Svårt att nå målen om biologisk mångfald framträdde tydligt på höstmöte med FAH

FN:s fokus på biologisk mångfald under 2010 var temat på FAH:s första dag.

Befinner mig, trots att infrastrukturminister Åsa Torstensson inte förstår vad göteborgare skall göra här, i Borås. Det är höstmöte med FAH – Kommunerna och miljön – i dagarna två. Idag skall vi fokusera på biologisk mångfald och i morgon på kommunernas tillsynsansvar.

Förmiddagen ägnades åt aktuella frågor för miljönämnderna. Ann-Sofie Eriksson och Kerstin Blom Bokliden från SKL informerade. Ett område som har beröring till biologisk mångfald är EU:s vattendirektiv. Det skall implementeras som en miljökvalitetsnorm med två ben. Det ena är det biologiska tillståndet i vatten, det andra är vattnets kemiska status. Myndigheterna kommer att ge anvisningar i form av åtgärdsplaner.Konkret behöver kommunerna utveckla processer som sträcker sig över flera nämnder och utveckla en strategi för vatten i den fysiska planeringen.

Ann-Sofie Eriksson

FN:s år för biologisk mångfald 2010 är ett försök att beräkna det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster. För vissa arter är det lättare än andra.

Jens Mattson, informatör på länsstyrelsen i Jönköpings län, exemplifierade med insekter och andra småkryp. Bin har en betydelse för pollinering i jordbruket. Sverige har inte drabbats så mycket ännu men i USA är de vilda bina nästan utrotade och de tama bina börjar ta mycket stryk av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Det gör att det går att beräkna kostnaden för förlorade skördar. Andra arter är svårare att peka på direkt ekonomisk nytta men alla arter ingår i olika ekosystem och vi kan inte förutse tröskeleffekter för systemen om en eller flera arter försvinner.

Kerstin Blom Bokliden

Takten i vilken arter utrotas är större idag än när dinosaurierna dog ut. Idag är 17936 av 52017 rödlistade arter  akut hotade. Sedan 1700-talet har 18 däggdjursarter försvunnit från planetens yta.

I Sverige är 4127 arter rödlistade
212 Akut hotad
634 Starkt hotad
1096 Sårbar
1440 Nära hotad
521 Kunskapsbrist
224 Nationellt utdöd

Svartråttan är utdöd i Sverige och eftersom den bar på pesten kanske det inte är så smart att försöka få den att återetablera sig.

Jens Mattson

Även arter som var vanligt förekommande för inte så länge sedan som alm, ask och gråtrut är rödlistade.

Ett stort problem för arter som minskar är att de isoleras på små ytor. Vägar och byggnation kan skära av ekosystem. En mänsklig aktivitet som dock har bildat korridorer är kraftledningar. De hålls rena från sly regelbundet och har gett fjärilar möjlighet att förflytta sig.

Rödlistan kan användas som en idébank för guideverksamhet. På så sätt kan allmänhetens intresse för biologisk mångfald öka. Å andra sidan är det kanske inte så klokt att visa exakt var utrotningshotade arter som är populära samlarobjekt lever och häckar. Fågel- och äggtjuvar skulle jubla år en sådan guidad tur.

Dessutom måste man naturligtvis tänka på störningsriskerna. Rekreation och tillgänglighet till naturreservat är oftast bra men vissa områden måste få vara naturreservat bara för sin egen skull. Helt enkelt vara otillgängliga för människor.

Med genomtänkt planering behöver biologisk mångfald utgöra ett hinder för exploatering
John Askling

John Askling, Calluna AB, berättade om planeringsprocessen för götalandsbanan där man har försökt lyfta in biologisk mångfald tidigt i processen.

Traditionellt brukar dessa aspekter komma in sent. Man stöter på rödlistade arter när man har börjat bygga eller i alla fall är nära byggstart. Då är det svårt att ändra och en liten vattensalamander kan stoppa ett helt bygge. Undersöker man i stället tidigt naturen kan man lättare undvika dessa konflikter. Budskapet var enkelt:  lyft in biologisk mångfald tidigt, låt landskapet styra.

FN:s konvention om biologisk mångfald

Enligt Ulf Sandström, MKB-Centrum vid SLU, klarar inte de nationella miljökvalitetsmålen för biologisk mångfald. Sverige ratificerade 1993 FN:s konvention om biologisk mångfalt, CBD, som antogs vid konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 1992. Den bygger på tre principer:

  • Vårda och bevara
  • Nyttja uthålligt sätt
  • Rättvis fördelning

Det är inte omöjligt att klara konventionen. Sverige satsar på andra miljöområden exempelvis energi och havsmiljö. Inte tillräckligt men exemplen visar ändå att där man kraftsamlar får man också effekt. Detta borde också gå att göra med biologisk mångfald.

Jenny Pleym

Vi bör ta långsiktiga beslut. Vad får dagens beslut för konsekvenser i framtiden? För att klara detta måste ansvariga nämnder och myndigheter samverka i den kommunala planeringen och tidigt lyfta in biologisk mångfald i diskussionen.

Den kommunala översiktsplanen är ett bra verktyg för långsiktig planering för biologisk mångfald.

Eftersom konventionen har ett tydligt globalt rättviseperspektiv är det viktigt att offentliga institutioner beaktar biologisk mångfald vid upphandling. Annars är risken överhängande att Sverige orsakar minskad biologisk mångfald i andra länder.

Lokalt exempel Hasselmusen i Borås och ålen i Falkenberg

Konferensens föreläsningsdel avslutades med positiva exempel på åtgärder för biologisk mångfald. I Borås har man arbetat framgångsrikt med att skapa sammanhängande biotoper där hasselmusen kan röra sig. Jenny Pleym, kommunbiolog i Borås Stad, berättade om arbetet.

Ingemar Alenäs

I Falkenberh har man jobbat med vattendragen för att ta bort konflikterna med dammar och kraftverk och ålens och laxens vandringsvägar. Ingemar Alenäs, kommunbiolog i Falkenberg, lyfte fram att ålen är känslig för försurning, trots att myten säger annorlunda, och därför behövs fortsatt kalkning av sjöarna i Falkenberg. Insatserna kring kraftverken har visat sig var ekonomiskt lönsamma också.

Dagen avslutades med en konferensmiddag som jag som brukligt redovisar på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner. Där redovisar jag även lunchen och sedvanligt konferenskaffe.

Middagen intogs på Navet Science Center, där elever och intresserade vuxna, vanligtvis kan experimentera med olika miljörelaterade frågor som energiproduktion, sopsortering och ekologiskt fotavtryck.

Fler bilder:

Liknade inlägg:

1. Videorapport från miljökonferens i Borås

Läs alla mina inlägg om, miljö, klimat, biologisk mångfald, FN, miljönämnden i Göteborg, FAH, FAH 2009 och FAH 2010.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

En kommentar

Lägg till →

  1. Tänk! Du verkar ha ett ”glidarjobb”.. 😉
    Kunna åka omkring på lite olika konferenser och sedan skriva lite om dem i din blogg..
    Jag kanske skulle bli politiker.. fast i så fall inte för V(pk)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: