Chansen att bygga 500 hyresrätter i det gravt segregerade Örgryte kommer inte tillbaka inom överskådlig framtid

Där TV-huset en gång stod passar hyresrätter utmärkt.

Örgryte är en av Göteborgs mest segregerade stadsdelar. Av stadens 22 848 medborgare med en årsinkomst på 500 000 kronor eller mer bodde 2079 i det fashionabla Örgryte inkomståret 2007. Samtidigt fick 777 personer (2,3 procent) i Örgryte försörjningsstöd 2008. Att jämföras med 6,5 procent av hela befolkningen i Göteborg eller 20,6 procent i min egen stadsdel Gunnared. I Örgryte har 16,1 procent av befolkningen utländsk bakgrund, att jämföras med hela Göteborg där 28,6 procent har utländsk bakgrund.

Andelen allmännyttiga hyreslägenheter är bland de lägsta i Göteborg. Bara Torslanda, Södra Skärgården, Askim, Älvsborg och Kärra-Rödbo har lägre andel allmännytta.

Andel (i procent) bostadslägenheter i allmännyttan 2008

Åren 1981–2008 har 1581 bostäder, alla kategorier, byggts i Örgryte. Av dessa byggdes 1067 bostäder åren 1981–1990. Under åren 2000–2008 har 1438 hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Det är bara i Centrum och Linnéstaden fler hyresrätter har ombildats. På bara åtta år har ombildningen av hyresrätter ätit upp hela nyproduktionen av samtliga bostadstyper de senaste 30 åren.

Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter 2000–2008

Nu föreslås 500 bostäder där det gamla TV-huset, ”Synvillan”, låg. Nära de allra tjusigaste överklassvillorna i Örgryte. Ett perfekt område för hyresrätter. Förutsättningarna är optimala. Kommunen äger marken och har en pengastinn allmännytta. 500 bostäder i Örgryte tillkommer inte varje dag. Det motsvarar hela den samlade bostadsproduktionen i Örgryte 1991–2008: 514 bostäder, alla kategorier.

Vad driver då samtliga partier i kommunstyrelsen utom Vänsterpartiet igenom? En principöverenskommelse om ett konsortium med inriktningen 25 procent hyresrätt och 75 procent bostadsrätter och friköpta hus.

Principöverenskommelsen strider mot kommunfullmäktiges viktigaste dokument: budget 2011. I Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 som blev kommunfullmäktiges beslut står bland annat på sidan 24: ”Alla som vill bo i Göteborg får inte tillgång till en egen bostad och därför är bostadsbyggandet prioriterat , med inriktningen att bygga hyresrätter för den öppna marknaden.” samt lite längre ner ”Vid nybyggnation ska vi främja de upplåtelseformer som är underrepresenterade i befintliga bostadsområden.” Liknande skrivningar finns i budget 2010. Ändå röstar Socialdemokraterna och Miljöpartiet igenom denna förkastliga principöverenskommelse i kommunstyrelsen. Anneli Hulthén (S) och Kia Andreasson (MP) röstade även för principen 25/75 i styrelsen för Älvstranden Utvecklin AB den 23 april 2009. På det mötet deltog även Marie Lindén (V) men hon är suppleant och hade ingen rösträtt när ärendet behandlades.

Det kan inte komma som en överraskning.Vi behandlade ärendet i programskedet som remiss i miljönämnden den 20 februari 2008:

Jöran Fagerlund (v): Jag delar förvaltningens bedömning men vill göra ett tillägg rörande de stora sociala problem som finns Örgryte, ett av Göteborgs mest segregerade områden. I området finns väldigt låg andel hyresrätter och allmännyttiga bostäder. Mot bakgrund av detta ser jag inte poängen med att sälja ut den kommunala marken till ett konsortium. Det behövs fler bostäder i området och i princip allt som byggs där måste vara hyresrätter för att fullmäktiges mål om blandat boende.

I fullmäktiges budget står: ”Man ska kunna välja olika typer av boende i sin egen stadsdel, därför är det viktigt att det finns hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus i alla stadsdelar. För att öka integrationen ska stadsdelarna i första hand kompletteringsbebyggas med de boendeformer som idag saknas i området.” Vidare kan man läsa: ”Segregation skapar orättvisor och klasskillnader. Arbetet med att motverka detta kräver att alla nämnder, styrelser och kommunala bolag tar sitt ansvar.”

Bolag och nämnder tar lättast det ansvar fullmäktige kräver genom att låta allmännyttan bygga de 400 lägenheterna i planförslaget. Då minskas risken för att lägenheterna säljs. Enbart en ny politisk majoritet som vill öka bostadssegregationen kan orsaka detta.

Fullmäktige påpekar att samtliga nämnder har detta ansvar. Följaktligen även miljönämnden. Vi har även fått ett utökat ansvar för Agenda-21 i och med budget 2008 då resursnämndsuppdraget gått direkt till oss. Agenda-21 vilar på tre ben för hållbar utveckling: ekologisk utveckling, ekonomisk utveckling samt social utveckling. Följaktligen skall även de sociala aspekterna beaktas i miljönämndens svar. Det kräver såväl fullmäktiges budget som grundtanken i Agenda-21 av oss.

Förslag till beslut i miljönämnden:

att bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg: ”Då Örgryte är en av Göteborgs mest segregerade stadsdelar och andelen allmännytta och hyresrätter i området är för låg kan inte fullmäktiges mål om blandad bebyggelse nås på annat sätt än att allmännyttan ensamt får bygga på området. Miljönämnden avstyrker därför planerna på att bilda ett konsortium och sälja marken till dem. I stället förordar miljönämnden att uppdraget att bygga på området riktas direkt, och enbart, till Framtiden AB. Huruvida marken skall säljas till Framtiden AB eller upplåtas via tomträttsavgäld har miljönämnden inga synpunkter på.”

Miljönämnden behandlade ärendet ytterligare en gång – den 16 december 2009 – och jag yrkade samma sak då. Det hade varit möjligt för Miljöpartiet och Socialdemokraterna att ta tag i frågan då.

I fastighetsnämnden skrev Socialdemokraterna och Miljöpartiet under Vänsterpartiets yttrande om att ambitionen med 25 procent hyresrätter var för låg. Ordförande i fastighetsnämnden är kommunalrådet Owe Nilsson (S) som själv undertecknade yttrandet för Socialdemokraternas räkning.

I handlingen (sidan 7.) framkommer också att inga avtal är giltiga förrän kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan. Ingen kan heller göra några ekonomiska anspråk i fall fullmäktige inte godkänner principöverenskommelsen. Skulle det föreligga andra avtal har någon överträtt sina befogenheter enligt mitt sätt att se på saken.

Det är inte så att bostadsrätter och äganderätter är så underrepresenterade i Örgryte att dessa skall utgöra 75 procent av de tillkommande lägenheterna. Tvärt om är det hyresrätter som är underrepresenterade i Örgryte och detta är en av de viktigaste orsakerna till att Örgryte är ett av Göteborgs områden med tyngst segregationsproblematik.

Det enda rimliga är att samtliga tillkommande bostäder är hyresrätter och att allmännyttan tar lejonparten av ansvaret. AB Framtiden har de ekonomiska musklerna det är bara att sätta spaden i backen.

Jag ser heller ingen anledning att kommunen skall göra sig av med marken i området. Ett stort kommunalt markinnehav är en förutsättning för att bygga bort bostadsbristen och segregationen. Kommunalt ägd mark är också en garant mot framtida ombildningar av privata hyresrätter till bostadsrätter.

Mer statistik hittar du på kommunens hemsida. Faktabladet för Örgryte om bl.a. hur många lägenheter med olika upplåtelseform det finns hittar du här.

1000 hyresrätter i allmännyttan

Haveriet i Örgryte till trots ställde i alla fall S och MP upp på en kompromiss kring Mats Pilhems och Margot Ottossons motion om ökat bostadsbyggande. Vi menar att kommunfullmäktige som ägare skall skicka en tydlig signal till Förvaltnings AB Framtiden och berörda nämnder att det är dags att få spaden i marken. Vi vill se minst 1000 bostäder i produktion 2011 i allmännyttans regi med tonvikt lagd på hyresrätter.

Dessa skall främst produceras i attraktiva områden där andelen hyresrätter idag är låg. Byggnationen skall dessutom ske så att viktiga grönområden som parker, skogar och jordbruksmark bevaras.

Vi kommer därför gemensamt V, MP och S att lägga ett uppdrag till framtidskoncernen på nästa ordinarie styrelsemöte att arbeta om affärsplanen för 2011 så att den infattar ambition om 1000 bostäder i produktion.

Likaså kommer vi gemensamt att via fastighetsnämnd och byggnadsnämnd uppdra åt de respektive förvaltningarna att intensifiera arbetet med att ta fram planer för dessa byggen i attraktiva lägen med låg andel hyresrätter.

Ett sådant läge hade väl varit TV-hustomten i Örgryte kan man tycka. Men S och MP ville inte det. De vill bygga hyresrätter någon annanstans , var nu det kan vara.

Många bordläggningar

Som vanligt blev flera frågor bordlagda. Det gäller bland annat ägardirektivet för Göteborg Energi. Alla frågor som rör Göteborg Energi bordlades också i samband med detta. Förhoppningsvis kan Vänsterpartiet få gehör för våra synpunkter.

Vänsterpartiets motion om en antidiskrimineringsklausul vid upphandling bordlades ytterligare två veckor. I slutet av sommaren såg det ut som om den kunde få gehör. Vi får hoppas att bordläggningen är ett tecken på att andra partier vill skriva ihop sig om något och inte bara behöver mer tid för att avslå motionen.

Även vår motion om att jämställdhetsdiplomera stadens förskolor och skolor bordlades.

Göteborg avstyrker sprututbytesprogram

Hälso- och sjukvårdsutskottet inom Västra Götalandsregionen vill inleda en dialog med Göteborgs stad om samverkan kring ett regionalt sprututbytesprogram för injektionsmissbrukare av narkotika. Stadskansliet anser att det inte finns anledning att inleda diskussion med Västra Götalandsregionen om ett sprututbytesprogram. Däremot finns självklart ett behov av att gemensamt med smittskyddsenheten och andra berörda myndigheter och organisationer föra diskussioner om hur information, förebyggande arbete och insatser för vård och behandling för intravenösa missbrukare ytterligare kan förbättras.

Göteborgs stad har under många år byggt upp aktiva insatser för att nå och motivera så många intravenösa missbrukare som möjligt för vård och behandling och för att bryta missbruk. Det finns få HIV-smittade intravenösa missbrukare i Göteborg. Det senaste två åren, 2008 och 2009, har inga personer smittats av HIV via intravenöst missbruk.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom stadskansliets tjänsteutlåtande som innebär att Göteborg avstyrker planerna på ett sprututbytesprogram.

Mat via nätet till gamlingar

En försöksverksamhet skall inledas i SDN Norra Hisingen med mat via nätet inom äldreomsorgen. Uppdraget går ut på att värdera hur införandet av ett IT-stöd för dagligvaror och eventuellt även måltidsleveranser inom hemtjänsten kan ske utan att påverka arbetet inom Måltid Göteborg eller med Göteborgsmodellen för hemtjänsten på ett negativt sätt.

Återremiss på grund av obefintlig analys av jämställdhetskonsekvenser

Redovisningen av kartläggning och förslag till riktlinjer för stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående återremitterades på Vänsterpartiets initiativ eftersom tjänsteutlåtandet saknade en jämställdhetsanalys. Det verkade som om enbart Vänsterpartiet hade uppmärksammat denna brist inför mötet men vi fick med oss de andra partierna när Marie Lindén påpekade detta. Det behövs uppenbarligen ett feministiskt parti i kommunstyrelsen.

Protokoll och alla handlingar från dagens sammanträde med kommunstyrelsen hittar du här. Läs alla mina inlägg om kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljönämnden i Göteborg.

Fler bilder:

Liknande inlägg:

1. Ser ut som om vår motion om antidiskrimineringsklausul kan få gehör i kommunstyrelsen

2. Verkligheten gav Vänsterpartiet rätt om Göteborg Energi

3. Miljönämnden förordar lite oväntat ett gammalt vänsterkrav: bilfritt city

4. Även miljönämnden måste ta sitt ansvar för segregationen i Göteborg

Bloggar: Jonas Sjöstedt om den röd-röda majoriteten i Umeå, Kaj Raving om ytterligare minkplågeri, Jinge om sina 7000 000 besök på bloggen .

Media: GP1,2,3,4,5, GT1,2,3,4, SR1,2, Fler politiska nyheter: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

15 kommentarer

Lägg till →

 1. Ni vänsterpartister är lika naiva som vanligt. Låga hyror innebär inte automatiskt att låginkomsttagare flyttar in. De här lägenheterna skulle förstås bli väldigt attraktiva eftersom de skulle ligga i ett statusområde. Mina skattepengar ska alltså gå till att subventionera samma klientel som redan bor i Örgryte? Nej tack!

 2. Vi bör ha statliga bostadssubventioner för byggande av hyreshus. Odell tog dessvärre bort sådana subventioner 2006. Han införde istället en lånemöjlighet för unga människor så att de skulle kunna köpa sig en bostadsrätt. EN person kom att utnyttja detta. Självklart måste vi ha många olika upplåtelseformer. Människor behöver bostäder även om de inte kan köpa sådana. Odell ansåg däremot att unga människor skulle bo kvar hemma, alternativt vara inackorderade för att senare köpa en bostad. Själv lär han ha flyttat ifrån sitt föräldrahem i 50-årsåldern 🙂

 3. @Anders: Om man låter bygga två lika bostäder i två olika områden så kostar dessa lika mycket i uppförande.
  När man sedan säljer dessa så uppkommer det en prisskillnad som helt och hållet beror på vad människor dvs MARKNADEN är beredda att betala mer för att bo i ett visst område jämfört med ett annat

  Detta system som accepteras av den stora majoriteten ställs på undantag av allmännyttans i lag hyresreglerande verksamhet. Det går helt enkelt inte att med dessa hyror få ekonomi på vissa byggen eftersom de på intet sätt betalar kostnaderna. Och någonstans så MÅSTE kostnaderna betalas…

  • Du säger att man inte kan betala bygget av ett hyreshus i Örgryte, eftersom hyrorna man får in inte skulle räcka att betala bygget. Samtidigt säger du att det kostar lika mycket att uppföra hyreshuset i ett annat område. Det skulle alltså betyda att man inte kan bygga hyreshus någonstans, eftersom man inte har råd. Det låter lite tokigt.

   • Inte tokigt alls! 😀

    Eftersom allmännyttan är hyresledande och eftersom byggkostnaderna idag (om man inte använder sig av svartarbetande ”öststatare” el. struntar i byggnormer etc) inte uppvägs av de hyror man kan ta ut.

    Sveriges kommuner står idag dessutom inför gigantiska kostnader i renovering av miljonprogrammets oftast
    slarvbyggda hus! Kostnader som kommunerna INTE kan vältra över på kommunens alla invånare och heller inte ta ut på hyrorna i de specifika fastigheterna (utan att detta kommer tillbaka som en bumerang till kommunerna via socialbudgeten)

    • OK, då förstår jag hur du menar. Om det stämmer, så tycker vi fortfarande olika i huvudfrågan: jag tycker att man ska bygga hyreshus, trots att byggkostnaden inte fås tillbaka på överskådlig framtid, och du tycker antingen att man ska sluta helt med att bygga hyresrätter (överallt), eller också börja ta ut väsentligt högre hyror.

     Två frågor: Hur många år räknar man med att hyreshusen står kvar, när man säger att byggkostnaderna aldrig fås tillbaka från hyrorna och var är det tänkt att de ska bo som inte har råd med bostadsrätt?

     • En lysande idé. Många välbeställda har inte möjlighet att
      ta del av mångkulturen. Om de fick t ex 500 zigenare inpå knuten
      skulle de säkert börja rösta på Sveriges nyaste arbetarparti,
      SD.

 4. Kanske bäst att Hallberg sticker innan mutpengarna börjar sticka upp ur hans fickor också.
  Blir någon förvånad….nä inte det !

 5. Upplåtelseformen är i sig ointressant men dels eftersom det finns en reglering av hyrorna på hyresrätter och dels att produktionskostnaden för en lgh är oberoende av upplåtelseformen så kommer du inte att hitta någon som vill satsa pengar och bygga och göra förlust på affären.

  Eller är det andra skattebetalare som skall subventionera några fås boende?

  • Om du menar att det är att subventionera någons boende att bygga på ett annat sätt än det som genererar mest pengar, så måste svaret vara ett rungande ”ja”. Eller också är allt tal om integration inget annat än snack. Det skulle i sin tur innebära att politikerna är oärliga i sina ambitioner med sin politik, och det skulle i så fall vara ett mycket allvarligt demokratiskt problem.

   • På något sätt måste en byggnation betalas! Att bygga en lgh har samma produktionskostnad OAVSETT senare upplåtelseform.
    Får då den som låter bygga inte tillbaka ens insatt kapital pga det finns en begränsning för hyrorna så kommer denne heller då inte att bygga. Eller är det kommunen dvs alla skattebetalare som skall gå in och betala denna mellanskillnad? Dvs att alla skattebetalare skall gå in och betala för att några få skall kunna bo på ett visst ställe?
    Detta strider mot kommunallagens likabehandlingsprincip.

    Naturligtvis får de styrande gå in men om de gjorde detta enligt ovan så torde de inte bara få ”smäll på fingrarna” av fru Justitia utan även se sig bli utvalda nästkommande val.

    Ett annat alternativ för att få ner byggkostnaden torde vara att anlita arbetskraft från Baltikum, Vitryssland eller Moldavien men jag tror heller inte att du skulle ”gilla” det alternativet.

    Nej, vare sig stat eller kommun skall subventionera en vis sorts boende, en viss sorts upplåtelseform

    • Är det kommunen, dvs skattebetalarna, som ska betala ifall integration kostar pengar? Ja, det tycker i alla fall jag är rimligt, med tanke på att det är kommunen, dvs skattebetalarna, som tjänar på den i längden.

     Du menar alltså att all bostadsproduktion alltid måste ske enligt principen att den ska ske så billigt som möjligt (inräknat alla pengar som tjänas på dem som senare ska bo i husen). Och att denna princip om att tjäna så mycket pengar som möjligt står över alla andra principer om integration, en levande stadsbild och så vidare? Framförallt skulle jag vilja ha ett svar på varför man då överhuvudtaget pratar om att man eftersträvar integration.

     Jag vill inte bo i en stad som byggs efter dina principer. Men jag har inga planer på att flytta, så jag får väl rösta på vänsterpartiet och hoppas att tillräckligt många fler gör det i fortsättningen.

     • Bostadsproduktion skall ske på ”schyssta villkor”, dvs inte några ”svartarbetande öststatare” skall utnyttjas eller användas.

      Men, en del av kommunens skattebetalare skall INTE subventionera ett fåtals möjligheter att till en av andra subventionerad kostnad bo i ett mycket attraktivt område…

      Nej tack till bostadssubventioner som snedvrider marknaden och medför en ineffektiv produktion.

      • Du vill alltså ha en segregerad stad för att undvika att ”marknaden snedvrids” i Örgryte när man bygger för andra än höginkomsttagare. Då antar jag att vi kommit fram till vad vi båda tycker, och att vi tycker olika.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: