Nu börjar striden om miljöprogrammet på allvar

Lekmannarevisorerna Bengt Eriksson (V) och Monica von Martens (MP) besökte nämnden.

Förslaget till miljöprogram bordlades planenligt till dagens sammanträde. De borgerliga signalerade att de har många invändningar mot förslaget och kommer att föreslå förändringar när vi skal besluta i juni.

De borgerliga har invändningar mot både form och innehåll. Vi får se vad de föreslår nästa gång. Jag fick inte riktigt grepp om all kritik de hade.

Det är i grund och botten positivt att miljöprogrammet politiseras. De lokala miljökvalitetsmålen är tagna i bred enighet och det är också positivt. Det vore dock förödande om vi får politisk enighet kring åtgärderna. Miljöpolitiken är för viktig för att dras undan reellt demokratisk inflytande genom politiska val.

Medborgarna måste kunna välja olika vägar för framtiden genom att rösta på olika partier. Om valresultatet inte har någon betydelse för miljöarbetet är både demokratin och ekosystemen illa ute.

Arbetet startade för nämndens del i februari 2012. Nu har remissvaren kommit in på förslaget nämnden skickade ut och förvaltningen har jobbat fram ett uppdaterat förslag. Jag uppmanar alla att läsa förslaget och höra av er med synpunkter.

Dialog med stadsrevisionen

Reklam för angelägen läsning.

Innan dagens sammanträde med Miljö och klimatnämnden träffade ledamöterna stadsrevisionen. Av granskningsrapporten framgår att Miljöförvaltningens verksamhet är välskött. Nämnden svarade i april på revisionens rekommendationer.

Dialogen med revisionen är intressant och nödvändig. Kanske speciellt i en så välfungerande verksamhet som Miljö- och klimatnämndens. Då kan vi fokusera på diskussion och utveckling.

Eftersom lejonparten av Miljö- och klimatnämndens verksamhet är myndighetsutövning är den interna kontrollen central. Stadsrevisionen har även gett ut en matnyttig skrift om nämndledamöters ansvar.

Information om tre planer

Det första som hände på sammanträdet var att vi fick information om tre planer som är under utveckling i andra nämnder och hänger tätt samman: utbyggnadsplan, grönplan och trafikstrategi.

Vårt Göteborg skriver om planerna och de finns samlade under portalen stadsutveckling 2035.

Utbyggnadsplan

Med utgångspunkt i översiktsplanen jobbar byggnadsnämnden med en utbyggnadsplan för främst mellanstaden dvs. områdena kring de mest centrala delarna. De centrala delarna lever sitt eget liv eller har redan antagna strategier som Älvstaden och Skeppsbron.

Huvudinriktningen är att bygga i den redan byggda staden för att inte ta grönområden i anspråk. Effekterna av utbyggnadsplanen lär inte märkas i någon större utsträckning de närmaste åren eftersom det mesta redan är planerat. Framåt 2020-talet kommer utbyggnadsplanen att slå igenom i större skala om den antas.

Grönplan

Park och naturnämnden jobbar med en grönplan. Göteborgarna skall ha tillgång till olika parker och naturområden av olika storlek och kvalité. De skall var lätta att nå: ligga nära eller ta kort tid att resa till och inte ha stora barriärer som t.ex. stora leder.

Mängden ekosystemtjänster skall öka i staden. Det kan handla om klimatreglering, luftkvalité och dagvattenhantering.

Trafikstrategi

Trafiknämnden har jobbat med en trafikstrategi för en nära storstad som nu är ute på remiss. Nära kan handla om geografi, tid och mänskliga relationer.

Strategin hänger samman med den rapport om klimatneutral trafik jag berättade om i går. Den har ett nytt perspektiv där gående och cyklister prioriteras högre. En idé är att införa cykelfartsgator där bilar får köra men på cyklisternas villkor.

Det känns bra att Vänsterpartiets bild att biltrafiken måste minska i absoluta tal nu har fått fäste. I alla sammanhang tidigare har det fokuserats på andel: att det inte gör något om biltrafiken ökar om resandet med kollektivtrafik och cykel ökar mer.

Okontroversiella ärenden

Det blev inte mycket debatt kring de få beslutsärenden nämnden hade på dagordningen. Vi yttrande oss över ett arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Västerhavets vattendistrikt inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021.

Nämnden tillstyrkte planerna på ett kollektivtrafikfält längs väg 155 mellan Hjuviks bryggväg och Gossbydal under förutsättning att bl. a. följande synpunkter beaktas:

  • Dagvattenhanteringen – Recipienternas känslighet gör att det behöver klargöras hur denna ska ske på ett miljömässigt acceptabelt sätt.
  • Byggande i vatten väster om Hjuviksvägen – Arbetena kommer att ske i direkt anslutning till viktiga ålgräsängar. Det är också viktigt att kontakten mellan avsnörpta vattenområden och havet behålls samt kontakten mellan vattnet norr och söder om vägbanken där den går över till Lilla Varholmen bevaras eller ännu hellre utökas.
  • Buller – En beskrivning med faktiska nivåer och var eventuella skillnader kommer att uppstå ska genomföras.
  • Artrik vägkant – Den enda artrika vägkant som finns i Göteborg kommer att tas i anspråk och det är viktigt att Trafikverket utreder möjligheten att i första hand återskapa den i samma sträckning, alternativt kan kompensation för förlusten av naturvärden vara en åtgärd.

Sist men inte minst tillstyrkte vi en utbyggnad av tennisanläggningen i Örgryte under förutsättning att våra synpunkter beaktas:

  • För att underlätta cykling bör vädersäkra cykelparkeringar skapas. Plats för cykelparkering bör skapas i det nya underjordiska garaget.
  • Det är viktigt att utföra markmiljöundersökningar för att klarlägga om marken vid den tidigare handelsträdgården är förorenad.
  • För att skapa uppmärksamhet på dagvatten i bygglovsskedet anser vi att frågan ska lyftas genom en planbestämmelse.
  • Det är positivt att plankartan innehåller en bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd med en diameter större än 15 cm och att omgivande skogsområde planläggs som natur.

Nystartat miljönätverk inom Vänsterpartiet Göteborg

Efter nämndsammanträdet for cyklade jag förbi Veloform för att plocka upp en reservdel till min cykelkärra och sedan direkt till första mötet med Vänsterpartiets miljönätverk. Vi har haft olika arbetsgrupper, kontaktytor och diskussionsforum tidigare men nu har distriktsstyrelsen formaliserat ett nätverk. Riktigt bra. Speciellt jag som miljöpolitiker behöver ett parrtisammanhang att diskutera aktuella frågor i. Det tror jag alla förtroendevalda behöver då och då. Därför är nätverket så viktigt.

Med tanke på alla program som involverar fler nämnder som presenterades idag var miljönätverket synnerligen vältajmat också. Nätverket kommer att få en stor betydelse när årskonferensens beslut om att ”Vänsterpartiet ska synliggöra samband mellan inkomst, kön och miljöpåverkan samt konsekvenserna av en livsstil med hög resursförbrukning.”

Personligen blev jag också glad att träffa Ellinor som jag inte sett sedan vi var aktiva i Ung Vänster på 90-talet.

Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden, trafik, bostäder, miljö, miljöprogrammet. Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: