Skönt att Miljö- och klimatnämnden också tar ansvar för sociala mål

Ulf Sjöberg (FP) inspekterar den nya utställningen om havsmiljö.

Det blir mycket med Miljö- och klimatnämnden ett par dagar. I går hade vi ordinarie sammanträde, i dag och i morgon har vi budgetkonferens i Stenungsund. Gårdagens sammanträde var tämligen odramatiskt. Vi beslutade i enlighet med förvaltningens förslag i alla ärenden utom ett: detaljplan för bostäder väster om Villavallen i Hjällbo.

Vi har i nämnden tidigare haft en diskussion huruvida vi enbart skall titta på miljöaspekterna när vi yttrar oss över detaljplaner eller om vi även skall ta hänsyn till fullmäktiges övriga mål. Jag har alltid hävdat att alla mål i fullmäktiges budget gäller. Som ett märkligt sammanträffande brukar denna diskussion ofta komma i samband med att jag har lagt ett yrkande om att avstyrka ytterligare villor eller bostadsrätter i något överklassområde och i stället förordat allmännyttiga hyresrätter. Då har det oftast hävdats att miljönämnden enbart skall fokusera på miljöaspekterna.

I områden med motsatt problematik hörs sällan den argumentationen när miljöargument står emot sociala argument som fler bostäder och bostäder av annan typ än som redan finns. Låt mig vara tydlig på en punkt: jag tycker att det är utmärkt att det byggs fler småhus i Hjällbo. Den föreslagna planen ger möjlighet till 17 småhus och en gruppbostad. Jag delar förvaltningens synpunkt att det är för dåligt med halvtimmestrafik på buss 71 och lite för långt till spårvagnen i Hjällbo (700 meter) för att kollektivtrafiken skall kunna konkurrera med bilen som får parkering inom planområdet.

Jag tror att projektet skulle må bra av ett avstyrkande från miljönämnden, som förvaltningen föreslog, eftersom det skulle stärka trycket för att öka turtätheten på linje 71. Andra i nämnden resonerade på motsatt sätt: om vi bygger ut bostäderna i Hjällbo kommer reseunderlaget på linje 71 att öka och därmed ökar möjligheten att få ökad turtäthet. Det är svårt att ha en bestämd åsikt eftersom det handlar om kvalificerade gissningar och jag lyssnade på de andras argument och bytte ståndpunkt. Därför beslutade en enig nämnd att tillstyrka fortsatt planarbete.

Detta torde sätta punkt i diskussionen huruvida vi enbart skall ta hänsyn till miljöaspekterna i våra remissvar eller ej. Nu vet vi att nämnden, precis som alla nämnder och styrelser, skall bidraga till måluppfyllelse i för hela fullmäktiges budget.

I övrigt hänvisar jag till förvaltningens pressmeddelande:

Miljörapport 2011: God bebyggd miljö – stor utmaning i Göteborg

Göteborg präglas av typiska storstadsproblem med oönskade effekter som dålig luft, buller, barriärer och förorenad mark. Stadsbilden domineras av vägtrafik vilket blir tydligt i en stad som är ett transportnav och logistikcentrum för hela regionen. Att nå svåra mål som God bebyggd miljö är därför en extra stor utmaning i vår stad.

Miljörapporten följer upp stadens miljökvalitetsmål. Liksom tidigare år bedömer miljöförvaltningen att flera av målen är extra svåra att nå. Det gäller klimatet, luften, havet, gifterna och den bebyggda miljön. I år är det första gången målet om god bebyggd miljö följs upp och med det första gången som miljörapporten följer upp alla de 12 lokala miljömålen.

– Det målet är en extra stor utmaning för en stad som Göteborg, säger Mikael Hagberg som är redaktör för miljörapporten.

Svårt att nå en god bebyggd miljö

För att nå en god bebyggd miljö i Göteborg krävs kraftfulla åtgärder under lång tid. Vi behöver bli ännu bättre på att bygga inom det kollektivtrafiksnära området, och samtidigt bevara de kvaliteter som gör staden attraktiv. Resandet med kollektivtrafik måste öka ännu mer och fler göteborgare måste välja att cykla eller gå istället för att ta bilen.

– Dessutom behöver vi minska bullret främst från vägtrafiken. Buller är ett av de mest svårlösta miljöproblemen i Göteborg och påverkar många invånare negativt, konstaterar Mikael Hagberg. Flera av de viktigaste åtgärderna för att nå God bebyggd miljö har även stor betydelse för att nå klimatmålen. Vi behöver därför veta vilka insatser som ger bäst effekt och att alla åtgärder tillsammans är tillräckliga för att nå båda målen.

Skärpt klimatmål kräver tuffare åtgärder i klimatarbetet

Miljörapporten visar en relativt stark minskning av koldioxidutsläppen jämfört med 2010 vilket troligen beror på att 2010 var det en kall vinter och högkonjunktur. Den långsiktiga trenden pekar däremot på en alldeles för svag utveckling. För att minska utsläppen av koldioxid till en hållbar och rättvis nivå 2050 krävs det en genomgripande övergång till energisnåla och fossilfria lösningar. Som ett led i det arbetet tar staden just nu fram ett miljöprogram där en handlingsplan med åtgärder för att nå klimatmålen preciseras. Förslaget till miljöprogram kommer att vara klart under 2013. Dessutom skärper staden ambitionen i klimatmålen vilket kräver ytterligare åtgärder på längre sikt.

Giftiga båtbottenfärger hotar havsbottnarna

Hoten mot havsmiljön är likartade utmed västkusten – nedskräpning, övergödning, överfiske och miljöfarliga ämnen – listan kan göras lång. I de större hamnarna i Göteborg kan man se att djurlivet på bottnarna påverkas av giftiga båtbottenfärger, men också att det är höga koncentrationer av gift där det finns uppställningsplatser för båtar. Utvecklingen är dock positiv och nu har alla hamnar spolplattor med rening.

– Men det räcker inte, det är viktigt att fritidsbåtägare väljer en bra bottenfärg och samlar upp rester av färgerna när de skrapar båtarna på våren, säger Mikael Hagberg.

Positiva trender under 2011

Under 2011 fortsatte kollektivtrafiken att öka. Ökningen 2011 är den bästa årliga uppgången sedan 1960-talet. Bilåkandet ökade inte i samma takt som kollektivtrafiken och andelen bilar med dubbdäck är den lägsta sedan mätningarna började. Under året har partikelhalterna varit relativt låga och miljökvalitetsnormerna för partiklar klaras med marginal vid alla mätstationer, både i tak- och gatunivå. Förbudet mot dubbdäck på Frigga- och Odinsgatan kan vara en bidragande orsak, liksom partikelbindningsåtgärder på de mest trafikerade vägarna.

Miljörapportseminarium den 30 augusti

Rapporten presenteras vid miljörapportsseminariet torsdagen den 30 augusti kl 13.00-16.00 på miljöförvaltningen. Gästföreläsare är bland andra Jens Assur, internationellt erkänd frilansfotograf och filmproducent och Lars Reuterswärd centrumledare för Mistra Urban Futures. Representanter för media är välkomna att delta, pressinbjudan kommer i slutet av sommaren.

Miljörapport 2011 kan  laddas ner i sin helhet frånwww.goteborg.se/miljorapporten. Läs mer om Göteborgs lokala miljömål påwww.goteborg.se/miljomal.

Alla handlingar frn gårdagens sammanträde hittar du här. Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: