Ju mer bil desto mer talartid i kommunfullmäktige

Monika Djurner och Anjelica Hammersjö lägger upp taktiken och retoriken inför kvällens debatter.

Kvällens fullmäktigesammanträde inleddes med två korta debatter om tillgänglighet till stadens publika lokaler respektive äldreomsorgen. Dessa handlade dock om människor och mänskliga behov och klarades därför av på 40 minuter sammanlagt. Därefter kom en interpellationsdebatt om trängselskatt. Då handlar det om vägar och bilar så den debatten tog en närmare två timmar och flera debattörer tillät sig avvika från ämnet åt alla möjliga håll.

Aron Mathiasson (V) höll ett kort men kärnfullt inlägg där han lyfte fram flera viktiga aspekter. Trängselskatt behövs för att minska biltrafiken i Göteborg för att klara klimatmålen och få friskare luft. Dessutom tillför trängselskatterna resurser att bygga ut kollektivtrafiken vilket ger en helt riktig fördelningspolitisk profil. Vi för resurser från privatbilister som ofta är män med höga inkomster som åker ensamma till de som åker kollektivt vilket oftast är kvinnor, yngre, äldre med medelmåttiga eller låga inkomster.

Skyltar i mindre format än 70×50 cm kan aldrig räknas som att ”göra en Jöran Fagerlund”.

Marie Lindén (V) bemötte kritiken som riktades mot beslutet som odemokratiskt eftersom medborgarna inte hade fått rösta om förslaget. Vänsterpartiets väljare sedan flera val tillbaka har känt till att en röst på Vänsterpartiet är en röst på trängselskatt och en hållbar utveckling.

Hon pressade även Vägvalet på besked hur de vill lösa transportprortbehovet och miljöproblemen utan hjälp av trängselskatt. Hon undrade även om de inte skulle vara ärliga och kräva en folkomröstning om hela infrastrukturpaketet och inte bara om en del av paketet.

Abbas Zarrinpour (S) höll upp ett A4-ark med en graf över oljetillgångarna i världen och sade att han ”gjorde en Jöran Fagerlund” och syftade till de skyltar jag brukar använda. För att det inte skall gå inflation i begreppet Jöran Fagerlund deklarerade jag i en senare debatt att det krävs format på minst 70×50 cm för att räknas som en Jöran Fagerlund och om någon ledamot inte kan ordna sådana utskrifter hjälper jag gärna till.

Samhällsnyttiga investeringar skall bekosta av kommuninvånarna och inte av hyresgäster i våra bolag

Min första debatt idag handlade om den organisatoriska placeringen för stadens brottsförebyggande arbete. Jag kommenterade inte förslaget till placering utan konstaterade att Vänsterpartiet har nått framgång i synen på allmännyttans bidrag till det brottsförebyggande arbetet. I handlingen står ”Stadskansliets utgångspunkt är att om Förvaltnings AB Framtiden även vid förändrat huvudmannaskap ser en fortsatt nytta för sina hyresgäster med Ung och Trygg, kan bolaget troligtvis ställa sig positiv till att medfinansiera projektet.” Tidigare har man oftare resonerat att de brottsförebyggande åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma. Vänsterpartiet har då hävdat att om arbetet är samhällsekonomiskt lönsamt skall samhället, dvs. alla göteborgare, stå för kostnaden och inte enbart de göteborgare som hyr sin bostad av de kommunala bolagen. AB Framtiden kan bara komma på tal som finansiär om det är till nytta för hyresgästerna eller företagsekonomiskt lönsamt. Gott att vi fått den förskjutningen till stånd.

Bra att mer verksamhet drivs i kommunal regi

Kommunal verksamhet som drivs i kommunal regi är ett rött skynke för borgerligheten. Angående gatubolaget skriver de ”Vi saknar motivering varför Göteborgs Stad skall driva dessa tjänster i egen regi.” Märkligt att man måste motivera varför kommunal verksamhet skall bedrivas i kommunal regi. Är det inte rimligare att kräva motiv varför en verksamhet skall läggas ut på entreprenad.

Aron Mathiasson (V) kontrade med att säga att borgarna själva presenterat ett gott skäl till varför offentligt driven verksamhet är att föredra i ärendet om den interna kontrollen och ”whistleblower-funktionen”. Där skriver de: ”Anställda inom offentliga förvaltningar och bolag har grundlagsskyddad meddelarfrihet och det innebär frihet från straffansvar om uppgiftslämnandet strider mot sekretessbestämmelser. Det är något som den privata sektorn saknar…” De anställdas yttrandefrihet är väl ett skäl gott som något.

Aron hänvisade också till PIQUE-studien i sex EU-länder som visar att det inte finns några vinster för samhället med privatiseringar. Det mesta blir sämre och dyrare. I rapporten ”Privatiseringarnas pris” som Klas Rönnbäck tog fram åt Vänsterpartiet i Stockholm 2005, kunde man läsa att de privata äldreboendena i Stockholms stad i den största jämförande kvalitetsundersökning som genomförts, fick sämre omdöme i 59 av 59 ställda frågor.

– Säg ja till goda arbetsförhållanden säg nej till borgerligheten, avslutade Aron.

Själv lyfte jag fram att ju mer som drivs i egen regi och ju större den kommunala verksamheten blir desto bättre förutsättningar för flexibla lösningar finns det. Underhåll är väldigt säsongsbetonat. Läggs det ut på entreprenad blir det splittrat. Hålls det samlat kan de kommunala resurserna användas bättre. De som röjer snö på vintern kan göra anläggningsjobb på sommaren.

Som Aron också pekade på är kopplingen mellan upphandling och korruption stor. Ju mer som handlas upp desto större exponering för risk för korruption.

När undantaget i LOU försvinner den 1 januari 2013 är det svårt för kommunens övriga verksamhet att vända sig till Gatubolaget utan upphandling. Vänsterpartiet är inte främmande för att då göra om verksamheten till nämnd och därmed inte behöva upphandla.

Sedan är det ett självändamål att en större del av ekonomin hamnar under demokratins paraply. Ju fler som befrias från privategendomens tyranni desto bättre.

Hyr ut i stället för att sälja göteborgarnas mark

Örgryte IS vill bygga ett sporthotell på mark i Mölndals kommun som Göteborgs stad äger. Det råder viss tveksamhet kring Örgryte IS ekonomi just nu. Den information som gavs på mötet gör gällande att det inte är den del av verksamheten som skall bygga hotellet som är i ekonomisk kris. Marie Lindén (V) lyfte ytterligare en aspekt i debatten: hur vi förvaltar göteborgarnas egendom. Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget eftersom marken hyrs ut med tomträtt och inte säljs ut. Mark vi en gång har sålt blir det oerhört svårt och troligtvis dyrt att få tillbaka den dag vi behöver den. Det är därför Vänsterpartiets medlemmar i vårt kommunalpolitiska program tydligt har tagit ställning mot all försäljning av kommunal mark.

Kvällens besvärligaste ärende var försäljningen av mark i Örgryte för att bygga bostadsrätter. Förvisso planeras 90 hyresrätter och 80 bostadsrätter men jag kan inte se att det lilla överskottet på 10 hyresrätter kommer att påverka blandningen av upplåtelseformer i ett av stadens mest segregerade områden. I bästa fall kan man säga att projektet behåller status quo och vi, som så ofta förr, får skjuta de utlovade krafttagen mot segregationen till nästa detaljplan.

Det mest absurda i ärendet är att det är på marken som kommunen säljer som bostadsrätterna skall byggas. Det rimliga vore väl att antingen ställa krav att även de tillkommande 80 lägenheterna också blir hyresrätter eller att man avstår och sälja marken. Även om det inte framgår i handlingen har jag fått förklarat för mig att byggherren behöver sälja bostadsrätter för att få kalkylerna att gå ihop. Det har också förklarats att det är ett gammalt ärende som det är för sent att göra något åt. Det är väl här problemet sitter. Fullmäktige antar en budget som anger att vi skall kompletteringsbebygga med den upplåtelseform som är underrepresenterad. När sedan en detaljplan som strider mot detta skall antas i fullmäktige sägs det vara för sent att ändra.

Sammantaget gjorde Mats Pilhem (V) i kommunstyrelsen bedömningen att behovet av nya bostäder övervägde både den förlorade möjligheten att motverka segregationen och att försäljningen av den kommunala marken strider mot Vänsterpartiets kommunalpolitiska program och det var så vi slutligen röstade i kommunfullmäktige.

GR otydliga i sin begäran om utökat mandat

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, har skickat en förfrågan om utökat mandat som är så otydlig att den inte går att hantera på ett vettigt sätt. Då de föregående debatterna gick snabbt hann inte våra utsedda debattörer in från fikat och jag begärde ordet då talarlistan var tom och ordförande frågade om vi kunde gå till beslut. I mitt spontana inlägg lyfte jag upp problemet med det otydliga mandat GR önskar och vi pekar på i det gemensamma yrkandet från S, V och MP.

Dessutom lyfte jag de invändningar Vänsterpartiet har haft på GR:s förbundsfullmäktige när det gäller GR:s verksamhet. Med tanke på att de borgerligt styrda kranskommunerna och majoriteten i GR tycks trivas bra med segregationen och inte verkar vilja lyfta ett finger för att minska klassklyftorna är vi skeptiska till att ge GR utökade befogenheter.

Att kommunstyrelsens vice ordförande och tillika ordförande i GR, Jonas Ransgård (M), skulle ge sig in i debatten mot mig var inte oväntat. Lite mer överrumplad blev jag av angreppen från Owe Nilsson (S) och Kia Andreasson (MP). Det ledde till en ganska onödig ordväxling som inte blev lättare av att de försökte bemöta det jag anförde om GR:s förbundsfullmäktiges arbete med det arbete som sker i förbundsstyrelsen och i arbetsgrupper. Jag beskrev hur man t.ex. genomförde votering genom att bara anteckna att vi vänsterpartister röstade för vårt yrkande och övriga röstberättigade mot, utan att upprätta röstlängd eller förrätta upprop, eftersom flera ville gå hem och titta på fotboll. Trist att debatten blev som den blev.

Överrumplad av återremiss om e-post

Förslaget till offentligrättsliga regler för e-post i Göteborgs Stad återremitterades på grund av att ett handlingen innehöll ett fel. Vi i Vänsterpartiet hade inga synpunkter på förslaget men det tog sin lilla tid att läsa handlingen och konstatera att  vi inte hade det. Lite snopet att få informationen om återremiss på sittande möte.

Sänk kommunalrådens överdrivna löner

Reglementet för ersättningar till kommunala förtroendevalda i Göteborg reviderades och därmed höjdes de redan överbetalda kommunalrådens löner. Vänsterpartiet hade inget eget yrkande eftersom det är en indexuppräkning som sker årligen men jag anförde för att få antecknat till protokollet att Vänsterpartiet var emot den stora höjning som gjordes 2003 och utgör basen för indexuppräkningen. Miljöpartiet deklarerade också att de var motståndare till höjningen 2003.

Dessutom tillät jag mig en reflexion att det kanske börjar bli dags att ta ett helhetsgrepp över ersättningarna till fritidspolitikerna. Idag får man förrättningsarvode och har rätt till förlorad arbetsförtjänst. En del uppdrag betingar också ett fast arvode i form av en procentsats av kommunalrådslönen. Det gör att villkoren i praktiken är väldigt olika. De som studerar, jobbar timmar, deltid eller skift har inte samma möjlighet att jobba politiskt på betald arbetstid som de som jobbar heltid, dagtid. Studerande kan aldrig få förlorad arbetsförtjänst trots att de lever på lån och många jobbar extra. Den som jobbar timmar kan knappast tacka ja till ett arbetspass för att en minut senare ringa tillbaka till chefen och begära ledigt. Jobbar man skift får man förvisso förlorad arbetsförtjänst om man har arbetspass när det är möte men inte annars. Det gör att arbete + politik vissa månader blir 100 procent och andra månader 110 procent. För den som jobbar halvtid kan arbete + politik bli 50 procent vissa månader och 60 procent andra. Kanske skall man införa någon slags schablon för alla som varierar med uppdraget och inte med inkomsten. Lägger man sig något över medellönen borde det vara OK. Förhoppningsvis kan vi hitta en lösning som passar alla men tvingas vi välja mellan ett system som missgynnar högavlönade gubbar i stället för dagens som missgynnar deltidsarbetande är jag beredd att rösta på det första.

Framgång för papperslösa kvinnors rätt till skydd på Göteborgs kvinnojourer.

Ashraf Nasseris och Marie Lindéns motion om papperslösa kvinnors rätt till plats på kvinnojour fick stöd av de rödgröna i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Motionen ansågs besvarad med hänvisning till sociala resursnämndens yttrande. För att nå denna framgång har vår stadssekreterare Marlene Svensson jobbat flitigt och effektivt. Anjelica Hammersjö gav, med sin mångåriga erfarenhet av ideellt arbete på kvinnojour, Ashraf och Marie stöd i debatten. Mitt bidrag till debatten var minimalt men när Piotr Kiszkiel (FP) sade att vi avhumaniserar de våldsutsatta kvinnorna genom att kalla dem papperslösa kunde jag inte hålla tyst. Det är hans parti och hans regering som avhumaniserar de papperslösa kvinnorna genom att inte ge dem asyl.

Det är inte var dag vi har sådana framgångar med en motion i fullmäktige så jag spelade in en intervju med Ashraf och Marie efter mötet:

Filmen finns även på YouTube och Blip.tv för den som föredrar det.

Alla handlingar från kvällens sammanträde hittar du här. Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige i Göteborg. Liknande inlägg:

1. Göteborg inför antidiskrimineringsklausul efter motion från Vänsterpartiet

2. Fullmäktigegruppen vaccinerar sig mot härskartekniker

3. Barockt med miljardöverskott samtidigt som välfärden kvävs

4. Feministisk schlager får en andra chans

5. Eva-Britt Svensson driver EU-parlamentets arbete för att bekämpa våld mot kvinnor

Bloggrannar: Ali Esbati om privatiseringarnas pris, David Lega1,2,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

4 Comments

Lägg till →

 1. Snällt av dig att hjälpa till med skyltar till alla! Tänk vilken dynamik debatterna kommer få i framtiden 🙂

  • Jöran Fagerlund 26 februari 2011 — 13:02

   Ja hela min heder står ju på spel om Jöran Fagerlund blir synonymt med A4-ark. 🙂

   Skämt åsido jag ställer gärna min teknikpark och grafiska kunnande till den rödgröna majoritetens förfogande.

   Bra jobb med motionen om papperslösa kvinnors rätt till skydd. Vi skulle inte ha klarat det utan dig.

 2. Håkan Mathiasson 25 februari 2011 — 17:32

  BRA JOBBAT!
  HASTA SIEMPRE!

 3. I Falkenberg får ”vanliga” fritidspolitiker samma ersättning oavsett om de faktiskt förlorat arbetsförtjänst eller inte. Om jag minns rätt så är det 875 för halvdag och 1400 för heldag. Då är det räknat som både ersättning för förarbete och för förlorad arbetsförtjänst. Om man kan visa på att man har förlorat mer så kan man begära det särskilt. Sen är det specialregler för ordföringar å så.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: