Rödgrön budget för att möta planetens nio utmaningar

Härligt att se att den ordinarie busshållplatsen i Angereds centrum är i drift igen.
Härligt att se att den ordinarie busshållplatsen i Angereds centrum är i drift igen.

I dagens debatt om budget 2014 blev det uppenbart att vi rödgröna har politik för att möta planetens stora utmaningar. De borgerliga har nästan inget av vikt i sina budgetar. Det är uppenbart att valresultatet 2014 kommer att ha en påverkan på miljöarbetet framöver. Hoppas bara att detta i sin tur får konsekvenser för valrörelsen.

Det blev en debatt som tangerade till parodi på en fullmäktigeförsamling i en lokalrevy. Martin Wannholt (M) ägnade hela sitt inlägg åt att kritisera utbyggnaden av vindkraftparken i Hake fjord. Axel Darvik (FP) kritiserade miljöprogrammet. Claes Johansson (M) kritiserade en skrivning i den rödgröna budgeten om att minska slöseriet med dricksvatten. Några rödgröna ledamöter lät sig lockas lite väl djupt in i den polemiken.

Själv försökte jag hålla debatten till det kommunala arbetet och bara beröra miljöptogrammet principiellt eftersom fullmäktige kommer att behandla programmet i höst. De två frågor jag tog upp var huruvida de borgerliga tänkte riva upp miljöprogrammet vid en, vilket gud förbjude, borgerlig valseger 2014 samt att vi rödgröna har avsatt 30 miljoner kronor till det arbete med miljöprogrammet som inte ryms i verksamheternas egna budgetar och ordinarie investeringar.

Nytt rekord i maj som ingen människa tidigare har upplevt: 400 ppm

Min ingång i debatten var att mänskligheten i maj för första gången upplevde 400 miljondelar koldioxid i atmosfären. Ingen människa har upplevt så höga halter. Det var flera miljoner år sedan jorden hade 400 ppm. Det finns inget som tyder på att halterna har överstigit 300 ppm de senaste 800 000 åren.

Även om det ofta är häftigt att vara med om något historiskt var detta ett rekord de flesta av oss inte ville vara med att slå. Debatten sändes på webben men min vana trogen spelade jag in inläggen för att kunna publicera här.

Planetens nio gränser. Bild: Azote Images/Stockholm Resilience Centre
Planetens nio gränser. Bild: Azote Images/Stockholm Resilience Centre

Nio planetära gränser

Precis som i diskussionen om kväverening i maj utgick jag från Stockholm Recilliense Centres nio planetära gränser. Jag försökte beskriva hur vi rödgröna har en politik med åtgärder för att pressa ner miljöbelastningen inom dessa områden och visa att de borgerliga saknar politik och åtgärder på flera centrala områden.

Klimat

I mitt första inlägg beskrev jag de planetära gränserna och fokuserade på klimatarbetet:

Vi rödgröna har flera viktiga skrivningar i budgeten. För det första utgår vi från en jämställdhets- och klassanalys. Vårt mål är att utsläppen skall vara hållbara och rättvisa 2050 och skrivningar som: ”Socioekonomiska skillnader bidrar till att olika grupper i Göteborg påverkar miljön olika mycket, därför ska insatser riktas mot de som påverkar miljön mest.”

Vi rödgröna har tydliga skrivningar om solidaritet. Vi skall inte vältra över miljöproblemen på människor i andra länder eller kommande generationer. Detta saknas i de borgerliga budgetarna.

Tre frågor

I min första replik ställde jag tre frågor men fick bara svar på en under hela kvällen:

1. Lagen om valfrihet – LOV – kommer att leda till ökat transportarbete. Vägverket har genom simuleringar visat att de sammanlagda körsträckorna ökar med omkring 30 % när en privat entreprenör tar hand om 20-50 % av insatserna. Tidsåtgången ökar med 20-85 %. Om städinsatserna för hela kommunen bryts ut blir körsträckorna med bil två till tre gånger så långa. Tidsåtgången ökar då med 35-100 %. De borgerliga vill införa LOV i Göteborg men presenterar inga åtgärder för att möta de ökande utsläppen.

2. På sidan 41 i Moderaternas budget läser jag ”En giftfri miljö och en sund havsmiljö i hamnstaden Göteborg ska vara självklarheter. Genom att lyfta fram allas ansvar för miljön, och sambanden mellan hälsa, miljö, ekonomi och ekologi kan vi nå dit.” Sambandet mellan ekonomi och miljö är att det enligt Naturvårdsverket finns ett direkt samband mellan inkomst och miljöbelastning samt mellan kön och miljöbelastning. Hur tänker Moderaterna få höginkomsttagare och män att ta sitt miljöansvar?

3 Kommer de borgerliga vid en borgerlig valseger 2014 riva upp miljöprogrammet? Här fick jag besked att de tänkte riva upp miljöprogrammet för att göra om det. Hur de tänkte göra det fick jag inget besked om.

Sedan låg jag lågt med vidare repliker och väntade in mitt andra inlägg där jag fortsatte att beta av de resterande planetära gränserna.

Försurning av haven

Planetens gränser överskrids nästan. Göteborgs Stad har ett miljömål om hav i balans samt levande kust och skärgård. Hamnen jobbar med landansluten el så att fartyg inte behöver gå på tomgång. Vi har prioriterarade mål om biologisk mångfald och om ökadresurshushållning. Dessutom vill vi minska köttkonsumtionen och införa en vegetarisk dag. Övergördning leder ofta till försurning och den ökande köttkonsumtionen är en viktig orsak till övergödning.

Atmosfärisk ozon

Ozonlagret ser ut att klara sig genom globala överenskommelser och förbud av freoner. Uppenbarligen fungerar regleringar och förbud bättre än konsumentmakt i några frågor. Därför ser vi inget behov av skrivningar i budgeten.

Kväve och fosfor

Kvävetillförseln överskrider nästan planetens gränser och fosforanvändningen överskrider planetens gränser rejält. Budgetens prioriterade mål om ökad resurshushållning och biologisk mångfald är viktiga. De borgerliga har inga sådana mål. I maj beslutade fullmäktige om utökad kväverening.

Global färskvattenanvändning

Den globala färskvattenanvändningen är ett område mänskligheten fortfarande håller sig inom planetens gränser.
Den globala färskvattenanvändningen är ett område mänskligheten fortfarande håller sig inom planetens gränser.

Claes Johansson (M) raljerade över våra skrivningar om att minska slöseriet med dricksvatten. Själv tycker jag att det är viktigt att ha med den skrivningen i budgeten och även att vi skall ha ett dricksvatten i världsklass. Inom allmännyttan har vi individuell mätning av varmvatten på många håll. Även om planetens gränser inte överskrids är vattenförsörjningen en stor utmaning framöver. Hotbilden minskar inte av att det är starka krafter i rörelse, globalt, som vill privatisera vattnet. Klimatförändringarna hotar även dricksvattenförsörjningen.

Förändrad landanvändning

I vår rödgröna budget inför vi ett stopp för etablering av nya externa köpcenter, vi skriver om vikten av grönytor och Göteborg kommer att få en grönplan vad det lider. Dessutom har vi i budgeten skrivningar om att bevara jordbruksmark och satsa på stadsnära odling. Förtätning skall ske genom att hus som ger fler bostäder skall prioriteras.

Förlust av biologisk mångfald

Detta är det gränsvärde som överskrids mest. Förlusten av biologisk mångfald på grund av mänsklig aktivitet är större än under någon annan period i mänsklighetens historia. När en djurart eller växt är utrotad kommer den aldrig tillbaka. Mer absoluta tröskeleffekter finns inte i naturen. Just därför har vi rödgröna ett prioriterat mål att den biologiska mångfalden skall främjas. Något sådant finns inte i de borgerligas budget.

Partiklar i atmosfären

Här finns ännu inga beräkningar om vilka halter naturen tål. Vad som är planetens gräns. En av de  viktigaste åtgärderna var utbyggnaden av fjärrvärme. Trängselskatten och dubbdäcksförbud får ner partikelhalterna. Vi jobbar stenhårt med dessa frågor eftersom dålig luft förkortar människoliv. Globalt kan så många som 800 000 människor dö i förtid av dålig luft. En hel göteborgsregion förintas varje år på grund av dålig lyft.

Kemikalier

Här finns heller inga beräkningar om vad naturen tål. Vi rödgröna jobbar aktivt med kemikaliefrågan bl.a. med det prioriterade målet att barns fysiska miljö skall bli bättre. I staden jobar vi även med projektet Giftfritt Göteborg.

Individen eller systemet

Anna Irving från Vägvalet berättade att hon röstat på Mijöpartiet tidigare och varit engagerad och sopsorterat. Hon slutade eftersom hun upplevde att hennes ansträngningar inte gjorde nytta. I min andra replik försökte jag därför få till en diskussion om det är individen eller politiken som ger framgång i miljöarbetet.:

Samma frågor en gång till

Eftersom ingen av de borgerliga svarade på två av mina frågor upprepade jag dem i ett tredje inlägg:

Förra året kunde de borgerliga inte ge svar på hur de skulle ta hand om de ökande utsläppen av växthusgaser till följd av deras skattesänkning. I år kunde de inte svara hur de skulle ta hand om utsläppen från genomförandet av LOV. Borgerlig miljöpolitik är mest tomma ord och inte sammanhållen analys och politik.

Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige, budget, budget 2014, energi, miljö och klimat.

15 kommentarer

Lägg till →

 1. Sitter och funderar på din syn på LOV. Om man tar och extrapolerar denna din syn på valfrihet.

  INTE skulle väl då människor få lov att välja VAR de vill bo och HUR de vill bo…
  Denna valfrihet genererar ju ett större antal ”onödiga” transporter än vad som skulle vara fallet om ALLA bodde på ett och samma ställe, i ett och samma stora bostadsområde med energisnålt och rationellt byggda bostadslägenheter. Bättre underlag för kollektivtrafiken skulle det ju då också vara och människor skulle slippa ”ångesten” över att själv behöva välja ity det har redan någon annan gjort och tänkt så mycket bättre ÅT dem.. Helt enkelt befria människorna från onödig tankeansträngning och dito -arbete som de istället skulle kunna använda för hur de skulle utveckla den nya människan i det nya (socialistiska) samhället. Likaså när det gällde i vilka affärer människorna skulle införskaffa sina nödvändigheter. Inte behöva gå och välja vare sig form eller färg utan helt enkelt köpa det som lades fram åt dem och som tänkts ut av ”experter”.. Och dessutom så skönt att kunna slippa ”modehetsen”.

  På samma sätt när det gäller matinköp! En affär som har det som människor behöver, varken mer eller mindre för sin dagliga levnad. Inte behöva tänka på att jämföra priser utan man köper det man behöver till samma pris år ut och år in. Pengar kan också avskaffas i detta miljövänliga, ekologiskt hållbara och jämlika samhälle eftersom alla behöver lika mycket för sin levnad oavsett. Man får inte lön i pengar utan i ”kuponger” som man sedan kan avräkna mot det man ”köper”. Eftersom alla ”kuponger” man tjänar dessutom går i skatt så slipper man onödiga pengatranporter vilket både gynnar miljön och risken för rån minskar

  • Jöran Fagerlund 20 juni 2013 — 09:22

   Ditt inlägg säger mer om din demokratisyn än min syn på valfrihet. Vi kritiserar LOV för att den handlar mer om valfrihet för riskkapitalister att välja äldre att tjäna pengar på än valfrihet för de äldre. LOV har många brister och försvårar verkligt inflytande i vardagen för våra äldre. Det finns inget som säger att vinstdrivande verksamheter har bättre möjligheter att lyssna på brukare och anhöriga.

   Däremot har demokratiskt styrda verksamheter med transparens större möjligheter att vara lyhörda mot brukare och anhöriga. Det går till och med att rösta bort de styrande om man är missnöjd. Försök göra det med styrelsen i ett aktiebolag. Därmed inte sagt att all offentlig verksamhet är perfekt. Mycket kan förbättras och det arbetet pågår. Vi rödgröna har lanserat en Göteborgsmodell för valfrihet.

   Nu tycks även Moderaterna ha insett bristerna med LOV och backar från förslaget i riksdagen.

   Miljöargumentet är ett ganska perifert argument mot LOV. Hade LOV inneburit mer valfrihet och bättre kvalité för de äldre hade det varit värt att öka utsläppen av växthusgaser inom äldreomsorgen och minska inom andra verksamheter. Min poäng i debatten var att de borgerliga inte hade gjort det. De har inte en sammanhängande politik. De säger sig vilja minska utsläppen av växthusgaser men föreslår åtgärder som ökar dem. Och de har inte ens reflekterat över det.

   Det är ju redan så att man inte får bo var man vill. Jag kan inte bara flytta in i en villa i Askim. Då ringer ägaren polisen och jag blir utkörd. Jag kan inte ens köpa en villa i Askim eller Örgryte eftersom jag inte har råd. Skall man bygga hus krävs bygglov. Det är rimligt, eller tycker inte du att bygglov skall behövas? Om du anser att bygglov behövs måste det väl vara bättre att sådana utfärdas av en myndighet bestående av förtroendevalda befolkningsföreträdare?

   Även du måste väl någon gång inse finessen och nyttan med principen en människa, en röst?

   • .. och än en gång så måste du nog också börja förstå att det är den enskilde individen som känner sig själv, sina vanor och behov och som bäst är skickad att välja!
    INTE någon självtillräcklig politruk eller byråkrat på ”gosplan”..

    Sedan tycks du ha ”hakat upp” dig på att det BARA skulle vara giriga riskkapitalister som skulle skära guld med täljknivar om människorna själv fick välja.
    Nej Jöran! Dessa ”giriga” skulle snabbt, mycket snabbt slås ut på marknaden då människor själv fick välja leverantör!

 2. ”..Den osynliga handen är nonsens precis som det mesta av liberal ekonomisk teori. Har inget värde som förklaring till hur ekonomin faktiskt fungerar och får katastrofala följder när det används som ideologi för hur ekonomin borde fungera…”

  Och kommunismen enligt Marx och några andra ”snubbar” då ? :p
  Nonsens det också då eller hur ? 😀

  • Jöran Fagerlund 20 juni 2013 — 09:04

   Karl Marx’ gärning bestod främst i att analysera kapitalismen inte att skriva recept till framtidens soppkök, som han skrev i efterordet till andra bandet av Kapitalet. Orden var inte hans egna utan en redogörelse för en recension av kapitalets första band i nr. 3 (november–december 1868) av ”La Philosophie Positive. Revue”, en tidskrift som gavs ut i Paris 1867–1883. utgavs i Paris. Citatet lyder:

   Den metod, som har använts i ”Kapitalet”, har blivit föga förstådd, något som framgår redan av de inbördes motstridiga uppfattningarna av densamma. Så förebrår mig ”Revue Positiviste” i Paris, å ena sidan att jag behandlar ekonomin metafysiskt, å andra sidan – gissa vad! – jo, att jag inskränker mig till att endast kritiskt analysera givna förhållanden i stället för att skriva ut recept (comtistiska?) för framtidens soppkök.

   Som analytiker av kapitalismen överträffar Marx alla tidigare och samtida ekonomer. Jag, och BBC:s lyssnare, håller Karl Marx som tidernas främsta filosof.

 3. Om LoV införs inom äldrevården så kommer ÄVEN gamla människor att bli myndigförklarade och inte behöva någon ”förståndig och förnumstig” myndighetsperson eller ”politruk” som tänker (så mycket bättre ) ÅT dem.. Än vad exv. du och Anna Johansson (S) tycks kunna internalisera!
  Eftersom jag också är skolad i en vetenskaplig tradition så vill jag även att du redovisar varifrån du får dina siffror och hur dessa räknats ut och på vilket sätt om att transportarbetet skulle öka för att människor får mera valfrihet? Vi väljer ju redan idag i vilken affär vi vill handla, i vilka skolor vi vill att våra barn skall gå och var vi skall bo. Jag vet att detta och denna valfrihet är ett ”rött skynke” för dig och dina politiska gamänger eftersom ni själva anser att ni vet så mycket bättre än den enskilde medborgaren om vad denne vill ha, tycker och tänker. Men om den enskilde själv får välja så får vi ju ett effektivare och smidigare samhälle utan ”gnissel- och friktionsfaktorer”.. Tänk på det !

  Så detta om klimatet!
  Vulkanutbrott, solfläckar mm har en betydligt mycket större effekt på jordens klimat än vad någonsin mänsklig aktivitet kan åstadkomma. När det gäller föroreningar och utsläpp så torde ju din världs ”föregångsländer” vara de största bevisen på att den ideologin inte utnyttjade resurserna på ett effektivt och produktivt sätt. Inte heller hade människorna det materiellt bättre utan snarare tvärtom! Valfriheten fanns heller inte!

  • Jöran Fagerlund 18 juni 2013 — 08:45

   LOV – Lagen om valfrihet – försvårar för verklig valfrihet och inflytande över vardagen. Ett samlat ansvar ger större möjlighet för äldre och anhöriga att som brukare och medborgare utöva inflytande. Därför har Vänsterpartiet ett genomarbetat program med många förslag för verklig valfrihet.

   Du får ursäkt men du framstår inte som speciellt skolad i vetenskaplig tradition om du varken kan klicka på länken till Vägverkets rapport där simuleringsmetoden är nogsamt beskriven eller om du tror att mänskliga aktiviteter inte har någon större betydelse för klimatet. Då kan du inte ha följt den vetenskapliga forskningen på klimatområdet. Länkar har varit ett rätt vedertaget sätt att redovisa sina källor på i snart 20 år.

   • Ja du Jöran! Du argumenterar som en vred, ilsken och sned grangern när du skriver

    ”.. LOV försvårar för verklig valfrihet och inflytande över vardagen. Ett samlat ansvar ger större möjlighet för äldre och anhöriga att som brukare och medborgare utöva inflytande. ..”

    På VILKET sätt då menar du att den ”verkliga” valfriheten skulle vara att inte själv kunna välja ?
    Är det bättre att ”någon” politruk väljer åt den enskilda människan?
    På vilket sätt skulle LOV ”försvåra” verklig valfrihet?

    NEJ Jöran! En politruk kan INTE på något sätt sätta sig in i en vad en enskild individ föredrar och önskar ! Även om denne politruk gärna skulle vilja ha detta styr- och maktmedel i sina händer!

    Att du själv enbart pekar på att jag icke skulle vara skolad i vetenskaplig tradition genom att påpeka att jag inte läst en enskild rapport från ”Vägverket” (sic!) tycker jag visar på att du gör självmål på egen planhalva nu!

    Men men.. Om du kan så kan väl även jag!
    Rekommenderar att du tar och läser några artiklar som kan finnas hos German Watch, en av de mest neutrala och vederhäftiga källor jag känner till.

    http://germanwatch.org/en

   • Sedan har du nog kanske glömt eller inte ens hört det gamla talesättet:

    ”.. människan spår med Gud rår!..”

    • Jöran Fagerlund 18 juni 2013 — 09:49

     Det verkar vara någon slags anekdotisk utsaga utan förankring i verkligheten eftersom gud inte existerar.

     • Inte ?
      Har du bevis för detta påstående ?

      Hur ställer sig en kommunist som du till ”den osynliga handen” ?

      • Jöran Fagerlund 18 juni 2013 — 18:56

       Tycker nog att bevisbördan ligger på dig som påstår att något existerar och har förmågan att rå över människor.

       Den osynliga handen är nonsens precis som det mesta av liberal ekonomisk teori. Har inget värde som förklaring till hur ekonomin faktiskt fungerar och får katastrofala följder när det används som ideologi för hur ekonomin borde fungera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: