin i form av biogas innan näringen och mineralerna återförs. För att klara en sådan investering krävs långsiktighet. Det stora hotet mot långsiktighet är EU:s marknadsfundamentalism och krav på att allt skall ut på upphandling. Upphandlingskravet – eller Teckalkriteriet som det heter på Eukratiska – innebär att Renovas 11 ägarkommuner inte får direkttilldela ansvaret för biologiskt avfall till Renova.

Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn.

Konsekvensen kan bli att göteborgarnas matavfall körs med lastbil till norrland eller utomlands. Nu är det inte helt färdigt. Dom har ännu inte fallit i det s.k. Sysavmålet. Vi får se vad lagens väktare säger. Hela processen är Barock. Här går ett antal kommuner samman för att bättre lösa gemensamma problem och så säger EU att de inte får göra detta. Om varje kommun skall upphandla dessa tjänster var för sig är risken för suboptimering uppenbar. Det är tveksamt om det går att bygga effektiva system för rötning av biologiskt avfall för varje kommun. Om det blir en fällande dom i Sysavmålet är det tveksamt om det hjälper att ändra förvaltningsform och driva anläggningen i form av ett kommunalförbund i stället för ett bolag.

Den planerade anläggningen fick i alla fall tillstånd av miljödomstolen den 30 april i år, Vi får se om det överklagas till miljööverdomstolen. För att få tillräckliga volymer måste insamlingen av biologiskt avfall fördubblas. Idag komposteras runt 15 000 ton biologiskt avfall.

Andra potentiella risker med investeringen är att avfallskvarnar blir tillåtet i Göteborg. Det är kanske inte så stort problem eftersom man då kan röta avloppslammet och ta ut biogasen den vägen men det blir svårare att få en ren rötrest att sprida på åkrarna eftersom det blandas i så mycket läkemedelsrester.

Målet med rötningsanläggningen vid Marieholm är att certifiera processen och göra det möjligt att sprida resterna på åkermark som gödning.

Flytande gas i hamnen

I Göteborgs Hamn pågår, förutom privatiseringar och smutskastning av de anställda, en del positiva saker också. Bland annat planerar man för en anläggning för flytande naturgas som fartygsbränsle.

Även om naturgas är ett fossilt bränsle har det enorma fördelar gentemot den sörja man kör båtar på idag. De svavelhaltiga föreningarna försvinner helt. Partiklarna likaså. Kväveoxiderna minskar med 90 procent. Det är viktigt när Göteborg överskrider miljökvalitetsnormen för luft. Sjöfarten är den största utsläppskällan av kväveoxider. Ej att förväxla med den största bidragaren till de höga halterna i Göteborg som är trafiken. En stor del av Göteborgs kommuns yta är hav. Där sker stora utsläpp men eftersom de sker långt ut och högt upp hamnar inte de utsläppen i luften göteborgarna lika mycket som utsläppen från trafiken. Utsläpp av kväveoxider leder till övergödning och försurning också.

Anders Hedenstedt, VD Göteborgs Energi.

Tidplanen är att få terminalen för flytande gas, LNG, i drift 2013. Någon tidplan att fasa ut den fossila gasen och ersätta den med bioas finns ännu inte. Satsningen är dock bra. Det är helt rätt att använda fossila bränslen för att ställa om energiproduktionen till fossilfritt. Omställningsprocessen kommer att kräva fossila bränslen. LNG ger upp emot 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja. Det är dock inte där klimatnyttan ligger. Naturgas, eller fossilgas som det borde kallas, är metan. Biogas går att uppgradera till ren metan. Därför kan biogas ersätta all användning av fossilgas när väl produktionen ökar.

Frågan är fortfarande om biogasen skall användas till bilar

Biogas är på många sätt det mest effektiva drivmedlet för bilar. Jämfört med diesel och bensin är det oerhört slagkraftigt. Just därför kanske man skulle fokusera på de tunga transportsystemen som bussar, lastbilar och båtar snarare än på personbilar. Inte för att det är dåligt utan för att biogasen kanske inte räcker och det är dyrt occh klimatbelastande att bygga en infrastruktur för tankställen för personbilar. Bussar och lastbilar behöver inte lika många tankställen. Dessa kan också med fördel läggas nära gasproduktionen.

Anders Hedenstedt, VD Göteborg Energi, visade att transportsektorn i Sverige förbrukar 90 TWh energi. Främst bensin och diesel. 40 TWh går åt till tunga fordon och 50 TWh går till personbilar. Potentialen för biogasprodution i Sverige är runt 70 TWh. 10 TWh rötning och 60 TWh förgasning av skogsråvaror. Frågan är om man inte skall satsa på de där 40 TWhden tunga trafiken använder och använda resten till energiproduktion. Europas elproduktion är ju beroende av icke förnybar energi som kolkraft och kärnkraft. Denna måste fasas ut. Kraftvärmeverk, som det i Rya, som drivs med biogas kan vara en viktig del i detta.

Lite yrkestrafik som taxi, kanske tjänstebilar som behöver köras länge under en dag kan gå på biogas. Resterande bilar får köras på flytande biobränslen, där vi har en infrastruktur, eller el. I framtiden kommer inte alla att kunna, eller vilja, äga sin egen bil. Elbilar är suveräna i bilkooperativ. Laddningen sker medan bilen väntar på nästa användare. Inget ansvar för tankning etc.

Inom de tunga transporterna kommer en omfördelning att vara nödvändig. Mycket av det gods som idag går på lastbil behöver flyttas till tåg så därför borde energianvändningen minska. Å andra sidan behöver kollektivtrafiken byggas ut kraftfullt så där kommer energianvändningen att öka.

Nu menar jag inte att de historiska satsningar som har gjorts på fordonsgas är dåliga. Att bygga personbilar som går på gas har lett till att även tyngre fordon kan köras på gas. Mitt resoneman här ovan skall också betraktas som en kritisk fundering snarare än en bergfast övertygelse.

Göteborgs Stads arbete med havsmiljön behöver samordnas

Så till dagens beslutsärenden. Ett förslag till plan för att samordna Göteborgs Stads arbete med havsmiljöfrågor har tagits fram av miljöförvaltningen efter att nämnden i sin budget har efterlyst detta.

Miljönämnden instämmer i att det finns ett behov av ett samordnat arbetssätt inom staden när det gäller havsmiljön, och anser att miljönämnden bör få uppdraget att samordna. Jag hade några synpunkter och tänkte först begära återremiss men eftersom nämnden skickar frågan vidare till kommunstyrelsen kan jag prata med Marie Lindén (V) och honkan framföra dem där.

Den första synpunkten är att även denna fråga kan belysas ur ett jämställdhetsperspektiv. För att ta ett exempel antar jag att det är fler män än kvinnor som ansvarar för målningen av båtarna i Göteborgs hamnar. Därmed är det rimligt att tro att det är män snarare än kvinnor som använder förbjudna båtbottenfärger.

En annan synpunkt jag hade var kring upphandlingen av fisk. Det är mycket bra skrivningar i förslaget och resonemanget att det skall vara lätt att göra rätt behöver förstärkas med att det skall vara svårt att göra fel.

De lokala reglerna för gatumusik ger en möjlighet att förebygga olägenheter

I en motion föreslår sex fullmäktigeledamöter från MP och S att de lokala reglerna för gatumusik ändras. Motionärerna vill att gatumusiken tillåts generellt med en tidgräns på max en timme per plats, och att användning av förstärkare begränsas i decibel istället för krav på tillstånd.

Miljönämnden konstaterar att gatumusik regleras i två olika föreskrifter i Göteborg. Enligt den lokala ordningsstadgan krävs sedan mitten av 90-talet tillstånd av polisen för att använda högtalare på offentlig plats. I de lokala föreskrifterna om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns sedan förra sommaren regler för musik som inte är ljudförstärkt. För sådan musik krävs tillstånd i centrala Göteborg mellan 11 och 15 och i Nordstan mellan 11 och 17.

Miljönämnden avstyrker motionen i sitt yttrande till kommunstyrelsen med motiveringen att de begränsningar som gäller för gatumusik idag är ett litet ingrepp i musikanternas frihet, jämfört med möjligheten att förebygga olägenhet. Dessutom bedömer nämnden att det i praktiken är mycket svårt att kontrollera och följa upp förslagen i motionen.

Öppen källkod viktigt för informationssäkerheten

Förvaltningen jobbade fram ett bra förslag till delegationsbeslut angående informationssäkerhet. (Ironiskt nog hittar jag inte handlingen på nätet just nu. Den borde ligga bland de övriga handlingarna.) En viktig del är att vi säkrar tillgången till vår information vid byte av system eller uppgraderingar. Därför borde öppen källkod och öppna standarder vara förstahandsvalet. Det finns skrivningar om upphovsrätt i förslaget och jag ville förtydliga desa. Tyvärr röstade inget annat part med mig i frågan om öppen källkod.

Positiva erfarenheter av dialog med handeln om textilier

En utvärdering av miljöförvaltningens dialogprojekt inom textilområdet förra året visar på flera värdefulla positiva erfarenheter. Dialogarbetet verkar ha bidragit till ökad medvetenhet, kunskap och även ändrat beteende, t ex genom att man frågar leverantörer om innehåll av farliga kemikalier. De svarande har upplevt kontakten med miljöförvaltningen som professionell och är positiva till dialog.

I det fortsatta arbetet kommer förvaltningen att inrikta sig på de mindre företagen som verkar ha mest att vinna på ökad kunskap om kemikalier i varor.

Utvärderingen gjordes av en extern konsult och redovisas i rapporten R 2010:8 – en utvärdering av dialogprojektet om textilier.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittas här. Gratislunchen och arvodet redovisas som vanligt på min sida gör gratis kalorier och andra förmåner.

Läs alla mina inlägg om miljönämnden. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

16 kommentarer

Lägg till →

 1. Nu får ni väl ge er Bengt och Jöran ! Ni gräver ner i detaljer som för länge sen har lämnat överigas intresse. Håll er till de stora ideologiska frågorna och lämna de gtråkiga detljerna till någon tjm på kommunen.

 2. Hej Jöran!
  Gällande rötningsanläggningen så kanske det finns ett litet ljus i upphandlingsmörkret. Vi kan nog hoppas på att Teckalkriterierna kommer också till svensk upphandlingslagstiftning i samband med översynen av upphandlingslagstiftningen som jag tror pågår just nu.
  Problemet nu är att kriterierna inte gäller i svensk rätt utan enbart är fastställda av EU-domstolen och därför bara gäller i de länder som har friare skrivningar än Sverige i sin tolkning av direktivet. Kriterierna reglerar rätten för en förvaltning att handla av sina egna juridiska personer (d v s de som förvaltningen själv äger). Hade de gällt hade sysav-målet gått betydligt bättre och framförallt är det konstigt att ingen (svarande) begärde förhandsbesked i målet.

 3. Jöran Fagerlund :
  Du kan sluta komma dragandes med den kapitalistiska enpartistaten Kina. Det är ingen i Vänsterpartiet som vill ha en enpartistat. Att en demokratiskt vald församling som ett fullmäktige eller en riksdag investerar i kollektivtrafik är inte det samma som bilförbud. Inte ens trängselskatt eller parkeringsavgifter är ett bilförbud.
  Ja, jag har körkort och min sambo har en etanolbil.

  Kina??
  Jag tänker på Nord-Korea! Där har man avskaffat privatbilismen, alla onödiga ”slemma” kapitalistiska matdistributions- och försörjningssystem, det egna ägandet och förbjudit privatbilism. Endast folkets statstjänare föräras att kunna färdas i obetalda, av en gång svenska skattebetalare betalda via exportfonden, Volvo 144/142. Samt inte minst den store ledaren som har allt av världens lyx.

  Man har även avskaffat demokratin …

 4. Jöran Fagerlund :
  Kommentera gärna vad jag faktiskt skriver och inte vad du fantiserar ihop.

  Jag ”fantiserar” inte, jag tolkar bara vad du skriver… 😉
  Kan du svara om jag tolkat dig rätt eller fel och hur du egentligen menar…
  Exemplen på länder som försökt att genomföra ”folkdemokrati” och förbud mot privatbilism avskräcker…

  Har du körkort.. ? 😉

  • Jöran Fagerlund 05 maj 2010 — 15:47

   Du kan sluta komma dragandes med den kapitalistiska enpartistaten Kina. Det är ingen i Vänsterpartiet som vill ha en enpartistat. Att en demokratiskt vald församling som ett fullmäktige eller en riksdag investerar i kollektivtrafik är inte det samma som bilförbud. Inte ens trängselskatt eller parkeringsavgifter är ett bilförbud.

   Ja, jag har körkort och min sambo har en etanolbil.

 5. Vad är problemet ? Finns det bestämmelse om upphandling, så får vi väl följa den.
  Fattar inget ej detaljetrna och bryr mig inte heller. Jag är van att läsa text och står det att projektet ska ut på upphandling, så ska det väl det. En komposteringsanläggning i Marieholm !Markägaen blir väl glad. Annars bryr sig ingen liksom undetecknad om denna nyhet !

  • Jöran Fagerlund 05 maj 2010 — 08:24

   Problemet är att investeringen inte kan bli av om inte alla kommuner som äger anläggningen får bestämma att de skall använda den.

   Aktiva moderater i Stockholm är kanske inte den primära läsekretsen för mina rapporter från miljönämnden. Men du som sitter i miljö- och hälsoskyddsnämmnden i Botkyrka kanske kan hitta något. Hur jobbar ni med informationssäkerhet till exempel?

 6. Apropå biogas enbart till ”nyttofordon” som bussar och lastbilar?
  Varför inte vara så ärlig och säga rent ut att du vill ha ett samhälle helt utan någon form av privatbilism…? För privatbilismen är ju ”ond, manlig, segregerande och miljöfarlig”.. Eller ?

  För tänk så lättstyrda och ”lätthanterliga” medborgarna skulle bli om man kunde styra dem på detta sätt. Var de skulle bo, hur och var samt på vilket sätt de skulle transportera och förflytta sig..
  Man kunde ju få dem att göra precis som man säger åt dem att göra, tycka och tänka..

  De länder som prövat detta väcker dock inte hos mig någon större ”fascination” dock.

  • Jöran Fagerlund 05 maj 2010 — 08:29

   Nej. Även privatbilism ryms i vår framtid men inte massbilism. Även elbilar och gasbilar skapar trängsel och är mindre energieffektiva än kollektivtrafik i en stad som Göteborg.

   Ett samhälle byggt för massbilism är segregerande och ojämställt.

   • Jöran Fagerlund :Nej. Även privatbilism ryms i vår framtid men inte massbilism.
    Även elbilar och gasbilar skapar trängsel och är mindre energieffektiva än kollektivtrafik i en stad som Göteborg.
    Ett samhälle byggt för massbilism är segregerande och ojämställt.

    Ok! Klara besked alltså!
    Endast ”statliga nyttofordon” och de medborgare som anses ha ”synnerliga
    skäl” får alltså i ditt framtida samhälle äga rätt att förflytta sig själva när, vart och tillsammans med vem.
    Övriga ”förbjuds” eller straffbeskattas till döds …

 7. Anledningen till att en större upphandling måste ut på en större marknad är att det handlar om en offentlig verksamhets pengar, dvs ytterst dina och mina pengar!

  Dina farhågor för att slam skall transporteras med lastbil till ”Norrland” är ogrundade. Det sätter normala marknadsmekanismer stopp för.
  Dock, obehandlat avloppsslam transporteras med tåg från Stockholmsområdet till en nedlagd gruva i Gällivare. Dock sker här inte först någon rötning av slammet utan det handlar enbart om kompostering.

  Det andra är att miljön har inte några gränser och ett utsläpp på en punkt A påverkar även miljön i punkt B

  • Jöran Fagerlund 05 maj 2010 — 08:35

   Ännu så länge är det förhållandevis billigt att transportera avfall.

   Dessutom är det inte säkert att det blir dyrare att bygga en rötningsanläggning. Det är inte priserna som är det stora hotet mot en bra investering som denna utan risken att tvingas ut på upphandling där någon kan komma in med underbud för att få in en fot.

   Det gör att investeringen kanske inte blir av och vi sitter med både dyrare och miljömässigt sämre lösningar.

 8. Aron Mathiasson 04 maj 2010 — 23:06

  ”Andra potentiella risker med investeringen är att avfallskvarnar blir tillåtet i Göteborg. Det är kanske inte så stort problem eftersom man då kan röta avloppslammet och ta ut biogasen den vägen men det blir svårare att få en ren rötrest att sprida på åkrarna eftersom det blandas i så mycket läkemedelsrester.”

  En till grej som man måste väga fördelen med avfallskvarnar måste vara att de minskar sophämtningstransporterna. Enligt ”Avfall Sverige” är ca 10% av allt hushållsavfall sådant som behandlas biologiskt.
  10% minskning av soptransporterna är inte att förkasta.

  Vidare borde soprum bli fräschare om det inte förvarades så mycket mat i dem.

  • Jöran Fagerlund 04 maj 2010 — 23:18

   Jo, det finns klara fördelar med avfallskvarnar också.

   En är att det troligtvis blir fler som sorterar ut sitt biologiska avfall det är enklare att mala ner det än att spara det i en påse i en hink.

   Knäckfrågan som jag ser det är läkemedelsresterna och andra gifter. Klarar vi detta är det kanske bättre att ta avfallet den vägen.

   Jag skall ärligt säga att jag inte vet om dagens avloppssystem mäktar med att transportera matavfall också.

   Med risk menar jag här helt enkelt att kalkylen spricker när investeringen väl är gjord. Inför investeringen måste flera alternativ vara uppe för diskussion.

Lämna ett svar till Jöran Fagerlund Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: