En heldag i luftkvaliténs tjänst

Sjömanskyrkan
Dagen tillbringades på andra våningen i Sjömanskyrkan vid stigbergstorget. Det handlade dock inte om en skäggig gubbe i luften ovan där utan om små partiklar och kemikalier i luften här nere mitt i bland oss. Det var GR:s luftvårdsprogram som hade bjudit in till luftvårdsdag.

Hamnen en nyckel för att klara miljömålen

Åsa Wilske, hållbarhetschef Göteborgs hamn, inledde om deras miljöarbete. Hamnen har en nyckelroll i omställningen av Sverige. Exempelvis anländer runt hälften av all råolja som Sverige använder i Torshamnen.

Sjöfarten står för den största andelen av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider i Göteborg. Ligger bättre till när det gäller koldioxid. Eftersom utsläppen sker ute till havs och på ganska hög höjd är dock bidraget till de höga halter som finns i gaturummet där människor vistas inte så stort.

Idag går 26 dagliga tågpendlar från hamnen vilket sparar 50000 ton koldioxid per år. Flera av dessa är kortare än 30 mil. En förutsättning är torrhamnar runt om i landet. Även hamnen har jobbat med att skaffa personal som vet mer om tåg än om sjöfart.

Test med fyra konteinrar per lastbil lokalt i hamnområdet. Viktiga frågor att belysa är säkerhet och belastning av infrastruktur.

Målet är att 40 procent av anlöpen skall använda landansluten el i stället för att anavända dieselgeneratorer. Det skulle minska utsläppen med 40000 ton koldioxid per år. Idag kan 30 procent av anlöpen kan anslutas. I praktiken är det färre som ansluter. Relativt få fartyg och kajer klarar elanslutning men fokus ligger på de fartyg som anslöper ofta vilket gör att man får en hög täckningsgrad.

Gasåtervinning minskar utsläppen från bensin och andra lättflyktiga ämnen med 90 procent. Runt 2000 ton flyktiga kolväten släpps ut från hamnen varje år.

Miljödifferentierad taxa har hittils mest gett ökade intäkter och inte så stor miljönytta. Bl.a. premieras de som frivillgt använder lågsvavligt bränsle. Man kan få upp till 250000 kronor per fartyg och år. Det minskar utsläppen av svaveldioxid med 100 ton per år. Stödet går inte till de som använder högsvavligt bränsle och renar ombord.

Hamnen satsar på att skapa en marknad för flytande fossilgas för att bygga en bro till biogas.

Hamnens egen verksamhet skall vara klimatneutral 2015.

Luftvårdsprogrammet

Luftkvaliten blir långsamt bättre i Göteborg men behöver bli bättre. Vi klarar partikelnormern men har problem med kvävedioxid. Svårast att klara miljökvalitetsnormen i Gårda.

Nya lagkrav från och med 11 juni 2013 ställer nya krav på mätstationerna. Osäkert om våra mätstationer kommer att godkännas.

Mätningarna vid Järntorget har avslutats. Anläggningen har haft problem och det var inte ekonomiskt försvarbart att uppgradera den.

Hälsoeffekter

Det finns bevisade samband mellan dålig luft och vissa former av ohälsa t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt och misstänkta samband med andra ohälsoproblem.

Lars Barregård

Lars Barregård, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet, beskrev ett nästintill linjärt samband mellan luftföroreningshalt och risk för hjärtinfarkt. Det är snarast så att riskökningen är större vid lika stora ökningar från lägre halter än från högre. Den viktigaste erfarenheten är att det inte handlar om tröskelvärden vilket gör det intressant att bevaka även i städer med relativt god luftkvalité.

Barn som växer upp i skitigare områden av Los Angeles får mindre lungor än de som växer upp i områden med renare luft. Oroande att en ny studie, Bamse, visar samma effekter i Stockholm. 4000 barn födda 1995. Vid åtta års ålder fanns data för 1900 barn angående lungfunktion, luftföroreningar, allergier och andra variabler. Barn från områden med hög luftförorening hade upp till en deciliter lägre lungvolym än de från områden med friskare luft.

Risken för låg födelsevikt tycks också vara högre om modern utsätts för dålig luft under graviditeten. Detta samband är inte bevisat fullt ut men det finns all anledning att misstänka ett samband och forska vidare.

Man är oärlig om man bortser från andra faktorer som är starkare än luftföroreningar t.ex. rökning, kost, motion och klass. Dessutom påverkar trafikbuller, som ofta samvarierar med luftföroreningar, hälsan negativt.

Hur förändrar man resvanor och beteenden?

Lars Olsson berättade om forskningen vid Karlstads universitet kring lycka och resande. Att låta bilister testa kollektivtrafik gratis under några veckor tycks inte ha någon effekt. Inte ens gratis kollektivtrafik i två månader i Karlstad hade någon påtaglig långsiktig effekt när experimentet följdes upp efter 20 månader.

Fungerande vardagligt resande för vuxna arbetspendlare har större betydelse för välmående än t.ex. höjd lön. Det skulle peka på att det är bättre att satsa pengar på bättre mobilitet än generella löneökningar.

Själv skulle jag formulera det som att det är viktigare att satsa på en ökad tillgänglighet än ökad mobilitet. Ett bättre sätt att få vardagen att fungera är att minska resebehovet än att öka möjligheterna att resa.

Det är också viktigt att påpeka att löneökning är nödvändigt för flera grupper som idag har för låg lön. Många av dessa är kvinnor.

Samtidigt finns det grupper som har alldeles för mycket pengar. Hur den disponibla inkomsten minskar för höjdarna, antingen genom sänkta löner eller höjd skatt, tycks sakna betydelse. Det viktiga är att höjdarnas löner minskar.

Hur påverkar Trängselskatten luftkvalitén?

Lars-Bertil Ekman från stadsledningskontoret berättade om Västlänken och K2020. Prognoser pekar på att koldioxidutsläppen minskar med 42000 ton och kväveoxider minskar med 27 ton.

Tomas Wisell, miljöförvaltningen, följde upp med en mer detaljerad beskrivning av trängselskattens påverkan av luftkvalitén. Prognoser pekar på tydliga sänkningar av kväveoxider i centrala Göteborg. Samtidigt ökar den tunga trafiken när framkomligheten ökar då den lätta trafiken minskar. Det motverkar delvis effekterna av de minskade utsläppen från den lätta trafiken.

Fler bilder:

Läs alla mina inlägg om miljö, klimat, GR, luftkvalité, miljökvalitetsnormer och miljönämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: