Trist att socialdemokraterna och de borgerliga strök arbetstidsförkortning ur remissförslaget till klimatstrategiskt program

Pä cykelturen från miljöförvaltningen i Majorna till partimötet i Hammarkullen var första gången jag sett trafikreglering av vakter med liten flagga på cykelbanan.
Pä cykelturen från miljöförvaltningen i Majorna till partimötet i Hammarkullen var första gången jag sett trafikreglering av vakter med liten flagga på cykelbanan.

De borgerliga stöttade Socialdemokraternas förslag, vid årets sista sammanträde med Miljö- och klimatnämnden,  att stryka texten om arbetstidsförkortning i remissförslaget till klimatstrategiskt program. Även om förslaget var långt från Vänsterpartiets krav på sex timmars arbetsdag med bibehållen lön var det olyckligt att arbetstidsförkortning lyftes ut redan innan remissrundan.

Min grundinställning var att Miljö- och klimatnämnden skulle göra som med miljöprogrammet: skicka ut tjänstemännens förslag på remiss och ta den politiska debatten när synpunkterna hade kommit in. De borgerliga valde också att skriva ett antal yttranden redan nu. Jag avstod av samma skäl som jag motsatte mig strykningen. Det blev lite paradoxalt att jag som tyckte att nämnden skulle avstå från att ändra eller skicka med synpunkter nödgades skriva en reservation enligt följande:

Jag har flera synpunkter på det klimatstrategiska programmet även inom de områden som de borgerliga har framfört yttranden om och även på skrivningarna om arbetstidsförkortning som Socialdemokraterna med stöd av de borgerliga strök ur förslaget. Förslaget om arbetstidsförkortning är tämligen långt från Vänsterpartiets förslag om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Min uppfattning är dock att diskussionen ute i nämnder och styrelser hade mått bra av att även inkludera arbetstidsförkortning och jag hyste förhoppningar att diskussionen skulle kunna föra förslaget närmare Vänsterpartiets syn.

Likaså tycker jag att skrivningarna om kolsänkor kan utvecklas. I synnerhet för att komma tillrätta med Göteborgs historiska skuld. Även när utsläppen har minskat till noll krävs åtgärder för att plocka koldioxid ur luften.

Däremot tycker jag att tillvägagångssättet bör vara på samma sätt som när vi jobbade fram förslaget till miljöprogram: nämnden skickar ut tjänstemannaförslaget oförändrat och sedan tar vi den politiska diskussionen när vi har fått in remissvaren. Därför yrkade jag på ett rent bifall till tjänsteutlåtandet och valde att i dagsläget inte ansluta mig till något yttrande.

Därmed reserverar jag mig mot beslutet att stryka förslaget om arbetstidsförkortning.

Det hela beror på hur man närmar sig frågan. Ser man det som sättet att förverkliga budgetens skrivningar om arbetstidsförkortning är det helt fel. Det är inte denna typ av arbetstidsförkortning Vänsterpartiet vill se. Många kommunanställda har litet ekonomiskt utrymme att minska sin arbetstid. Dessutom har strävan de senaste åren varit att ge rätt till heltid och få bort ofrivillig deltid.

Skrivningen om att uppmana personal är också problematisk. Det skulle kunna skapa konstiga situationer vid t.ex. minskningar i verksamheterna. Dessutom är ju även den frivilliga deltiden problematisk ur jämställdhetssynpunkt: ofta är det kvinnor som ”frivilligt” går ner i arbetstid eftersom deras vardag annars inte fungerar. Kvinnor tar ofta ett större ansvar för hem och barn.

Med lite kloka synpunkter under remissrundan skulle kanske texten formuleras bättre för att ligga i linje med parollen ”heltid en rättighet, deltid en möjlighet”. Jag vet t.ex. inte om det är ett stort problem idag i stadens verksamheter att många önskar gå ner i arbetstid men inte får det. Det är bl.a. sådana kunskaper vi vill få in genom remissrundan och därför tycker jag att texten borde ha skickats ut.

Ser man i stället texten ur klimatsynpunkt har texten flera poänger. Den beskriver kopplingen mellan inkomst och miljöbelastning och även skillnaden i miljöbelastning mellan offentlig och privat konsumtion. Ser man det som en möjlighet för kommunanställda med högre inkomst att avstå privat konsumtion för att vi i stället skall kunna lägga pengarna på välfärd så kanske. Återigen, jag har ingen koll huruvida det är många idag som vill men inte får minska sin arbetstid. I vågskålen ligger också årskonferensens beslut att skriva in följande i verksamhetsplanen för 2013:

Vänsterpartiet ska synliggöra samband mellan inkomst, kön och miljöpåverkan samt konsekvenserna av en livsstil med hög resursförbrukning.

Även Miljöpartiet ville att texten om arbetstidsförkortning skulle vara kvar i remissförslaget. Läs själva och se om texten som ströks har förbättringspotential eller om den skulle ha lyfts ut före eller efter remissomgången:

25 Uppmuntra till att välja tid framför ökad konsumtion

Konsumtionen av resurskrävande varor och tjänster i samhället leder till stora utsläpp av växthusgaser såväl lokalt som nationellt och globalt. En del av konsumtionen är livsnödvändig men det finns också konsumtion av helt eller delvis andra skäl. Den konsumtionen är inte alltid hållbar. Det finns också ett tydligt samband mellan ökade inkomster och ökad konsumtion. Tack vare effektiviseringar i arbetsprocesser har vi tidigare kunnat minska vår arbetstid. Om samhällstrenden skulle gå mot en ökad efter- frågan av mer ledig tid och mindre konsumtion som en del av vår identitet så skulle vi också minska vår klimatpåverkan. Och förhoppningsvis kan vi inspirera till och bli en del av en större samhällsförändring med mer hållbara konsumtionsvanor.

Strategin innebär att Göteborgs Stads anställda ges större möjlighet att minska sin arbetstid. På samma sätt som att ge rättighet till heltid kan vi ge rättighet till deltid. Möjligheten att arbeta deltid behöver kommuniceras och anställda uppmuntras att använda sig av den. Förutsättningarna för minskad arbetstid är olika vilket vi ska ta hänsyn till. Det är viktigt att vi har en levande dialog med anställda och fackliga representanter kring arbetstidsfrågor.

Minskad arbetstid leder till mer hållbara konsumtionsmönster och därmed till minskade utsläpp av växthusgaser. Sett ur sociala och ekonomiska perspektiv kan arbetstids- minskningar ge både positiva och negativa effekter för individen och för samhället. De positiva effekterna kan bland annat vara minskad arbetsbelastning och mindre stress samt ökad fritid. De negativa effekterna kan vara risk för en ojämställd fördelning av deltid mellan yrkesgrupper eller mellan män och kvinnor. Eftersom förändrade arbets- tidsmönster på sikt även kan komma att påverka resursplaneringen för olika samhälls- funktioner, exempelvis skola och omsorg, kan det finnas ett behov av att undersöka effekter och utvecklingsmöjligheter. Effekterna och möjligheterna till genomförande ökar om samhällsnormen ändras i riktning mot mer hållbara konsumtionsmönster än dagens. Vi har möjlighet till att bidra till den utvecklingen genom att gå före.

Offentlig konsumtion har i regel lägre klimatpåverkan än privat. Ett alternativ till att effektiviseringar ska leda till kortare arbetstid skulle kunna vara att ge större utrymme för offentlig konsumtion. Det skulle också medverka till att effektiviseringen inte leder till ökad klimatbelastning.

Personligen tycker jag att hela diskussionen sätter fingret på problemet med dagens sjuka lönespridning. Precis som många välfärdsreformer framstår som absurda när de ges till höginkomsttagare. Varför skall miljonärer få barnbidrag? Varför skall direktörer få högkostnadsskydd för mediciner? Varför skall välavlönade tjänstemän med goda möjligheter till flextider få sex timmars arbetsdag med bibehållen lön? För mig är inte problemet att miljonärer får barnbidrag utan att miljonärer tillåts vara miljonärer.

miljökonferensen i Falun där vi resonerade lite mera fritt försökte jag mig på ett resonemang att vi måste hålla isär arbetstidsförkortningen och lönespridningen. Det kanske är rättare att säga att vi skall koppla dem mer tillsammans, jag vet inte vad som är rätt ord. Min poäng är att det är bra att minska arbetstiden alldeles oavsett lönespridning och att det är bra att minska lönespridningen oavsett arbetstid. Det finns många i Sverige som borde ha högre lön och det finns många som borde ha rejält sänkta löner. Samtidigt borde normalarbetstiden bli sex timmar per dag för alla. Problemet är att det blir en lång banderoll på första maj: ”Sex timmars arbetsdag med höjd lön för några, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för några och sex timmars arbetsdag med sänkt lön för några”.

I praktiken är det också var för sig Vänsterpartiet har drivit de två fårorna lönespridning och arbetstidsförkortning. Vi har motionerat om att ingen i kommunen skall få tjäna mer än fyra gånger så mycket som den som tjänar minst och vi har fått igenom skrivningar om arbetstidsförkortning, utan skrivningar om bibehållen lön, i avsiktsförklaringen och i budget 2014.

I övrigt tycker jag, som jag skriver i reservationen, att det är intressant med kolsänkor. På Vänsterpartiets miljönätverk i måndags diskuterade vi kolsänkor som möjliga åtgärder för att komma tillrätta med Göteborgs historiska skuld. Jag avser att återkomma med skrivningar när vi väl skall fastställa förslaget till klimatstrategiskt program.

Förvirrat kring Bangatan 10

Resten av mötet präglades av samstämmighet och i yrkandet om Bangatan 10 om ömsesidig förvirring. Det juridiska och politiska läget är ännu något osäkert sedan Byggnadsnämnden beslutat att försöka rädda den nedgångna fastigheten. Miljö- och klimatnämnden kommer att bli involverad i processen men ännu är ingen ansökan om tvångsförvaltning inlämnad. Vi beslutade därför till slut att förvaltningen skulle utreda frågan.

Tvångsförvaltning förutsätter att någon kommunal aktör, antingen fastighetsnämnden eller något av de kommunala bostadsbolagen, går in och förvaltar frågan. artikamrater har frågat mig om Poseidon kan gå in och förvalta. Jag har svarat att det är för tidigt att säga men att det troligtvis är bättre om något av bolagen som har fastigheter närmare gör det om tvångsförvaltning blir aktuellt och fastighetsnämnden inte sköter det. Poseidons närmaste fastigheter ligger på Gråberget och Fjärde Långgatan vilket försvårar rationell förvaltning. Vi får helt enkelt se.

Tafatt definition av blandat boende i överklassenklav

Frågan är om man skall skratta eller gråta när Byggnadsnämnden skriver att ”Planförslaget innebär en förtätning med par- och radhusbebyggelse, en bostadsform som är ovanlig i området” om de tilltänkta bostäderna vid Hovås arkitektväg. I strikt teknisk mening är det naturligtvis ett helt korrekt konstaterande eftersom det i övrigt i området är mest friliggande villor. Om det är ett försök att få det att se ut som att byggnationen ligger i linje med budgetens skrivning ”Vid nybyggnation ska de upplåtelseformer som är underrepresenterade i befint- liga bostadsområden främjas” är det bara tafatt.

Tidigare har jag bråkat om upplåtelseformer i Miljö- och klimatnämnden. Några gånger har jag lyckats få majoritet för att avstyrka byggnation för fortsatt segregation andra gånger  har det gått sämre. I detta fall vet jag inte om det är möjligt att stoppa byggnationen och kräva hyresrätter eftersom kommunen inte äger marken. Äger man inte marken är det svårt att garantera att ev. hyresrätter inte säljs ut efter ett par år. Kanske kan mina kamrater i byggnadsnämnden göra något åt saken? Ett alternativ är ju att kräva en maxhyra för att ge bygglov. Kan man bygga nytt med hyror på under 3000 i månaden för en etta i Högsbo borde man kunna göra det även i Askim.

Fördelarna väger över för förskola i Lunden

Miljöpartiet ville avstyrka planerna på en förskola i Lunden. Grönområdet naggas i kanten och tillgängligheten minskar eftersom förskolan riskerar att täppa till en av ingångarna. Park- och naturnämnden avstyrkte fortsatt planarbete på sitt sammanträde i förrgår.  Det är inte alltid lätt att värdera målkonflikter – i det här fallet utbyggnad av förskolor mot tillgång till grönområden – men i detta fall tycker jag ändå att fördelarna med förskolan väger över.

Jultallrik och ostbricka

I övrigt var det inga kontroversiella frågor. Du hittar alla handlingar från mötet här. Efter mötet serverades en jultallrik och ledamöterna fick en julgåva. Allt redovisat på min specialsida för förmåner.

Läs alla mina inlägg om Miljö- och klimatnämnden. Liknande inlägg:

1. Rättvist miljöutrymme med i förslaget till miljöpolicy för Göteborgs Stad

2. Lyssna på Johan Zandin och Kent Österberg om klimatneutral trafik i Göteborg

3. Borgerligt trams om om ekologiskt kött på Miljö- och klimatnämnden

4. Göteborgs utsläpp kan bli hållbara men kan de bli rättvisa?

5. Miljönämnden säger stopp till fler villor i Önnered

6. Chansen att bygga 500 hyresrätter i det gravt segregerade Örgryte kommer inte tillbaka inom överskådlig framtid

7. Tråkigt att S och MP inte kan stå för sin egen fullmäktigebudget i miljönämnden

8. Segregationsproblematiken i Askim är så svår att bara hyresrätter kan komma på tal

9. Miljönämnden förordar lite oväntat ett gammalt vänsterkrav: bilfritt city

10. Även miljönämnden måste ta sitt ansvar för segregationen i Göteborg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: