Ser ut som om vår motion om antidiskrimineringsklausul kan få gehör i kommunstyrelsen

Berhane Kidane tog initiativ till motionen.

Då var första mötet med kommunstyrelsen efter sommaruppehållet avklarat. Alla handlingar och protokollet hittar du här.  Mycket blev bordlagt på mötet så även Berhanes, Vidas och min motion om att införa en antidiskrimineringsklausul vid upphandling. Upphandlingsbolaget tillstyrker och innan Helene Odenjung (FP) bordlade ärendet till efter valet yrkade Marie Lindén (V) att motionen skulle bifallas med Upphandlingsbolagets motivering med instämmande av S och MP så det finns goda förhoppningar att motionen får majoritet i KS efter valet. Jag vet inte om Folkpartiet i Göteborg hoppas på en borgerlig valseger och vill förhala behandlingen i fullmäktige till en ev. ny majoritet i fullmäktige. Om de gör det bara för att stoppa Vänsterpartiet från en politisk framgång innan valet eller om det är ett led i segregationsminister Sabunis rasistisk politik vet jag inte.

I motionen skriver vi:

Klausulen innebär att entreprenören åtar sig att inte bryta mot gällande antidiskrimineringslagar, och om så sker har kommunen rätt att häva avtalet. Den innebär också att leverantörerna tillsammans med sina anbud lämnar en skriftlig redovisning av de åtgärder som man vidtar för att leva upp till mångfald och jämställdhet. Kommunen ska också kunna föra samtal och ställa krav vid misstanke om diskriminering. Antidiskrimineringsklausuler har främst ett preventivt och stävjande syfte. Det är ett sätt att använda marknadens egna verktyg. Om det offentliga som kund tydliggör att företaget kan förlora ett avtal, får företaget ett starkt incitament att motverka diskriminering. Detta leder i sin tur till en ökad mångfald.

Upphandlingsbolaget skriver:

Antidiskrimineringsklausuler i samband med upphandlingar förekommer hos flera upphandlande myndigheter, däribland Stockholm Stad. I Stockholm Stad har man arbetat med antidiskriminerinsgklausuler sedan 2005 och 2008 reviderades utformningen av klausulen bl a för att uppfylla Konkurrensverkets rekommendationer.

Det sociala området

Kommustyrelsen beslutade i enlighet med stadskansliets förslag om en ny strategi för stadens samverkan med intresseorganisationer inom funktionshinderområdet. Göteborgs stads kvalitetsredovisning inom utbildningsområdet 2009 likaså.

Remissen om samverkan om ett regionalt sprututbytesprogram bordlades.

Miljö och stadsplanering

Kommunstyrelsen lämnade två bra remissvar om laddningsplatser och återföring av fosfor av avloppsvatten. Gamla Ullevi och Rambergsvallen bordlades.

Antagligen vill Jan Hallberg (M) inte tappa höginkomsttagarröster i Torslanda så han begärde bordläggning av  återbildandet av Torslanda kommun. Han har en svår balansgång att gå för att inte stöta sig med överklassen och samtidigt inte låta dem bilda egen kommun vilket skulle försvåra Hallbergs möjligheter att få makten i Göteborg.

Vänsterpartiet hade några synpunkter angående förslaget till översyn av planprocessen och vi lämnade in följande yttrande:

Med tanke på att vi har högst ambitioner när det gäller bostadsbyggande välkomnar vi en översyn av planprocessen. Vi vill dock förtydliga vår ståndpunkt gällande det fjärde förslaget – remisshanteringen behöver minska – i stadskansliets förslag.

Rimligtvis borde det ha stått ”förbättras” i stället för ”minska”. Vi är positiva till en utveckling med fler delegationsbeslut så länge nämndledamöternas och göteborgar-nas synpunkter aktivt kan föras fram och beaktas. Annars riskerar vi ett utvecklings-arbete som enbart syftar till kortare ledtider.

En förutsättning för korare remisstider och ökad delegation till förvaltningarna är att byggherrarna faktiskt lyssnar och justerar sina förslag i enlighet med göteborgarnas vilja som den kommer till uttryck genom valda församlingar och direkt dialog med de närboende.

Mats och Margots motion om att öka takten i bostadsbyggandet bordlades. Lite märkligt eftersom alla partier hade yrkanden klara borgarna ville avslå, S och MP anse besvarad och Vänsterpartiet bifalla. Vi får hoppas att S svänger i frågan. De har ju gått ut i GP och lovat fler bostäder om än inte lika många som Vänsterpartiet har krävt. Sedan är frågan om man kan kalla 10000 bostäder på fem år speciellt nytt. Det blir 2000 per år som var S gamla politik innan de sänkte ambitionerna till 1500 per år. Vänsterpartiets yrkande:

Remissinstanserna påpekar att det arbetas fram planer för 3000 bostäder per år vilket vi ser som positivt. Förvaltnings AB Framtiden framför dock att resurser behöver skapas för att skyndsamt arbeta fram planer. Det tyder på att arbetet med planer för just allmännyttiga hyresrätter går långsammare än önskat. Därför bör motionens första att-sats bifallas.

Ett större problem är att det byggs för lite. Om planer för 3000 bostäder arbetas fram är det orimligt att ha en ambition på 1500 bostäder. Om högkonjunkturen drev upp priserna och därför försenade bostadsbyggandet borde konjunkturläget nu tala för en ökad takt. Därför bör motionens andra att-sats bifallas. Genom att bifalla motionen kan, och bör, fullmäktige skicka en tydlig signal till Förvaltnings AB Framtiden och berörda nämnder att det är dags att få spaden i marken. Kan man inte klara det genom entreprenader får AB Framtiden överväga att starta ett kommunalt byggbolag. Något som Vänsterpartiet har föreslagit tidigare.

Vi är optimister och tror på ett regeringsskifte i september. Den nya rödgröna regeringen kommer att bedriva en kraftfull politik för ökat bostadsbyggande i enlighet med den bostadspolitiska överenskommelsen och den budgetmotion vi gemensamt presenterade i riksdagen för någon vecka sedan.

Det nya ägardirektivet för Göteborg Energi bordlades också. Där föreligger många yrkanden och även KD och FP framför intressanta synpunkter. Förhoppningsvis kan vi få med några av våra förslag i ett beslut.

Framgång gällande Backaplan

Det lönar sig att vara ihärdig. Vänsterpartiets konsekventa och ihärdiga krav på jämställdhetsanalys och barnperspektiv ger effekt. Nu finns sådana ofta i tjänsteutlåtandena redan från början. Läs mer här. Vi lyckades skriva ihop oss om en bra kompromiss med S och MP om den fördjupade översiktsplanen för Backaplan där just jämställdhetsanalys, barnperspektiv och trafiksituationen ingår. Vänsterframgång i kommunstyrelsen med andra ord.

Göteborg ansöker om anslutning till förvaltningsområdet för finska språket

Ännu en vänsterframgång är att kommunstyrelsen beslutade att hemställa hos regeringen att ansluta Göteborg till förvaltningsområdet för finska språket. Det är ett förslag Vänsterpartiet lyfte i samband med en interpellationsdebatt om den nya minoritetsspråkslagstiftningen.

Det var allt för denna gång. Läs alla mina inlägg om kommunstyrelsen i Göteborg.

intressant och politometern hittar du andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Media: GP, GT,

En kommentar

Lägg till →

  1. Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Att bo i bostadsrätt ger oftast inte mer inflytande (utom för styrelsen) än för dem som bor i hyresrätt. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: Bostadsmyndighet, valfråga 2010; http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4009).

    Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

    Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

    Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: