Miljönämnden säger stopp till fler villor i Önnered

När miljönämnden sammanfaller med barnens studiedagar blir packningen något annorlunda. Ponyo, Einstein, borsten, tigern, smurfen och de andra brukar vanligtvis inte följa med i portföljen, inköpt på second hand för 40 kronor förra året.

Gårdagens sammanträde med miljönämnden var lite kaotiskt men framgångsrikt för oss rödgröna. Det var inte främst att båda mina barn hade studiedag som gjorde tillställningen kaotisk. Flera av ledamöterna hade missat länken till själva remisshandlingen ärende 8, Vägledning till parkeringstal, så det ärendet bordlades. Mina funderingar i ärendet är de samma som jag hade när ärendet föredrogs i februari: är det rimligt att utgå från dagens efterfrågan snarare än ett önskvärt framtida hållbart tillstånd när man sätter parkeringstalen. Dessutom saknar jag om barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet i förslaget. Ordet jämställdhet nämns inte i handlingen och barn förekommer mest i beskrivningar av volymer vid skolor och förskolor. Det jag vill ha är en konsekvensanalys för miljön, barnen och jämställdheten om dessa tal tillämpas. Blir det tillräckligt stora förbättringar?

Vi rödgröna bidrog inte heller till en bättre mötesstruktur genom att presentera ett muntligt yrkande som innebar strykningar i tjänstemännens förslag till remissyttrande över ärende 7 om en nationell biogasstrategi. Det gick till slut men det blev i ärlighetens namn onödigt rörigt. Vi får bli bättre på att formulera skriftliga yrkanden framöver. Mina synpunkter på biogasstrategin är att den saknar ett helhetsperspektiv. Man fokuserar på biogasen, viket inte är konstigt, men tittar inte tillräckligt på angränsande energislag eller miljöutmaningar. Gödsel beskrivs ha en stor potential att göra klimatnytta. Det är klart att utsläppen minskar drastiskt om man rötar gödsel i stället för att lägga det på hög och låta metangasen pysa ut i atmosfären. Men är inte miljönyttan större om vi minskar köttkonsumtionen?

Samma sak är det med hushållsavfall. Det är rimligt att kommunerna rötar hushållsavfall snarare än komposterar det men målet måste vara att minska avfallsmängderna. Skall vi diskutera förgasning av skogsråvara måste vi fundera på andra energibärare som pellets och framför allt konsekvenserna för den biologiska mångfallden när vi praktiskt taget dammsuger våra skogar vid avverkning.

Som jag har skrivit om biogas tidigare har biogasen stor potential med frågan är om vi skall ha den i våra fordon och i så fall vilka fordon. Störst nytta gör biogasen i yrkestrafiken i tätorter eftersom luftföroreningarna minskar jämfört med fossila bränslen. Att bygga en gasinfrastruktur för yrkestrafik är en sak, att bygga biogasnät för att förse stora mängder personbilar är en helt annan sak. Strategin hjälper inte mig som politiker att fatta kloka beslut. För att kunna ta kloka beslut om biogas till personbilar måste jag veta potentialen för andra energibärare som vätgas, el och flytande biobränslen. Vad är biogasens roll när kärnkraften skall avvecklas? Det var sådana frågor jag hoppades få svar på. Snacket om att politiken skall vara teknikneutral tror jag inte ett dyft på. Vi skall naturligtvis inte låsa in oss i återvändsgränder men just därför måste vi hitta helhetslösningar och ta ställning i frågor som exempelvis vilken infrastruktur som skall byggas.

Stopp för villor i Önnered

Lite redigare var vi rödgröna i ärende 9 ett remissyttrande till byggnadsnämnden över fem villor i Önnered. Vi lyckades i alla fall få fram ett gemensamt skriftligt yrkande om att avstyrka fortsatt planarbete och i stället förorda allmännyttiga hyresrätter på förmötet. Vi hann dock inte få det uppkopierat innan nämndsammanträdet började så vi fick ajournera mötet några minuter men det var ändå läge för paus. I yrkandet skriver vi i V, S och MP:

Detaljplanen strider mot kommunfullmäktiges viktigaste dokument: budget 2011. I den av kommunfullmäktige antagna budgeten på sidan 24 står följande att läsa: ”Alla som vill bo i Göteborg får inte tillgång till en egen bostad och därför är bostadsbyggandet prioriterat, med inriktningen att bygga hyresrätter för den öppna marknaden.” samt lite längre ner ”Vid nybyggnation ska vi främja de upplåtelseformer som är underrepresenterade i befintliga bostadsområden.”

SDN Västra Göteborg har den lägsta andelen flerfamiljshus och även den lägsta andelen allmännytta. (Tabell 16.31 och 16.32 Statistisk årsbok 2011, s. 187–188.) Stadsdelsnämnden består av flera extremt segregerade områden. Primärområdet Önnered är ett av dessa. Här finns 40 allmännyttiga hyresrätter, 8 hyresrätter hos andra bolag, 44 bostadsrätter och 1236 småhus varav 16 hos allmännyttan, 12 i form av bostadsrättsförening och 108 som ägs av bolag. Det gör att boende hos allmännyttan är 4,2 procent i Önnered att jämföra med 27,7 procent i hela Göteborg. (Göteborgsbladet 2010 – områdesfakta SDN Västra Göteborg, s 24.)

I Västra Göteborg är utrymmet för nybyggnation begränsat och innebär ofta inskränkningar i viktiga natur- eller rekreationsvärden. Möjligheten att skapa blandade upplåtelseformer minskar drastiskt med varje småhus som byggs. Inom planområdet på 8000 m2 äger kommunen två av tomterna (Önnered 762:4 och 762:40) medan övriga fastigheter ägs av enskilda. Det är orimligt att kommunen säljer mark för att förvärra segregationen i direkt strid med ett av fullmäktiges uttalade mål.

Detta är ett tillfälle som inte kommer åter inom en snar framtid. Det finns inget vettigt skäl till att privatisera göteborgarnas gemensamma egendom. Allra minst i detta område. Det är bättre att använda vår gemensamma egendom till att främja fullmäktiges demokratiskt fattade mål än att aktivt motverka dessa mål.

Förslag till beslut i miljönämnden:

att, miljönämnden avstyrker fortsatt planarbete.

att, miljönämnden rekommenderar en ny detaljplan som syftar till allmännyttiga hyresrätter.

Göteborg är en segregerad stad. Ett karaktäristiskt drag för segregationen i Göteborg är, enligt rapporten Fattiga och rika – segregerad stad, att hälften av bostadsområdena i Göteborgsregionen är mycket ensidiga och består mer än till 90 procent av endast en upplåtelseform. Merparten av dessa är egnahemsområden. Mer än 85 procent av de egnahemsboende bor i ensidiga egnahemsområden, vilket placerar Göteborgsregionen i en särställning. (Fattiga och rika – segregerad stad, s.4.)

En diskussion uppstod i nämnden där några borgerliga företrädare menade att miljönämnden enbart skall beakta miljöaspekter och inte ha en allmän bostadspolitisk debatt. Jag hävdade att vi i miljönämnden kan inte ducka vårt ansvar för hela stadens budget.Det står klart och tydligt i budgeten att alla nämnder och bolag har ansvar för hela budgeten. Om inte vi tar ansvar för hela budgeten, kan vi då förvänta oss att de andra nämnderna lägger någon större vikt vid miljömålen?

Vi kan heller inte blunda för det faktum att hållbar utveckling har tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social – och enbart bedöma miljökonsekvenserna av en detaljplan. Även om man enbart fokuserar på miljöaspekten är en viktig orsak till att miljöbelastning korrelerar med inkomst boendet. Höginkomsttagare belastar miljön mer bland annat för att de oftare bor i stora villor. Dessutom spär segregation och klassklyftor på miljöbelastningen. I ojämlika samhällen tenderar statusjakten och överkonsumtionen vara högre än i mer jämlika samhällen. Ytterligare fem villor i Göteborgs överklassområden lär inte förbättra detta faktum. Dessutom är det lite av en akademisk diskussion. Om byggnadsnämnden och fastighetsnämnden tar sitt ansvar och inte släpper ut planer i strid mot budgeten på remiss slipper vi i Miljö- och klimatnämnden bekymra oss över segregationen och fokusera på grönområden, buller, luftkvalité och rödlistade arter och annat som är vår spetskompetens.

Borgarna körde med allsköns förlöjligande och olika härskartekniker. Louise Bystedt (M) sade att Önnered inte är en stadsdelsnämnd. Hon menade att man skall se till hela stadsdelsnämnden som även har hyreshus i Tynnered och sedan att om man bara tittar på 200 m² kommer alla områden att vara segregerade. Jag försökte sakligt svara att man inte får in 1236 villor på 200 m² och att vi inte säger att Önnered är en stadsdelsnämnd utan ett av Göteborgs 94 primärområden. Även om man tittar på hela stadsdelsnämnden har SDN Västra Göteborg lägst andel allmännytta enligt Statistisk årsbok.

Diagram - Andel (%) bostadslägenheter i allmännyttan 2009. Tabell 16:32 i Statistisk årsbok 2011

Gott att samarbetet funkar i majoriteten i miljö- och klimatnämnden. Detta kan bli riktigt bra framgent. Nu är det upp till våra partikamrater i byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att sätta fart i arbetet mot segregationen. Handlingar i ärendet hittar du här. Plan- och genomförandebeskrivningen hittar du här.

Kall vinter gav sämre luft under 2010

Det kalla vädret under början och slutet av förra året innebar många inversioner, vilket ledde till höga halter av kvävedioxid. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds vid samtliga fasta mätstationer undre 2010. För övriga luftföroreningar ser det bättre ut. Miljökvalitetsnormen för partiklar, svaveldioxid och bensen klarades.

Det är inte bara Göteborg som haft problem med luftkvaliteten. Även i Stockholm och Malmö överskreds kvävedioxidhalterna i gatunivå.

Miljöförvaltningen har en omfattande luftövervakning bland annat för att kontrollera hur halterna av olika föroreningar förhåller sig till miljökvalitetsnormen för utomhusluft. Luftövervakningen används också för att ge underlag till planeringen av staden och för att följa upp de lokala miljömålen, bland annat Frisk luft.

Miljö- och klimatnämnden måste nu fundera på vad vi skall göra som tillsynsmyndighet för miljökvalitetsnormen för frisk luft. Vi har tidigare förelagt trafikverket och trafiknämnden att inkomma med en åtgärdsplan för hur MKN skall klaras.

Läs mer i årsrapporten R 2011:10 Luftkvaliteten i Göteborgsområdet 2010. Aktuell information om luftkvaliteten i Göteborg finns på www.goteborg.se/luften.

Ökat ansvar med nytt reglemente

Miljönämnden döptes om till miljö- och klimatnämnden vid årsskiftet. Nu skall vi få ett nytt reglemente. Det ser riktigt bra ut. Jag hoppas bara att fullmäktige ger oss tillräckliga ekonomiska muskler för att ta vårt utökade ansvar. Sedan måste vi få igång en bra dialog med övriga aktörer i staden så att vårt samordningsansvar blir smidigt och effektivt.

På förmötet pratade vi även om vi skall hänga på trenden i Göteborgs nämnder att skaffa iPad i stället för utskick av pappershandlingar. Med tanke på att flera ledamöter missat länkarna till bilagorna kanske det är en god idé att få allt digitalt. Det hela måste dock räknas på noga. Frågan är om det är någon ekonomisk besparing eller om det gör någon vidare miljönytta. Pappersförprukning i all ära men elektronik består inte sällan av metaller som grävts fram av barnhänder i krigshärjade områden. Kanske kan vi överge pappershandlingarna utan att behöva köpa in ny elektronik. På mötet sade jag att iPad 2 släpps snart och att vi bör vänta till dess. När jag kom hem läser jag att iPad 2 är släppt.

Läs mer i förvaltningens pressmeddelande. Alla handlingar till sammanträdet hittar du här. Arvodet och tilltugget redovisas som vanligt på min sida för gratis kalorier och andra förmåner. Läs alla mina inlägg om miljö- och klimatnämnden. Liknande inlägg:

1. Hur eleffektiv kan en miljönämnd bli?

2. Bra klimat i nya miljö- och klimatnämnden

3. Ett steg framåt och två steg bakåt när miljönämnden sammanträdde för sista gången

4. Viktigt med bra budget som beaktar klass och kön när miljönämndens ansvar utökas

5. Chansen att bygga 500 hyresrätter i det gravt segregerade Örgryte kommer inte tillbaka inom överskådlig framtid

6. Göteborg måste göra mer än vi gör idag för att nå klimatmålen

7. Kom ihåg vem som lade yrkandet i miljönämnden

8. Bara hyresrätter kan komma på tal på Brännö

9. Att det skall vara så svårt att prata klass och kön i miljöfrågor

10. Studiebesök med Kent Persson och Urban Junevik på Göteborg Energi

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Media: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

2 kommentarer

Lägg till →

  1. Jag tror ju knappast att de som inte får lov att bygga i Önnered överhuvudtaget funderar på att istället bygga i exv. Angered…
    De nya husen som planeras att byggas i Västra Gårdstensbergen har ju inte direkt haft någon ”strykande” åtgång..

  2. Aron Mathiasson 03 mars 2011 — 12:03

    Frågan om blandad bebyggelse är i hög grad en miljöfråga då ensidiga villamattor är ett dåligt underlag för bra kollektivtrafik.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: