13 – 4 till massbilismen när Socialdemokrater och borgare gör gemensam sak om den nya Göta Älvbron

Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med borgerligheten och beslutade att fyra körfält på den nya Göta Älvbron skall reserveras för bilismen och enbart två för kollektivtrafiken. Därmed kommer Göteborg i framtiden att ha 13 överfarter för bilar och 4 för kollektivtrafik om Marieholmstunneln byggs och två körfält reserveras för kollektivtrafik där. Om inte blir det 15 – 2 till massbilismen.

Miljöpartiet anslöt sig på sittande möte till Vänsterpartiets yrkande när det stod klart att det var ett tilläggsyrkande som inte uteslöt beslutsförslaget i tjänsteutlåtandet. Vi skriver: ” fyra körfält reserveras för kollektivtrafik oavsett vilket alternativ som väljs.” Vi förespråkar alternativ Stadstjärnaredatan. Våra synpunkter kan dock tillföras båda alternativen.

Bristande jämställdhetsanalys

Kommunfullmäktige antog 2005-12-08 § 18 en jämställdhetspolicy för Göte-borgs Stad. I den framgår att staden skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”. Vi vet att resemönster är starkt kopplad till kön. Män och kvinnor har olika resebeteende och framför allt olika förutsättningar för resande. Därför hade en tydlig jämställdhetsanalys varit önskvärd.

Avsaknad av barnperspektiv

För över 10 år sedan, 1998-04-22, motionerade Kent Österberg (V) om att kommunen ska följa FN:s barnkonvention. Innebörden i motionen var att kommunen i alla sina beslut ska se vilka konsekvenser de får för barnen, så att man följer barnkonventionen. Motionen resulterade i en handlingsplan som kommunstyrelsen fattade beslut om 1998-12-16. I handlingsplanen påpekades särskilt vikten av att barnkonventionen integreras i de ordinarie verksamheter-na så att barnperspektivet lyfts fram och blir tydligt i det vardagliga arbetet. I underlaget saknas barnperspektivet. Vi hade önskat att de nya förbindelserna hade beaktats ur ett barnperspektiv.

Fyra bilkörfält strider mot klimatmålen och miljökvalitetsnormen

Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-12 att anta ett lokalt miljökvalitetsmål att ” 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.” Planerna för fyra bilkörfält över älven i centrala Göteborg går stick i stäv med dessa mål och även de nationella målen. För att nå stadens och de nationella målen måste biltrafiken minska. Detta måste även ske om Göteborg skall klara miljökvalitetsnormen för frisk luft.

Miljönämnden beslutade 2009-02-17 att som tillsynsmyndighet förelägga Vägverket och trafiknämnden att inkomma med en plan för hur miljökvalitets-normen för kvävedioxid skall klaras i Göteborg. Om trafikhuvudmännen i Göteborg skall klara myndighetskraven är ett minimikrav att fyra körfält byggs för kollektivtrafiken redan från start.

Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige. Alla handlingar från dagens kommunfullmäktigesammanträde hittar du här.

En kommentar

Lägg till →

  1. Massbilism, schmassbilism…

    Värdeladdade ord, men egentligen pratar vi om människors levnadsförhållanden som du och dina kompisar vill hindra.

    Enfilsargumenten är så urbota dumma och skulle fört oss tillbaka i utvecklingen till 1939, då nuvarande Götaälvbron byggdes med en bilfil i vardera riktningen (senare byggdes ytterligare en fil till). Vad spelar det för roll att det blir fyra filar om säg 15-20 år när alla kör elbilar?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: