Första sammanträdet med kretslopp och vattennämnden avklarat

Det är lyxigt att ha ännu en vänsterpartist i nämnden: José Arévalo.
Det är lyxigt att ha ännu en vänsterpartist i nämnden: José Arévalo.

Vid årsskiftet lämnade jag Miljö- och klimatnämnden, efter tio år som ordförande eller ledamot, och tillträdde som ordförande för Kretslopp och vattennämnden. Vi har redan hunnit med ett sammanträde och det skall bli spännande att jobba med mer handfasta miljöfrågor framöver.

I Miljö och klimatnämnden har vi jobbat med strategier, kommunikation och tillsyn. Vi har mätt och hållit reda på hur läget för miljön ser ut i Göteborg. Nu skall jag vara med och ta ansvar för en av de verksamheter som har störst betydelse för hur miljön i Göteborg utvecklas. Dessutom skall jag ansvara för att mer än en halv miljon människor, varje dag året om, får sitt viktigaste livsmedel: vatten. Det är et styvt arbete sån väntar.

Märklig ordning att stadsledningskontoret bereder taxeramar

årets första sammanträde den 21 januari fick vi information om taxorna för avfall respektive vatten och avlopp. Det är två helt skilda verksamheter som betalas av två olika kollektiv. Pengar får inte flyttas mellan verksamheterna eller in till annan kommunal verksamhet. Vi kan t.ex. inte höja avfallstaxan för att finansiera utbyggnaden av äldreomsorg eller förskolor. Kommunala skattemedel får dock skjutas till båda verksamheterna.

Taxorna bereds, enligt mitt tycke, på ett märkligt sätt. Stadsledningskontoret lägger fram ett förslag till hur många procent de båda taxorna maximalt får höjas i samband med fullmäktiges budgetarbete. Kommunfullmäktige klubbar budget och sedan jobbar Kretslopp och vattennämnden fram et detaljerat förslag på taxor som beslutas av fullmäktige till hösten. Förvaltningen är förvisso involverad i beredningsarbetet bl.a med de PM nämnden fick på senaste mötet och jag länkar till här ovan. Dessa behandlas dock inte politiskt av nämnden. När fullmäktige fattar beslut om taxeramar har vi som är ansvariga för verksamheten – nämnden – inte fått yttra oss. Skall vi ha ansvar för verksamheten är det rimligt att vi också får befogenhet att bereda ärendet till våra uppdragsgivare: kommunfullmäktige. När Stadsledningskontoret nu skall spara kan denna beredning vara en av sakerna de skär ner på.

Avfallsverksamhetens ekonomi under noll

Att nämnden inte har berett taxeramarna är en av anledningarna till att avfallsverksamheten hamnar under noll. Vi får s.k. negativt eget kapital. Bakgrunden är den att Avfallsverksamheten hade för stort eget kapital tidigare. Det är inte meningen att nämnden skall bygga upp ett stort överskott utan vi skall bedriva avfallshanteringen enligt en självkostnadsprincip. Varje generation skall ta hand om sina kostnader. För att få ner det egna kapitalet har nämnden under ett antal år budgeterat för en liten årlig förlust för avfallsverksamheten. Eftersom allt för stort fokus har legat på att göteborgarnas avfallstaxa skall förändras jämt över tid – taxan skall höjas med samma procenttal varje år – har vi nu hamnat i ett läge där alla de sparade pengarna är slut och avfallsverksamhetens ekonomi hamnar under noll i bokslutet för 2014.

Det gat att bygga upp ett eget kapital igen utan större problem. Ett för hårt fokus på att taxehöjningen skall vara jämn över tid kan dock medföra att det egna kapitalet växer oerhört långsamt eller oerhört fort. Förvaltningen återkommer med förslag. En trolig lösning är att höja taxan någon tiondels procent mer den närmsta tiden för att sedan höja den i en något lägre takt senare.

Det mesta är redan utrett inför bygget av Västlänken

Att bygga en sex kilometer lång tågtunnel under Göteborg har naturligtvis betydande konsekvenser för vatten och avloppsnät. Det mesta är redan utrett och när Byggnadsnämnden nu i en granskningshandling begär ett yttrande från Kretslopp och Vattennämnden blir svaret kortfattat. Det finns inte mycket att tillägga. Samarbetet med trafikverket fungerar bra och de står för alla kostnader. Vi kan även ta tillfället i akt och utöka kapaciteten i nätet när det ändå grävs. Kostnaderna för detta tar nämnden.

Nämndens verksamhetsområde är inte hela kommunen

Det finns delar av Göteborgs kommun som inte ingår i verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Nämnden har nu lämnat förslag till kommunfullmäktige på verksamhetsområden för tjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten och trafikdagvatten. Anledningen till att inte hela kommunen är verksamhetsområde är att vatten- och avloppskollektivet skulle kunna få stora kostnader för att ansluta hus långt utanför dagens avloppsnät. Det är bättre att utöka området i takt med att staden växer.

Sedan måste allt vägas mot andra kostnader och nackdelar. Enskilda avlopp kan vara källor till smittspridning och läckage av näringsämnen som leder till övergödning. I denna intressekonflikt möts mitt tidigare uppdrag med mitt nuvarande. Tillsynen av enskilda avlopp har varit prioriterat av Miljö- och klimatnämnden i många år. De båda nämnderna har en stor samsyn kring enskilda avlopp.

Träd till nytta och förtret för vatten och avlopp

Park- och naturnämnden har tagit fram ett förslag till trädpolicy. I vårt svar betonade nämnden att träd är både till nytta och förtret för vår verksamhet. Träd suger upp mycket vatten och kan därför ta hand om mycket dagvatten. De hindrar även erosion av jord som kan hamna i våra ledningar. Å andra sidan kan trädens rötter tillfoga stor skada på ledningarna. De tränger sig in och kan orsaka stopp.

Alla handlingar från sammanträdet hittar du här.

Läs alla mina inlägg om Kretslopp och vattennämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: