Anhöriga avgifter bisfenol biogas och privatiseringar när kommunfullmäktige rundade av för i år

Anna Gül Ogbeide i debatten.

Kvällens fullmäktigesammanträde präglades, som brukligt vid decembersammanträdet, av en längtan hos flertalet ledamöter att bli klara till 20.00 då julbord dukades fram i stora börssalen. Den första riktiga debatten var om den moderata motionen att utreda utmaningsrätt för kommunens verksamheter. Christian Larsson lyfte fram piques jämförande studie som visar att privatiseringar och avregleringar har inte lett till bättre eller billigare verksamhet. Däremot leder de konsekvent till sämre anställningsvillkor och lägre lön. Den viktigaste tendensen är dock att privatiseringar tenderar att smitta även gemensamt ägd verksamhet. Det offentliga ska vägledas av människors behov, inte av marknadens principer.

Anjelica Hammersjö pekade på alla remissvar som skriver att utmaningsrätt är en strikt politisk fråga. Ett val som beror på vilken syn man har på offentlig verksamhet. Valet består i om man vill ha demokratisk kontroll och offentlig insyn i verksamheterna eller om man vill fragmentera verksamheten och hindra insyn.

I debatten framfördes från borgerligt håll, dvs. företrädare från M, Fp, Kd och MP, att politiken alltid har ett val att tacka nej till utmaningar man inte gillar. Anjelica svarade att om inte den politiska viljan att privatisera verksamheten finns kommer systemet med utmaningsrätt leda till ett ekorrhjul där tjänstemän utvärderar utmaningar som inte kommer att bli av.

Anjelica pekade även på att utmaningen och privatiseringar leder till bristande möjligheter till kontroll när utmaningen görs och insyn när verksamheten bedrivs. Eftersom utmaningen är offentlig kommer den att formuleras vagt och med små möjligheter till insyn. Om utmaningen sedan går igenom kommer den offentliga insynen och den demokratiska kontrollen över verksamheterna minska.

Många nyvalda i debatten

Anna Gül Ogbeide och Annita Boije var uppe i debatten om den nya organisationen för kommunens flyktingmottagande. Annita yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag men lyfte samtidigt ett varningens finger att allt för mycket ansvar kan komma att läggas på friviligorganinsationer och privata verksamheter. Anna hänvisade till Vänsterpartiets integrationspolitiska program:

När den asylsökande erhållit uppehållstillstånd skall en introduktionsplan upprättas. Denna skall utformas som en överenskommelse mellan den invandrade personen och mottagarkommunen, med individuell hänsyn till hans eller hennes bakgrund och erfarenheter. Introduktionsplanens innehåll skall spegla drömmar om framtiden samt vägarna dit genom utbildning, arbete och eventuellt samhälleligt stöd.

Särskilt fokus skall läggas på att kvinnors introduktionsplaner utformas fritt från patriarkala föreställningar från familjens, släktens och samhällets sida. Barnens behov skall särskilt uppmärksammas. Hjälp med att bearbeta tortyr och annan förnedrande behandling är en viktig del idenna plan. Vidare måste den som invandrat till Sverige ges en chans till social och ekonomisk integration fri från rasism och diskriminering, bland annat genom att få förenas med sina vuxna barn och gamla föräldrar.

Monika Djurner

Ashraf Nasseri, Monika Djurner och Annita Boije var uppe i debatterna om stödet till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt stödet till anhöriga som bistår och vårdar närstående. De lyfte alla feministiska perspektiv, att det är främst kvinnor som drar det tyngsta lasset anhörigstödet.

Tillsynsverksamheten enligt miljöbalken bärs fortfarande till stora delar av skattekollektivet och inte förorenarna

Den första debatt jag deltog i för kvällen var om avgifterna för miljönämndens tillsynsverksamhet. Jag lyfte fram två saker. För det första konstaterar miljönämnden i ett yttrande att sättet kretsloppsnämnden strukturerar sophämtningen varannan vecka gör att miljönämnden måste ta ut en avgift som äter upp stora delar av den ekonomiska nyttan medborgarna får av att övergå till tvåveckorshämtning. För det andra är det viktigt att se att kostnadstäckningsgraden för tillsyn enligt miljöbalken är låg. Runt 50 procent. Miljönämnden har ambitionen att komma upp i 57 procent. I andra delar av landet är kostnadstäckningen så låg som 30–40 procent. Det innebär att skattekollektivet och inte ”förorenaren” som betalar. Principen ”förorenaren betalar” är grundläggande i allt miljöarbete. Nu finns det tillsyn miljönämnden inte kan ta avgift för, exempelvis gaturenhållningen och obefogade besvär. Det är inte rimligt att ta ut en avgift för en extra kontroll av den som klagar eller den som utför verksamhet i enlighet med lagar och regler. Inom livsmedelsområdet ser det bättre ut. Miljönämnden har som mål att ha 96 procent kostnadstäckning för den tillsynen under nästa år.

Borgarna försenar utfasningen av bisfenol A

Borgarna lyckades tillfälligt stoppa utfasningen av Bisfenol a i Stadens verksamheter genom en minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen. Ett ärende kan återremmiteras en gång om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Axel Darvik (FP) gick emot de borgerligas argumentation i kommunstyrelsen. Där ville de borgerliga att bisfenol A skall fasas ut men de ville först utreda. Axel Darvik, som kommer att ta över som vice ordförande i miljönämnden, ifrågasatte om det överhuvudtaget var önskvärt att fasa ut bisfenol A. Detta fick hela den borgerliga sidan att svänga och ställa upp på återremissen. De borgerliga i allmänhet, och Axel Darvik i synnerhet, visade därmed att de inte ställer upp på två av de viktigaste miljöpolitiska instrumenten: försiktighetsprincipen som förhållningssätt eller utfasning som metod.

Vi rödgröna håller på försiktighetsprincipen. Finns det misstanke om fara vid användning skall andra ämnen väljas i stället. Vi föreslår inget förbud mot bisfenol A utan att produkter som innehåller bisfenol A fasas ut dvs. de ersätts med andra produkter när det är möjligt.Ett förbud mot bisfenol A är dock önskvärt. Tyvärr försinkar Axel Darviks egen regering den processen. Miljöminister Carlgren kunde, och borde, ha agerat mycket mer kraftfullt för ett förbud i såväl Sverige som EU. Min partikamrat Jens Holm håller ett öga på arbetet och ger inte miljöministern en lugn stund i riksdagen. Både lokalt och nationellt försenar alltså borgarna utfasningen av bisfenol A.

På en punkt kan jag dock delvis ge Axel Darvik rätt i sin kritik av ärendet. Det var ett väldigt fåordigt yrkande vi presterade i kommunstyrelsen. Lite mer bakgrundsinformation hade vi kunnat bifoga. Samtidigt är kännedomen om miljögifter ganska god bland fullmäktiges ledamöter och frågan är aktuell i media. Jag bedömer yrkandet, sina bister till trots, som tillräckligt bra för ett beslut. Borgerlighetens agerande syftade inte till, och kommer inte att leda till, bättre beslutsunderlag utan bara till att göteborgare exponeras för bisfenol A något längre än nödvändigt.

Varför skall göteborgarna producera biogas i Småland?

Ett annat exempel på regeringen Reinfeldts passivitet på miljöområdet är att de avskaffade det klimatinvesteringsprogram, KLIMP, vi rödgröna införde. Mellan 2003 och 2008 har Naturvårdsverket sammanlagt beviljat 1,8 miljarder kronor i bidrag till 126 klimatinvesteringsprogram och 23 fristående åtgärder i kommuner, landsting och företag runt om i Sverige. Programmen omfattar ursprungligen drygt 900 åtgärder och en investeringsvolym på 8 miljarder kronor. Genomförandet av programmen pågår till och med 2012. Nu har Göteborg Energi fått möjlighet att ta del av ett Klimpbidrag på 17 miljoner som redan har tilldelats någon annan helt enkelt genom att köpa Sävsjö Biogas AB.

Det är, som Vänsterpartiet länge har hävdat, rimligt att Göteborg Energi agerar utan geografiska begränsningar till kommunens närhet och i stället förlägger produktionen där den gör störst energinytta och har minst miljöbelastning. Nu kanske inte Sävsjös geografi är så mycket bättre än i Göteborgs närhet. Men det som lockar är 17 miljoner i KLIMP-bidrag som inte finns någon annanstans. Tanken är att vi skall kunna utveckla teknik som vi sedan kan använda i stadens närhet. Vi menar att det är rimligt att det offentliga tar ett stort ansvar i teknikutvecklingen. Det är något som privata aktörer inte mäktar med. Offentliga investeringar krävs för att klara klimatförändringarna.

Moderaterna vill ha segregation i Göteborgsregionen

Kvällens sista debatt kretsade kring den moderata motionen om att bygga 3000 småhus i Göteborg. Vi rödgröna är överens om att anse motionen besvarad. I debatten framförde jag att vi redan jobbar på att skapa småhus i de områden som har mest hyreshus men det är inte där skon klämmer. Göteborg är en segregerad stad. Ett karaktäristiskt drag för segregationen i Göteborg är, enligt rapporten Fattiga och rika – segregerad stad, att hälften av bostadsområdena i Göteborgsregionen är mycket ensidiga och består mer än till 90 procent av endast en upplåtelseform. Merparten av dessa är egnahemsområden. Mer än 85 procent av de egnahemsboende bor i ensidiga egnahemsområden, vilket placerar Göteborgsregionen i en särställning. (Fattiga och rika – segregerad stad, s.4.)

Därför måste hyresrätter prioriteras och det är därför det i den av kommunfullmäktige antagna budgeten på sidan 24 står följande att läsa: ”Alla som vill bo i Göteborg får inte tillgång till en egen bostad och därför är bostadsbyggandet prioriterat, med inriktningen att bygga hyresrätter för den öppna marknaden.” samt lite längre ner ”Vid nybyggnation ska vi främja de upplåtelseformer som är underrepresenterade i befintliga bostadsområden.”

Jan Hallberg (M) pratade i debatten om att göteborgarna röstar med fötterna och flyttar till kranskommunerna. Hans slutsats av problemet är den motsatta mot den rimliga slutsatsen om man vill motverka segregationen. Det är inte Göteborg som skall bygga oerhörda mängder småhus utan det är kranskommunerna som skall bygga hyreshus. Kranskommunernas glesa villaområden är en stor förklaring till höginkomsttagarnas miljöskadliga beteende. Resor och uppvärmning av bostaden är två viktiga förklaringar till varför Naturvårdsverket kan påvisa ett direkt samband mellan inkomst och miljöbelastning samt att män belastar miljön mer än kvinnor.

Sanningen är den att Jan Hallbergs partikamrater i kranskommunerna trivs med segregationen. Vänsterpartiet har föreslagit att Göteborgsregionens kommunalförbund skall arbeta med segregationsproblematiken och försöka förmå kranskommunerna att ta ett ökat ansvar för en mer blandad bebyggelse. Jan Hallberg röstade emot. Det gjorde för övrigt samtliga närvarande ledamöter förutom vi vänsterpartister.

Marie Lindén fokuserade på att det är det totala bostadsbyggandet skall öka och i detta ingår småhus. Allmännyttan hade 14 tomma lägenheter vid senaste rapporteringen. Därför måste detaljplaner för flerfamiljshus prioriteras. Ett ökat fokus på småhus riskerar att förskjuta fokus så att flerfamiljshus prioriteras ned.

Alla handlingar från kvällens sammanträde hittar du här. Där trillar även protokoll och ljudfiler in i sinom tid. Läs alla mina inlägg från kommunfullmäktige.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

En kommentar

Lägg till →

  1. Ja du Jöran!

    Har du totalt missat att man lagt ut ett större antal småhustomter i Gårdsten (Kryddhyllan kallad) men att alla de tre intressenterna fått kalla fötter eftersom intresset för deras relativt sett billiga hus på denna plats varit lovligt sett ”sval”.

    Trots att Gbg:s kommun har sålt kommunala tomter i olika stadsdelar så har tomterna i Gunnared / Lärjedalen varit betydligt mer svårsålda än exv. tomterna i Torslanda trots ett nästan dubbelt så högt pris för dessa.

    Du tycks alltså helt ha missat att när människor lägger ner sitt livs köp så vill de att detta skall vara hållbart i längden och ligga i ett attraktivt område där likasinnade bor.

    Men om du vill att de skattebärkraftiga skall flytta till andra kommuner och därmed lägga sina skattepengar där så står dig detta fritt! Det är bara det att det är du själv och dem du säger dig värna om som får dra de största nackdelarna därav.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: