Bättre att bygga bullerplank tvärs över vägarna än längs med dem

Dubbdäcksförbud är en åtgärd som ligger utanför åtgärdsprogrammet mot buller.

Vid dagens sammanträde med Miljö och klimatnämndenbeslutade vi att skicka ut ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller för 2014-2018 på remiss. Förslaget innebär ett helt nytt grepp på stadens arbete med buller för att göteborgarna ska ha tillgång till goda ljudmiljöer både inomhus och utomhus. Det beskriver problemområden, åtgärder, ansvarsfördelning och tidplan.

Remissförslaget har tagits fram i ett samarbete mellan miljöförvaltningen, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen och lokalförvaltningen. Viktiga frågor i åtgärdsprogrammet är var vi ska arbeta för att få tysta grönområden, hur vi ska underhålla bullervallar och plank så att de behåller sin ljuddämpande effekt, vilka rutiner vi ska ha för att minska buller från bussar och spårvagnar. Utemiljön vid skolor och förskolor och bullerutsatta bostadsmiljöer är exempel på prioriterade områden.

Frågan jag ställer mig är om programmet är för snävt avgränsat. Det innehåller inte några förslag om hur t.ex. trafiken skall minskas eftersom det görs i andra program. Det är ett logiskt resonemang men jag undrar om det inte hade varit bra att även belysa behovet av minskade transporter även ur ett bullerperspektiv. Dels därför att trafikbuller orsakar fler dödsfall än trafikolyckor enligt en rapport från WHO, dels därför att man troligtvis flyttar bullerproblem när färre åker bil och fler åker kollektivt. Det skulle också innebära andra åtgärder. Det är trots allt mer effektivt att bygga bullerplank tvärs över vägarna än längs med dem. (För alla rabiata bilkramare skall detta förstås bildligt, jag talar om åtgärder som minskar trafiken t.ex. sänkt hastighet, farthinder, trängselskatt och inte att vi bokstavligen skall mura igen våra vägar.)

Besvärande om stadsdelarna prioriterar ner miljömåltiderna

I uppföljningsrapport 3 anger förvaltningen att det finns signaler på att stadsdelarna prioriterar ned arbetet med miljömåltider av ekonomiska skäl. Det är oroväckande. För vänsterpartister ute i nämnderna gäller det att bevaka frågan och signalera till oss i fullmäktige hur det går. För oss i fullmäktige gäller det att se till att det finns ekonomiska resurser i nämnderna att klara arbetet. Två av grundtankarna i arbetet med miljömåltiderna – att minska köttet och säsongsanpassa måltiderna – är rena besparingar så det borde inte bli dyrare.

Kommunalt monopol är en förutsättning för effektiv avfallshantering

Remisstiden till kommunstyrelsen medgav inte att vi behandlade yttrandet angående SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering utan det gjordes i form av ett ordförandebeslut och kom upp som ett anmälningsärende. I stort delar jag de synpunkter men det är tre synpunkter jag vill ha med i kommunstyrelsens remissvar:

1. Ett kommunalt monopol för all avfallshantering bör införas. Detta är det bästa ur samtliga hållbarhetsperspektiv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Uppdelningen på flera aktörer förhindrar investeringar i större anläggningar. Det försvårar även att lönsamma delar av hanteringen finansierar olönsamma. För verksamhetsutövare och medborgare finns fördelar att bara ha en ansvarig att kontakta. Ett samlat ansvar för samtliga materialflöden möjliggör teknikalitet med störst total miljönytta.

2. Lagstiftningen måste säkerställa att kommunerna får möjlighet att få full kostnadstäckning från verksamhetsutövarna och förpackningsindustrin även vid högre ambitionsnivåer än dagens.

3. Utredningens förslag Förebyggande av avfall (4.3) handlar snarast om åtgärder som berör nästa område i avfallstrappan Förberedelse för återanvändning (4.4). Dessutom handlar det om produkter som idag slängs trots att se fungerar. Regleringar och incitament bör införas för att produkter enkelt går att reparera för att förlänga livslängden och minimera t.ex. förpackningar.

Flytta inte bäcken vid byggnation vid Sisjövägen

När det gäller förslaget att bygga ca 450 nya bostäder vid Sisjövägen sade vi rödgröna ja under förutsättning att bäckar i planområdet inte grävs om. Allt för att stärka skyddet för havsöringen som leker ovanför området. De borgerliga föreslog att odlingsmöjligheter för de boende bör bevakas i det fortsatta planarbetet, vilket vi rödgröna anslöt oss till.

Nämnden konstaterar att flera av de planerade flerbostadshusen riskerar att få bullernivåer över riktvärdet på 55 dBA och vill därför ha en bullerutredning som visar hur man kan bygga bostäder med en tyst sida. Dessutom vill nämnden se en bedömning av hur bullersituationen påverkas om det byggs en genomfartsled enligt förslag i översiktsplanen. Placeringen av busshållplatser vid förskolan i området bör också studeras närmare med tanke på risk för lågfrekvent buller från bussarna.

När det gäller upplåtelseformena angavs inga exakta andelar mer än ”bostadsformer som det finns brist på i stadsdelen”. Vi får hoppas att byggnadsnämnden ser till att det blir många hyresrätter.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här. Läs gärna förvaltningens pressmeddelande. Mer om WHO:s rapport hittar man hos Transport & Environment. Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden, miljö, buller och avfall.

Avslutningsvis vill jag rekommendera Erik Bergs utmärkta artikel i GP om byggemenskaper och även Jonas Sjöstedts och Jens Holms lika utmärkta artikel i GP om solceller.

Annonser

Om inlägget

Miljönämnden i Göteborg

2 Comments

Lägg till →

  1. En stad utan ljud är en utopi!
    En stad är just en sammanflödespunkt, en knutpunkt för människor och därmed ljud!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: