Ett steg framåt och två steg bakåt när miljönämnden sammanträdde för sista gången

Trio con Alma stod för underhållningen...

Mandatperiodens sista sammanträde med miljönämnden är över. Efter sammanträdet hölls en gratifikationsmiddag där även årets pensionärer och de som lämnar miljönämnden tackades av. En riktigt trevlig tillställning och jag redovisar den naturligtvis som brukligt på min specialsida här på bloggen för gratis kalorier och andra förmåner.

Det blev politisk debatt kring tre ärenden och jag kan inte dölja min besvikelse att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte vill följa den budgetöverenskommelse vi har som bygger på socialdemokraternas eget budgetförslag. Återigen röstar de för ökad segregation i Göteborg som vid skeppsbroni Askim och i Örgryte.

Det första debattämnet var ärende 7: förslaget att bygga sju nya småhus på Vrångö på kommunal mark. Göteborg är en segregerad stad. Ett karaktäristiskt drag för segregationen i Göteborg är, enligt rapporten Fattiga och rika – segregerad stad, att hälften av bostadsområdena i Göteborgsregionen är mycket ensidiga och består mer än till 90 procent av endast en upplåtelseform. Merparten av dessa är egnahemsområden. Mer än 85 procent av de egnahemsboende bor i ensidiga egnahemsområden, vilket placerar Göteborgsregionen i en särställning. (Fattiga och rika – segregerad stad, s.4.)

Den föreslagna detaljplanen strider mot kommunfullmäktiges viktigaste dokument: budget 2011. I den av kommunfullmäktige antagna budgeten på sidan 24 står följande att läsa: ”Alla som vill bo i Göteborg får inte tillgång till en egen bostad och därför är bostadsbyggandet prioriterat, med inriktningen att bygga hyresrätter för den öppna marknaden.” samt lite längre ner ”Vid nybyggnation ska vi främja de upplåtelseformer som är underrepresenterade i befintliga bostadsområden.”

I hela Södra skärgården fanns endast 23 allmännyttiga hyresrätter 2008. Det gör att Södra skärgården har den lägsta andelen allmännytta i hela Göteborg efter Kärra-Rödbo, Älvsborg och Askim. (Tabell 16.31 samt 16.32 Statistisk årsbok 2010, s. 210.)

 

Tabell 16.32: Andelen bostadslägenheter i allmännyttan 2008 färdelat per stadsdelsnämnd.

I Södra skärgården är marktillgångarna knappa. Utrymmet för nybyggnation är begränsat och innebär ofta inskränkningar i viktiga natur- eller rekreationsvärden. Möjligheten att skapa blandade upplåtelseformer minskar drastiskt med varje småhus som byggs. Inom planområdet äger kommunen all mark och i anslutning till området ligger en brandstation och ett tvåvåningshus. Möjligheten att bygga lite större allmännyttiga flerfamiljshus är därför bättre än på många andra ställen i Södra skärgården.

Med tanke på att fjärrvärme saknas på Vrångö kan husen med fördel ses som utvecklingsobjekt för modern teknik och byggas som lågenergihus eller kanske till och med plusenergihus som producerar mer energi i form av el än de förbrukar.

Detta är ett tillfälle som inte kommer åter inom en snar framtid. Det finns inget vettigt skäl till att privatisera göteborgarnas gemensamma egendom. Allra minst i detta område. Det är bättre att använda vår gemensamma egendom till att främja fullmäktiges demokratiskt fattade mål än att aktivt motverka dessa mål.

...de bjöd på en bred repertoar med allt från Dusty Springfield och Aretha Franklin...

Miljönämnden kan inte ducka vårt ansvar för hela stadens budget. Vi kan heller inte blunda för det faktum att hållbar utveckling har tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social – och enbart bedöma miljökonsekvenserna av en detaljplan.

Därför yrkade jag att miljönämnden avstyrker fortsatt planarbete och att miljönämnden rekommenderar en ny detaljplan som syftar till allmännyttiga hyresrätter. I det yrkandet stod jag ensam. Trots att det ligger helt i linje med S-V-MP-budgeten för 2011. Vad som fick S och MP att ta stöd av borgarna för att rösta emot sin egen fullmäktigebudget vill jag inte spekulera i.

Det framfördes tämligen orimliga argument. Bland annat att miljönämnden kan miljöfrågor bäst och därför inte skall ta hänsyn till segregationsproblemen. Det skall andra nämnder göra. Det är ett gravt felaktigt, och farligt sätt att resonera.

För det första måste alla tre dimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social – utvecklas positivt samtidigt för att utvecklingen skall kunna kallas hållbar. För det andra skall alla nämnder och bolag jobba med samtliga mål, som har beröring med den egna verksamheten, i fullmäktiges budget. Hållbar utveckling berör i högsta grad miljönämnden. För det tredje är det farligt om miljönämnden säger att vi inte bryr oss om andra mål därför att då kan andra nämnder börja strunta i miljöfrågorna och hänvisa till sin egen specialitet.

Anpassade bostäder i Kärra-Rödbo

I ärendet efter, ärende 8, var det jag som fick ta stöd av borgarna för att rösta igenom ambitionerna i S-V-MP-budgeten. Trots vår överenskommelse att inte överraska varandra med utspel och yrkanden fick jag vid sittande bord reda på att S och MP skulle avstyrka förslaget som innehåller sex anpassade lägenheter och ett grupputrymme för gruppboendeför boende med särskild service (BmSS-boende).

Direkt efter meningen på sidan 24 i budgeten, jag hänvisar till i ärendet ovan, står det att läsa: ”Arbetet med att få fler bostäder för människor med funktionsnedsättningar i befintligt bostadsbestånd skall intensifieras. Gruppboende skall främjas.”

Förslaget strider visserligen mot översiktsplanen men byggnaden placeras precis i utkanten av området som är utpekat som område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Den ligger i direkt anslutning till befintlig byggnation och jag delar förvaltningens bedömning att planen har begränsad effekt på områdets naturvärden.

Budget för miljönämnden 2011

I och med att Miljönämnden har fått ett utökat ansvar för stadens miljöarbete skall ett nytt reglemente tas fram. Därför kommer vi att omarbeta miljönämndens budget under våren 2011. Förslaget till budget bordlades vid det förra sammanträdet. Mitt yrkande från det mötet kvarstod men ingen annan ville ha ett klass- och könsperspektiv på miljönämndens arbete. Trist.

...via Frank Sinatra och Freddie Wadling till julsånger.

Projektet Leva Livet som går ut på att stötta familjer att minska sin miljöbelastning är gott. Insatsen måste dock fokuseras på de göteborgare som står längst från stadens miljömål: höginkomsttagare och män. Män befinner sig längre från kommunens miljökvalitetsmål än kvinnor. Höginkomsttagare orsakar större miljö- och klimatbelastning än låginkomsttagare. Arbetet bör också syfta till att etablera en kommunikationsmetod som gör att vi lättare kan kommunicera och förändra det miljöskadliga beteendet även hos höginkomsttagare och män som inte deltar i Leva Livet.

Denna insikt om patriarkatets och klassamhällets betydelse skall också prägla Agenda 21-arbetet. Det blir synnerligen viktigt då arbetet med S2020 tar fart i staden.

Forskare Robert Frank och Richard Layard konstaterar ett samband mellan ojämlika samhällen och konsumism. Den tilltagande ojämlikheten driver på en konsumtion av statusprylar som är ekologiskt ohållbar. Detta är en viktig insikt i diskussioner om livsstil och möjligheterna för göteborgarna att göra aktiva miljöval. Insikten om patriarkatets och klassamhällets betydelse för miljöbelastningen skall prägla arbetet med samordningen av stadsdelarnas arbete med hållbar utveckling.

Tack Ingvar

Det sägs att människor ångrar mer vad de inte har gjort än vad de har gjort. I mitt fall ärt det tveksamt med tanke på alla tokigheter jag gjort. En sak jag skulle ha ångrat i framtiden om jag inte gjort det när tillfälle gavs var att tacka Ingvar Göran som var en av dem som går i pension.

Miljönämndens ordförande Kia Andreasson (MP) tackar Ingvar Göran för hans insatser för staden.

Jag bröt helt sonika talarordningen, klingade i min lilla kaffekopp, och höll ett kort tacktal till Ingvar trots att jag bara är vanlig ledamot. Förra mandatperioden när jag lät mig övertalas att, som första kommunala uppdrag i Göteborg, bli ordförande i miljönämnden ett argument från valberedningen att miljöförvaltningen var så välorganiserad och direktören Bo Svensson var en utmärkt chef. Jag tackade ja och vid min första kontakt med miljöförvaltningen fick jag reda på att Bo Svensson skulle sluta.

Ingvar Göran, som då var avdelningschef på närmiljöavdelningen, blev tillförordnad förvaltningschef och han skötte det hela med bravur. Stödet jag fick som nyvald ordförande var enastående och det ville jag säga till Ingvar när så många andra hörde på. Därför hoppas jag att alla närvarande kan ha överseende med mitt etikettsbrott i går kväll.

Läs alla mina inlägg om miljö, segregation, klimat, jämställdhet, feminism och miljönämnden i Göteborg. Liknande inlägg:

1. Viktigt med bra budget som beaktar klass och kön när miljönämndens ansvar utökas

2. Chansen att bygga 500 hyresrätter i det gravt segregerade Örgryte kommer inte tillbaka inom överskådlig framtid

3. Socialdemokraterna och miljöpartiet spär på segregationen i ett av stans största problemområden Örgryte

4. Bara hyresrätter kan komma på tal på Brännö

5. Att det skall vara så svårt att prata klass och kön i miljöfrågor

6. Jämställdhetsanalys men inte klassanalys går hem i miljönämnden

7. Förstasidan och helt uppslag om problemområdet Askim i tidningen Sydväst

8. Tråkigt att S och MP inte kan stå för sin egen fullmäktigebudget i miljönämnden

9. Segregation och massbilism i fokus på eftermiddagens sammanträde med miljönämnden

10. Ingen annan i miljönämnden ville anstränga sig för att komma åt överklassens miljöskadliga beteende

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

8 kommentarer

Lägg till →

 1. Arne lindström 10 december 2010 — 10:07

  Jöran ! Väldigt bra att Du tog fajten om framtida byggnationen på Vrångö! Och upprörande hur Du blev bemött av s och mp! Vrångö riskerar ju att stagnera,om det inte flyttar ut nytt folk,ssk barnfamiljer.Befolkningsunderlaget för den kommunala servicen,ssk skola/förskola sviktar.Det hade varit jättebra med flerfamiljsbostäder och hyresalternativ OCKSÅ på Vrångö.Risken är nu stor att dessa villor kommer att byggas, och bebos endast delar av året. När frågan behandlades för ett bra tag sedan ii SDN S.Skärgårdens Byggnadsnämnd,försökte vii få det villkorat att tomterna skulle gå till åretruntboende,men ,fick vi veta av Stadsbyggnadskontoret,detta var ej lagligt möjligt.
  Det är faktiskt stor brist på hyresalternativ på ALLA öarna i S.Skärgården.Många ungdomar som växt upp ,där har ej råd att bo kvar,när de vill flytta hemifrån.Precis som fallet är i många attraktiva kustkommuner i Bohuslän .Många äldre,som inte orkar med sina hus på ålderns höst,tvingas bo kvar,trots att de hellre velat flytta till en lättskött lägenhet.
  Varför-varför s och mp -saboterar ni Vrångös överlevnad ??? Det kan väl inte bero på att Kia Andreasson har ett fritidshus på Vrångö ??????? Undrar om debattläget hade varit annorlunda om vi i Sverige hade haft BOPLIKT ,ungefär som i Norge ???

  Arne Lindström V-repr.SDN S.Skärgården

 2. Och hur hade du tänkt att styra vart de skattebärkraftiga som vill bygga sig ett eget hus på Vrångö skall få lov att bosätta sig?

  • Jöran Fagerlund 09 december 2010 — 13:47

   Med detaljplan och kommunal mark. Precis som jag skriver i inlägget. De får väl köpa ett gammalt hus om de inte vill bo i hyresrätt.

   • .. och hur många röstar på VP(K) på Vrångö i allmänhet och södra skärgården i synnerhet.. ?
    😉

    • Arne lindström 13 december 2010 — 01:05

     Vad har det med sakfrågan att göra ??? Kan berätta att alla partier repr. I SDN Södra Skärgården är eniga om att öarna behöver fler året-runt-boende,gärna barnfamiljer,och mer av de upplåtelseformer som det är ont om,nämligen hyresbostäder.Problemet är att det oftast är frågan om ganska småskaliga nybyggnationer.De kommunala bostadsbolagen i Göteborg har därför varit lite svårintresserade,de vill gärna bygga större områden för att få ekonomii i det. Positivt är nu att Familjebostäder står bakom nybyggnationen vid Donsö Brofäste (=ca 15 radhuslägenheter).Familjebostäder har sedan tidigare 20 lägenheter på Donsö och 5-7 st på Styrsö.

     • Tja, när man läser företrädare för VPK så förstår man att de vill socialisera, nej ”lägga under demokratisk kontroll” som det heter så fint i sitt Orwellska nyspråk och styra och ställa var och hur människor skall bo och leva.

      Så varför inte då i ”demokratins” namn smälla upp ett litet ”miljonsprogramsområde” på en ö i södra skärgården så att även ”mindre bemedlade” skall kunna få njuta av havsutsikt och att hegemonin med borgerligt röstande i allmänhet och på KD i synnerhet på dessa öar brytes så att de blir mer ”proletariatiserade” och ”utjämnade”/”normala” och att dominansen av sparsamma snåla egenföretagande redare brytes.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: