Bekämpa genomsnittets tyranni – senkommen rapport från Miljö- och klimatnämnden 1/10

Om trafikvolymen ökar hjälper det inte att utsläppen från varje fordon minskar.
Vi måste planera för minskade trafikvolymer i framtiden – inte som i dag för ökande.

Som jag skrev i går har det varit svårt att hinna blogga. Då Miljö- och klimatnämnden fattade en del viktiga beslut – såväl framgångar som besvikelser – på mötet den 1 oktober följer här en senkommen rapport.

Det förhatliga genomsnittet ströks

Eftersom vi rödgröna skrivit in ambitiösare klimatmål i budgeten än det delmål fullmäktige antagit har förvaltningen på nämndens uppdrag jobbat fram ett förslag till nytt miljökvalitetsmål. Dessutom skärptes det långsiktiga målet från ”2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid” till ”2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för växthusgaser” (min kursivering). Det är viktigt att få med alla växthusgaser och inte bara koldioxid.

Förslaget till delmål –”2035 ska göteborgarnas genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person” – var på det hela taget bra även om orden ”i genomsnitt” riskerade att styra mot hållbara men fortsatt orättvisa utsläpp. Något jag skrev om i går. Fullmäktiges mål är dock entydigt: utsläpps skall vara både hållbara och rättvisa. Ur protokollet:

Jöran Fagerlund (V) med instämmande av S och MP: Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring: Vi menar att rättviseperspektivet riskerar att gå förlorat om delmålet kring konsumtions- och produktionsbaserade utsläpp formuleras som genomsnitt.

Vi yrkar: Att ordet ”genomsnittliga” stryks i delmål 2a och 2b: Minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser och Minskade produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser.

Axel Darvik (FP) med instämmande av M: Bifall till förvaltningens förslag.

Jag förstår att det inte går, eller är önskvärt, att följa upp alla individers konsumtion och att det i uppföljningen kommer att bli genomsnittsberäkningar. Dessa kan dock kompletteras med t.ex. de typhushåll Mistra Urban Futures presenterade i september. Man kan även tänka sig en uppföljning som består i att man följer upp genomsnitten i lite mindre områden som stadsdelar eller primärområden.

Det man kan invända mot båda dessa är att de bara är relevanta om klassamhället och segregationen består. Min personliga politiska ambition är att leva som pensionär i ett socialistiskt Sverige. Eftersom styrkeförhållandena i klasskampen avgör både pensionsåldern och när socialismen inträffar är det svårt att ange en exakt prognos vilket år jag kommer att gå i pension men det är troligtvis inte så långt i från 2035. Lyckas vi inom andra politikområden kanske yrkandet på oktobersammanträdet var av nästan akademisk karaktär. Förhoppningsvis varierar inkomsterna så lite och staden är så blandad år 2035 att alla genererar utsläpp tämligen nära genomsnittsnivån oavsett var i stan man bor.

Socialdemokraterna följde med borgerlighetens motstånd mot minskad bilism

I ärende 6 om en samrådsremiss från Trafikverket Förstudie (Vägplan-samrådsunderlag) E45 Slakthusmotet uppstod på mötet en liten spricka i vårt rödgröna samarbete då Socialdemokraterna anslöt sig till de borgerligas yrkande:

Axel Darvik (FP): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring: Att stryka denna text i förvaltningens tjänsteutlåtande ”Vi anser dock att förstudien saknar en tydlighet i hur projektet i sin helhet kan bidra till en reducering av antalet fordon i staden och regionen”.

Det är i sig inget anmärkningsvärt att vi rödgröna då och då inte når hela vägen fram till ett enat förslag. Vår avsiktsförklaring och vårt samarbete bygger på att vi skall försöka komma överens och att vi inte skall överraska varandra med yrkanden och utspel. Ingen av oss kände till de borgerligas yrkande innan mötet och då Socialdemokraterna ville ansluta sig till yrkandet ajournerade vi mötet och pratade igenom läget.

I sak blev beslutet väldigt olyckligt. Stadens tjänstemän har börjat inse och presenterat rapporter om effektivare transporter med mindre trafik i staden. För att inte betrakta varje trafikprojekt som ett problem och stoppa det eftersom det kan bidraga till ökad trafik är det centralt att ställa just den frågan som Socialdemokraterna hjälpte borgerligheten att utplåna: hur bidrar just detta projekt till en effektivare helhet med färre fordon? Skall vi ställa om Göteborg kommer vi att behöva mängder med trafikprojekt. De flesta kommer att handla om att minska kapaciteten på befintliga vägar men några kommer säkert att vara helt nya för att effektivisera eller kanske till och med ett och annat för att öka volymerna på vissa delsträckor för att kunna minska volymerna i andra större delar av staden.

Angelägen kemikalieplan för stadens verksamheter

Det sista beslutsärendet på den korta dagordningen, till det ganska långa mötet, var ett förslag till kemikalieplan för stadens egna verksamheter. Jag måste medge att det är ganska svårt att som fritidspolitiker sätta sig in i alla detaljer. Precis som med miljöprogrammet valde nämnden att skicka ut förslaget på remiss utan att i detta skede föreslå några ändringar. Den politiska diskussionen i nämnden tar vi när vi fått in remissvaren.

Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden, kemikalier, miljö och klimat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: